Trộn 100ml dung dịch có ph=1 gồm hcl và hno3

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH = 1 tất cả HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch tất cả pH = 12. Giá trị của a là

A.

Bạn đang xem: Trộn 100ml dung dịch có ph=1 gồm hcl và hno3

0,03

B. 0,30

C. 0,15

D. 0,12


*


Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH = 1 có HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH aM chiếm được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,15

B. 0,3

C. 0,03.

D. 0,12


Trộn 250 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp tất cả HCl 0,08M với H 2 SO 4 0,01M với 250 ml hỗn hợp NaOH a mol/l, thu được 500 ml dung dịch tất cả pH = 12. Giá trị của a là:

A. 0,13.

B. 0,10.

C.0,12.

D. 0,14.


Trộn 100 ml dung dịch A (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M) với 400 ml hỗn hợp B (gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M), chiếm được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A. 1

B. 2

C. 12

D. 13


Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M) cùng với 400 ml hỗn hợp (bao gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) thu được hỗn hợp X có giá trị pH của X là:

A. 1.

B. 2.

C. 7.

D. 6.


Cho hỗn hợp A đựng H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M với HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A cùng với V lkhông nhiều hỗn hợp B gồm NaOH 0,2M cùng KOH 0,29M chiếm được dung dịch C tất cả pH = 2. Giá trị của V là

A.

Xem thêm:

0,134

B. 0,424

C. 0,441

D. 0,414


Dung dịch A là tất cả hổn hợp gồm (H2SO4 2.10-4M với HCl 6.10-4M); dung dịch B là hỗn hợp (NaOH 3.10-4 M và Ca(OH)2 3,5.10-4 M). Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml hỗn hợp B thì thu được hỗn hợp bao gồm pH có mức giá trị là:

A. 3,7.

B. 4.

C. 10.

D. 10,3.


Trộn 100 ml hỗn hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch gồm: H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được hỗn hợp X. Giá trị pH của X là

A. 1

B. 2

C. 6

D. 7


Trộn 100 ml hỗn hợp X (tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M) cùng với 400 ml hỗn hợp Y (tất cả H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) nhận được dung dịch Z. Giá trị pH của dung dịch Z là:

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7


Trộn 250 ml dung dịch đựng hỗn hợp HCl 0,08M với H2SO4 0,01M với 250 ml hỗn hợp NaOH aM chiếm được 500 ml dung dịch gồm pH = 12. Giá trị a là:


Chuyên mục: Tổng hợp