Trục đối xứng của parabol

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Parabol y = ax2+ bx + c có:

+ Tọa độ đỉnh D là:

*

+ Phương thơm trình trục đối xứng là:

*


Xác định trục đối xứng, tọa độ đỉnh, giao điểm với trục tung và trục hoành của parabol.

Bạn đang xem: Trục đối xứng của parabol

y = 2 x 2 - x - 2


Ở phía trên a = 2; b = -2; c = -2. Ta tất cả Δ = ( - 1 ) 2 - 4 . 2 . ( - 2 ) = 17

Trục đối xứng là con đường trực tiếp x = 1/4; đỉnh I(1/4; -17/8) giao cùng với trục tung tại điểm (0; -2).

Để search giao điểm với trục hoành ta giải phương trình

*

Vậy những giao điểm cùng với trục hoành là

*


Xác định trục đối xứng, tọa độ đỉnh, giao điểm cùng với trục tung cùng trục hoành của parabol.

y = - 2 x 2 - x + 2


Trục đối xứng x = -1/4; đỉnh I(-1/4; -17/8) giao với trục tung trên điểm (0;2); giao cùng với trục hoành tại các điểm

*


Xác định tọa độ giao điểm của parabol(y=ax^2+bx+c)với trục tung ?

Tìm ĐK nhằm parabol này giảm trục hoành tại hai điểm rành mạch cùng viết tọa độ của các giao điểm vào trường đúng theo kia ?


Điều kiện để (P): (y=ax^2+bx+c) cắt trục hoành trên hai điểm minh bạch là (Delta>0). Điện thoại tư vấn (x_1;x_2) là hoành độ của nhì giao điểm. Ta có:(x_1,2=dfrac-bpmsqrtDelta2a);Tọa độ giao điểm là: (Aleft(dfrac-b+sqrtDelta2a;0 ight)); (Aleft(dfrac-b-sqrtDelta2a;0 ight)).


Xác định parabol y= ax2 + bx + c, (a#0), hiểu được đỉnh của parabol đó gồm tung độ bằng -25, đôi khi parabol kia giảm trục hoành trên nhị điểm A(-4;0) và B(6;0).


Đỉnh của parabol là (frac-Delta4a) ta có

(left{eginmatrixfrac-Delta4a=-25\16a-4b+c=0\36a+6b+c=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixb^2-4ac=100a\16a-4b+c=0\36a+6b+c=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixb^2-4ac=100a\16a-4b+c=0\36a+6b+c=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixb^2-4ac=100a\24a+c=0\2a+b=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrix4a^2-4ac=100a\24a+c=0\b=-2aendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixa-c=25\24a+c=0\b=-2aendmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=1\b=-2\c=-24endmatrix ight.)

(Rightarrow y=x^2-2x-24)


Đúng 0
Bình luận (0)

Xác định parabol y=ax²+bx+c biết nó gồm trục đối xứng là x=-2, qua A(1;4) và có đỉnh thuộc đường trực tiếp y=2x-1.


Lớp 10 Tân oán Chương thơm 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
0
0
Gửi Hủy
SBT trang 40

Xác định trục đối xứng, tọa độ đỉnh, những giao điểm với trục tung cùng trục hoành của parabol ?

a)(y=2x^2-x-2)

b)(y=-2x^2-x+2)

c)(y=-dfrac12x^2+2x-1)

d)(y=dfrac15x^2-2x+6)


Lớp 10 Tân oán §3. Hàm số bậc nhị
1
0
Gửi Hủy

Lời giải

a)

a.1) Trục đối xứng y =1/4

a.2) giao trục tung A(0,-2)

a.3) giao trục hoành ((left(Delta=17 ight)) (Bleft(dfrac1-sqrt174;0 ight));(Cleft(dfrac1+sqrt174 ight))

b)

b.1) Trục đối xứng y =-1/4

b.2) giao trục tung A(0,2)

a.3) giao trục hoành (left(Delta=17 ight)) (Bleft(dfrac-1-sqrt174;0 ight));(Cleft(dfrac-1+sqrt174 ight))


Đúng 0
Bình luận (0)

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu như có) của một parabol:y = x2 - 3x + 2


Lớp 10 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

y = x2– 3x + 2 gồm a = 1 ; b = –3 ; c = 2 ; Δ = b2– 4ac = (–3)2– 4.2.1 = 1.

+ Đỉnh của Parabol là

*

+ Khi x = 0 thì y = 2. Vậy giao điểm với trục tung là A(0 ; 2).

Xem thêm: Máy Khoan Búa Là Gì ? 5 Điều Bạn Cần Biết Loại Máy Khoan Nào Có Chế Độ Khoan Búa

+ Lúc y = 0 thì x2– 3x + 2 = 0. Phương thơm trình có hai nghiệm x = 2 hoặc x = 1.

Vậy giao điểm với trục hoành là B(2 ; 0) và C(1 ; 0).


Đúng 0

Bình luận (0)

Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2+ bx + c cùng với trục tung. Tìm ĐK để parabol này giảm trục hoành tại nhì điểm tách biệt, tại mỗi điểm và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp.


Lớp 10 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

+ Giao điểm của parabol cùng với trục tung:

Tại x = 0 thì y = a.02+ b.0 + c = c.

Vậy giao điểm của parabol với trục tung là A(0 ; c).

+ Giao điểm của parabol cùng với trục hoành :

Tại y = 0 thì ax2+ bx + c = 0 (*).

Xem thêm: Write A Paragraph "Keep Fit And Healthy", Paragraph Writing: How To Keep Fit

Để parabol giảm trục hoành trên hai điểm rõ ràng thì phương trình (*) bắt buộc gồm 2 nghiệm sáng tỏ ⇔ Δ = b2– 4ac > 0.

khi Δ > 0 thì pmùi hương trình (*) bao gồm nhị nghiệm là

*

Tọa độ nhì giao điểm là

*


Đúng 0

Bình luận (0)
acsantangelo1907.com


Chuyên mục: Tổng hợp