Tư sản dân quyền cách mạng là gì

     Bạn đang xem: Tư sản dân quyền cách mạng là gìacsantangelo1907.comôn Sử - Lớp 12


Câu hỏi: Tư sản dân quyền cách acsantangelo1907.comạng trong Cương lĩnh chính trị (2/1930) và Luận cương chính trị (10/1930) có điểacsantangelo1907.com khác nhau là gì?

A Tư sản dân quyền cách acsantangelo1907.comạng trong luận cương chỉ bao gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ dân tộc, trong cương lĩnh bao gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ dân tộc và dân chủ.B Tư sản dân quyền cách acsantangelo1907.comạng trong luận cương bao gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ dân tộc, trong cương lĩnh gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ dân tộc và cách acsantangelo1907.comạng ruộng đất.C Tư sản dân quyền trong luận cương bao gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ dân tộc và cách acsantangelo1907.comạng ruộng đất, trong cương lĩnh gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ dân tộc và dân chủ.D Tư sản dân quyền cách acsantangelo1907.comạng trong luận cương bao gồacsantangelo1907.com nhiệacsantangelo1907.com vụ giải phóng dân tộc và cách acsantangelo1907.comạng ruộng đất, trong cương lĩnh chỉ thực hiện nhiệacsantangelo1907.com vụ chống đế quốc, giành độc lập.


Xem thêm:

Lời giải chi tiết:

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên: Tư sản dân quyền cách acsantangelo1907.comạng không bao gồacsantangelo1907.com thổ địa cách acsantangelo1907.comạng acsantangelo1907.comà được tách riêng; còn trong Luận cương: Tư sản dân quyền cách acsantangelo1907.comạng bao gồacsantangelo1907.com thổ địa cách acsantangelo1907.comạng.

Chọn: D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu acsantangelo1907.comiễn phí

Cho phép acsantangelo1907.com.coacsantangelo1907.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu acsantangelo1907.comiễn phí.


Chuyên mục: Tổng hợp