Trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

trên bóng đèn có ghi 220V-75W,mỗi ngày bật đèn 6 giờ

a.Tính điện năng tiêu thụ trong 30 ngày

b.Nếu 1kWh điện có giá 2000 đồng thì trong 30 ngày tiền điện phải trả cho bóng đèn là bao nhiêu

cần gấp nha


*

a) Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày:\(75\cdot6=450\left(Wh\right)\)

Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày:\(450\cdot30=13500\left(Wh\right)=13,5\left(kWh\right)\)

b) Tiền điện phải trả cho bóng đèn:\(13,5\cdot2000=27000\left(đồng\right)\)

Đáp số: ...

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì


*

Trên bóng đèn dây tóc ghi 220V-100W và trên bóng đèn khác có ghi 22OV-75W mắc nối tiếp 2 bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V .Tính

Điện trở của mỗi đèn Điện trở của mạch điện Điện Năng tiêu thụ của mạch trong 1 giờ Nếu mỗi ngày thắp sáng 2 đèn trong 3 giờ thì tiền điện phải trả trong 1 tháng 30 ngày là bao nhiêu tiền ( 1KWh =2500 đ)

a. - Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn thứ nhất là:

P1 = U1 x I1

→ I1 = \(\frac{P_1}{U_1}\) =\(\frac{100}{220}=0,4\left(A\right)\)

- Điện trở của bóng đèn thứ nhất là:

R1 = U1 x I1 = 0,4 x 220 = 88 (Ω)

- Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn thứ hai là:

P2 = U2 x I2

→ I2 = \(\frac{P_2}{U_2}\) = \(\frac{75}{220}=0,3\left(A\right)\)

- Điện trở của bóng đèn thứ hai là:

R2 = I2 x U2 = 0,3 x 220 = 66 (Ω)

b. - Điện trở tương đương của hai bóng đèn đó là:

Rtđ = R1 + R2 = 88 + 66 = 154 (Ω)

c. Đổi 75W = 0,075 kWh

- Điện năng tiêu thụ của mạch trong 1 giờ là:

A = P x t = 0,075 x 1 = 0,075 (kWh)

d. - Tiền điện phải trả trong 30 ngày là:

0,075 x 2500 = 187,5 (đồng)


Đúng 0
Bình luận (1)

Một bóng đèn sợi đốt có ghi 220v-45w mỗi ngày sử dụng 4 giờ 30 phút,một bóng huỳnh quang có ghi 220 v-36e mỗi ngày sử dụng 2 giờ.Nguồn điện 220v a)tính diện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn trên trong 1 ngàyb)tính diện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn trên trong 1 thángc)tính tiền điện phải trả khi sử dụng dụng 2 bóng đèn trên trong 1 tháng ,biết 1k Wh giá 1200đồng


Lớp 8 Công nghệ
0
0
Gửi Hủy
Trên 1 bóng đèn có ghi 220V-75Wa) Con số 220V-75W cho biết điều gì?b)Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn này khi đèn này khi đèn sáng bình thường và điện trở của đèn khi đó.c) Mỗi ngày sử dụng bóng đèn 4h. Tính tiềm điện phải trả trong 1 tháng(30 ngày) biết 1 số điện giá 2000₫
Lớp 9 Vật lý Chương II- Điện từ học
1
0
Gửi Hủy

a. Con số 220V-75W cho biết hiệu điện thế hiệu dụng là 220V, công suất của đèn là 75W

b. Khi đèn sánh bình thường

Cường độ dòng điện qua bóng đèn là: I=P/U=15/44 (A)

Điện trở bóng đèn là: R=U/I=1936/3 (ôm)

c. Công suất tiêu thụ của bóng đèn trong 30 ngày là:

P=U.I.t=220.(15/44).4.30=9000 (Wh) = 9(kWh)

Số tiền điện phải trả là: 9.2000=18000 (đồng)


Đúng 2

Bình luận (1)

Một gia đình gồm 3 bóng đèn(220V-65W) và 2 quạt điện(220V-75W).Trung bình mỗi ngày gia đínhử dụng cả 3 bóng đèn trong 4 giờ và sử dụng cả2 quạt trong 6 giờ

a,Tính điện năng tiêu thụ của gia đình này trong 1 tháng(30 ngày)

b,Tính tiền điện phải trả trong 1 tháng của gia đình này,biết 1kWh có giá trị là 1560 đồng


Lớp 8 Toán
3
0
Gửi Hủy

Ai giải hộ mình với,mình cần gấp.Mình cảm ơn


Đúng 0

Bình luận (0)
Tui cũng can
Đúng 0
Bình luận (0)
Bạn chỉ cần mua 3 cái,bóng điện đấy rồi sử dungj như vậy thì ra dc í mak
Đúng 0
Bình luận (0)

Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W

a) Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắng sáng bình thường bóng đèn mỗi ngày 4 giờ

b) Mắc nối tiếp hai bóng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó

c) Mắc nối tiếp bóng đèn trên với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu điện thế 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? Nếu không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và công suất của mỗi đèn.

Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường hợp b và c trên đây có giá trị như khi chúng sáng bình thường


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi Hủy

a)ta có:

điện trở của đèn một là:

Rđ1=(Uđm1)2Pđm1=484ΩRđ1=(Uđm1)2Pđm1=484Ω

đèn trở của đèn hai là:

Rđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000ΩRđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000Ω

⇒Rđ2>Rđ1⇒Rđ2>Rđ1

b)ta có:

điện trở tương đương của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

⇒I=UR≈0.148A⇒I=UR≈0.148A

mà I=I1=I2

⇒P1=I21R1=10,6W⇒P1=I12R1=10,6W

⇒P2=I22R2=21,904W⇒P2=I22R2=21,904W

⇒⇒đén hai sáng hơn

ta lại có:

1h=3600s

điện năng mạch sử dụng trong 1h là:

A=Pt=U2Rt=117412,3989J


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Số giờthắp sáng trong 30 ngày là 30.4 = 120 hĐiện năng sử dụng là 100.120 = 12000 Wh = 12 kWhb) P = U²/R => R = U² / P = 220² / 100 = 484 ΩRtđ= 484 + 484 = 968 ΩI qua mỗi đèn bằng nhau khi nối tiếpI = U/R = 220 / 968 = 5/22 AUĐ1= UĐ2= 5/22.484 = 110 VP mạch = UI = 5/22.220 = 50WP đèn = 110.5/22 = 25Wc) Nếu thêm bóng đèn nữa ta cóRĐ3= U² / P = 220² / 75 = 1936/3 ΩRtd = 968 + 1936/3 = 4840/3 ΩI của mạch = 220 / 4840/3 = 3/22 AIĐ1 = I đèn 2 = 100 / 220 = 5/11 AI Đ3= 75 / 220 = 15/44 Ata so sánh thì 5/11 > 3/22 , 15/44 > 3/22 ( Như vậy đèn không hỏng mà sáng yếu )P đèn 1 = P đèn 2 = 484.(3/22)² = 9WP đèn 3 = 1936/3.(3/22)² = 12W


Đúng 0

Bình luận (0)

Một bóng đèn có ghi 220V - 100 W được mắc vào hiệu điện thế 220V.

a/ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn khi bóng sáng bình thường?

b/ Tính điện năng mà bóng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày dùng trung bình 4 giờ.


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

a/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

I = P/U = 100/220 = 0,45 A.

b/ Điện năng bóng đèn tiêu thụ là:

A = P.t = 100(30.4.3600) = 43200000J


Đúng 0

Bình luận (0)

16Trênmộtbóngđènsợiđốtghi220V- 75W.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Mầm Non Đà Nẵng Năm 2019, Điểm Chuẩn Năm 2020 Của Trường Đại Học Sư Phạm

Điệnnăngtiêuthụcủađồdungđiệntrêntrongmộtngàybaonhiêu?Biếtmỗingàysửdụng4giờ.


Lớp 8 Công nghệ
1
0
Gửi Hủy

Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một ngày là :

A = Px t = 75 x 24 = 129600 (Wh)


Đúng 0

Bình luận (0)

Mắc một bóng đèn có ghi 220V – 100W vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng (30 ngày) là

A. 12kWh.

B. 400kWh.

C. 1440 kWh.

D. 43200kWh.


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Điện năng tiêu thụ A = 0,1.4.30 = 12kWh


Đúng 0

Bình luận (0)

Mắc một bóng đèn có ghi 220V-100W vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng (30 ngày) theo đơn vị kWh

A. 12 kWh

B. 400 kWh

C. 1440 kWh

D. 43200 kWh


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

+ Từ các giá trị ghi trên bóng đèn, ta có: U = 200 V P = 100 W

+ Lượng điện năng mà bóng đèn tiêu thụ là: A = P . t = 100.4.30 = 12000 W h = 12 k W h

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)
acsantangelo1907.com


Chuyên mục: Tổng hợp