Unit 1 lớp 12 reading

Đây là chương mở đầu của công tác tiếng Anh lớp 12, xoay xung quanh chủ thể cuộc sống thường ngày gia đình - một chủ thể hơi thân quen cùng gần gụi. Bài viết cung ứng phần lớn từ vựng, kết cấu bắt buộc học tập cũng tương tự chỉ dẫn bí quyết làm cho các bài bác tập trong phần A - Reading.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng bao gồm vào bài học:

Dưới đây là những trường đoản cú new thực hiện vào phần Reading:

shift  <∫ift> (n): ca, kípbiologist  (n): đơn vị sinc đồ gia dụng họcresponsibility (n): trách nhiệmhousehold chores (n); câu hỏi đơn vị, vấn đề lặt vặt vào nhàattempt <ə"tempt>: sự nạm gắngmischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinch nghịch, tai quáiclose-knit <"klousnit>:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

II. Cấu trúc cần chú ý trong bài bác học:

to lớn join hands: thay tay nhau, thuộc nhaulớn take/assume the responsibility khổng lồ sb for sth: Chịu đựng trách rưới nhiệm cùng với ai về điều gì đókhổng lồ run the household: phê chuẩn việc nhàto lớn be willing (to bởi sth) : sẵn sàng có tác dụng dòng gìkhổng lồ give sầu a hand: góp một tayto lớn win a place at university: thi đỗ vào ngôi trường đại họclớn take out the garbage: đổ rác

III. Hướng dẫn giải bài tập 

1. Before you read

Hỏi với trả lời những câu sau:

1. Where is the family?

The family is sitting in their living room

2. What is each member of the family doing?

The father is playing with the son & the mother is helping the girl with her study.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 reading

3.Is the family happy? Why (not)?

It"s a happy and closely-knit family, everyone of which loves & helps one another.

2. While you read:

Đây là bài bác đọc của unit trong sách giáo khoa:

I come from a family of five people : my parents , my two younger brothers và I . My mother works as a nurse in a big hospital. She has lớn work a long hours và once a week she has khổng lồ work on a night shift . My father is a biologist . He works from 8 am to 5 pm in a lab , but sometimes when there is a project he doesn’t come trang chủ until very late at night . Althought my parents are very busy at work, they try lớn spend as muck time for their childrens as possible . It is generally believed the “ men make house và women make home “ but in my family , both parents join hands to lớn give sầu us a nice hoyuse & a happy hime.My mother is a very caring woman . She takes the responsibility for running the household . She is always the first one lớn get up in the morning to make sure that we leave sầu trang chủ for school with breakfast & in suitable clothers . In the afternoon , after hospital , she rushes lớn the market , the hurries trang chính so that dinner is readdy on the table by the time Dad gets home page. Dad is always willing to lớn give a hand with cleaning the house . Unlượt thích most men , he enjoys cooking. Sometimes , at weekends . he cooks us some special dishes. His eel soup is better than any other soups I have sầu ever eatẹn. As I am now in my final year at the secondary school, và in my attempt to win a place at university , I am under a lot of study pressure. However. Being the eldest child & the only daughter in the family I try ti help with household chores. My main reponsibility is to wash the dishes và take out the garbege. I also look after the boys , who are quite active và mischievous sometimes, but most of the time they are quite obedient and hard-working . They love sầu joining my father in mending things around the house ar weekkết thúc.We are a very close-knit family and very supportive sầu of one another. We often giới thiệu our feelings , and whenever problems come up, we discuss them frankly & find solutions quickly. We always feel safe và secure in our family. It is a base fryên which we can go into the world with confidence .

Task 1: Chọn câu trả lời gồm nghĩa tiếp giáp tốt nhất cùng với những câu mang đến sẵn

1.He doesn"t come trang chính until very late at night. (Anh ấy ko về bên cho đến tối muộn)

A. He never comes trang chủ late at night.B. He comes home page late at night. (Anh ấy về đơn vị lúc đêm muộn)C. He sometimes comes trang chính late at night.

 => Chọn giải đáp B

2. "Men build the house and women make it home" (Đàn ông xây nhà ở, bầy bà làm tổ ấm)

A. Both men & women are good at building houses.B. Men và women have sầu to lớn live separately.C. Men’s responsibility is to lớn work and support the family and women’s job is lớn look after the family. (Trách nhiệm của bọn ông là thao tác với cung cấp gia đình với quá trình của thanh nữ là chăm lo gia đình).

 => Chọn đáp án C

3. Our parents join hands lớn give sầu us a nice house & a happy home page. (Bố chị em tôi cùng mọi người trong nhà chung tay làm cho công ty chúng tôi một khu nhà ở rất đẹp với hạnh phúc)

A. Our parents work together to lớn give sầu us a nice house & a happy home page. (Bố bà mẹ tôi với mọi người trong nhà thông thường tay khiến cho chúng tôi một khu nhà ở rất đẹp với hạnh phúc)B. Our parents take each other’s hands when they give sầu us a nice house và a happy home page.C. Our parents shake hands when they give us a nice house và a happy home.

 => Chọn đáp án A

4. The boys are mischievous sometimes. (Những cậu bé bỏng nhiều khi rất tinh ranh mãnh, nghịch ngợm)

A. The boys are well-behaved sometimes.B. The boys enjoy playing tricks & annoying people sometimes (Những cậu nhỏ bé đôi lúc cần sử dụng mánh khóe với làm số đông người khó chịu)C. The boys miss their parents sometimes.

Xem thêm: Xem Phim 3 Giờ Sáng - Chuyện Ma Lúc 3 Giờ Sáng Hd Vietsub

 => Chọn giải đáp B

5. We are a very close-knit family. (Chungs tôi là một trong những gia đình rất khăng khít)

A. Members of our family have sầu very close relationships with each other. (các member vào mái ấm gia đình tôi bao gồm mối quan hệ siêu gần cận cùng với những người dân khác)B. Members of our family need each other.C. Members of our family are never cthua kém khổng lồ each other. 

=> Chọn lời giải A

 

Task 2: Đọc với trả lời câu hỏi:

1. How busy are the parents in the passage?

The mother has to work a long hours and once a week she has to work on a night shift & the father works from 8 am khổng lồ 5 pm in a lab , and sometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night.

2. How caring is the mother?

She’s always the first khổng lồ get up in the morning lớn make sure her children can leave sầu home for school with breakfast and in suitable clothes, và she always makes dinner ready before her husbvà gets home page.

3. How vì the father & the daughter tóm tắt the household chores?

The father sometimes cooks some special dishes và mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores: washing up & taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4.What is the daughter attempt lớn vày after secondary school?

She attempts to win a seal in a university.

5. Why vày the children feel they are safe & secure in their family?

Because they are a close-knit and supportive of one another, they often share their feelings & whenever problems come up, they discuss them frankly và quickly find solutions

3.After you read:

So sánh gia đình được mô tả trong khúc vdùng với gia đình của bạn

Dưới đây là một nội dung bài viết lưu ý mang đến các bạn tsay đắm khảo:

Unlượt thích the family descibed in the text, my family as four people in my family: My father, my mother, my younger sister & I. My mother is an English teacher, she works quite far from home so that she has lớn go to work very early in the morning. My father is a doctor. He is very busy everyday, sometimes he has to lớn work on a night shift, the same with the mother in the passage. In spite of being very busy with their job, my family always spkết thúc time together, especially at weekover. My parents take me & my sister out for dinner, & we also go khổng lồ the cinema to watch some interesting movie.

My biggest goal this time is to lớn pass the entrance exam of the university, so that I have sầu khổng lồ spend lots of time learning. However, my sister & I join hands lớn help my parents khổng lồ vày houseworks and cook meals when they come trang chính late. The gaps between my sister và I is quite big, so we not very close-knit, but we love sầu and always willing to help each other every time.

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Chiếc Áo Dài Việt Nam, Nguồn Gốc Áo Dài Việt Nam Căn Cứ

I do not spend much time talking with my parents about problems, and we all busy everyday. However, we spkết thúc time together as much as possible to build-up the family"s relationships between members.


Chuyên mục: Tổng hợp