Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm hóa 11 học tập kì 2 có đáp án - Đề số 2

Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 11 năm 2021 - Đề số 2 được lực lượng giáo viên của acsantangelo1907.com biên soạn là đề thi hoá 11 học kì 2, gồm những câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập 11 kì 2 bao gồm đán án đi kèm. Nội dung câu hỏi bgiết hại với cấu tạo đề thi, công tác học tập. Hi vọng tư liệu này góp những em rất có thể dành được công dụng xuất sắc trong kì thi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Bản quyền nằm trong về acsantangelo1907.com nghiêm cấm số đông hành động xào nấu bởi mục đích thương mại


Câu 1. Cho ankan bao gồm CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên call của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpenrã.

B. 2,4-trimetylperã.

C. 2,4,4-trimetylpenchảy.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan

Câu 2. Phản ứng nào tiếp sau đây ko xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + Br2 (dd).

D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 3. Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon ta chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O thì thể tích O2 vẫn tham gia bội phản ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.

B. 2,8 lkhông nhiều.

C. 4,48 lkhông nhiều.

D. 3,36 lít.

Câu 4. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo ra thành 2 ancol (rượu). Hai anken kia là

A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).

B. propen với but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten cùng but-2-en (hoặc buten-2).

D. eten với but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 5. Cho sơ đồ dùng bội phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3

X gồm công thức cấu trúc là?

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C số đông có thể đúng.

Câu 6. Cho sơ đồ vật gửi hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y theo thứ tự là


A. CH3CH2OH với CH=CH.

B. CH3CH2OH và CH3CHO.

C. CH3CHO và CH3CH2OH.

D. CH3CH(OH)COOH cùng CH3CHO.

Câu 7. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.

D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 8. Axit ko no, 1-1 chức gồm một links đôi trong gốc hiđrocacbon tất cả cách làm cân xứng là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2).

B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2).

D. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1).

Câu 9. Phương pháp nhằm cấp dưỡng axit axetic trong công nghiệp bây giờ được màn biểu diễn bằng phương trình hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

B. CH3OH + CO

*
CH3COOH

C. 2CH3CHO + O2

*
2CH3COOH

D. CH3COOC2H5

*
CH3COOH + C2H5OH

Câu 10. Đốt cháy khái quát m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.

B. 2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 3 gam.

Câu 11. Quá trình nào tiếp sau đây không tạo nên anđehit axetic?

A. CH2=CH2+ H2O (lớn, xúc tác HgSO4).


B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).

C. CH3COOCH=CH2 + hỗn hợp NaOH (to).

D. CH3CH2OH + CuO (to).

Câu 12. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế merã bằng cách làm sao sau đây?

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

B. Cracgớm butan

C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước.

D. A, C.

Câu 13. Đun nóng 6,6 gam andehit axetic (CH3CHO) cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đến lúc phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn thì chiếm được từng nào gam kết tủa?

A. 28,08 gam

B. 75,6 gam

C. 32.4 gam

D. 56,16 gam

Câu 14. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là

A. 2% →5%.

B. 5→9%.

C. 9→12%.

D. 12→15%

Câu 15. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa: etylen glicol; axit fomic; fomon; ancol etylic?

A. dd AgNO3/NH3

B. CuO.

C. Cu(OH)2/OH-.

D. NaOH.

Câu 16. Thể tích H2 (0oC với 2 atm) đầy đủ để tính năng cùng với 11,2 gam anđehit acrylic là

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 0,448 lkhông nhiều.

D. 0,336 lkhông nhiều.

Câu 17. 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là

A. CH2O.

B. C3H4O.

C. C4H8O.

D.C4H6O2.

Câu 18. Cho 13,4 gam tất cả hổn hợp X gồm hai axit no, solo chức, mạch hngơi nghỉ, tiếp đến nhau trong thuộc dãy đồng đẳng tác dụng cùng với Na dư, thu được 17,8 gam muối hạt. Khối hận lượng của axit gồm số nguyên tử cacbon ít hơn tất cả trong X là

A. 3,0 gam.

B. 4,6 gam.

C. 7,4 gam.

D. 6,0 gam.

Câu 19. Cho theo lần lượt những chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng làm cho nóng. Hỏi mấy chất tất cả bội phản ứng

A. 4 chất.

B. 1 chất.

C. 2 chất.

D. 3 hóa học.

Câu 20. C4H6 gồm từng nào đồng phân mạch hở?


A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Bậc của ancol là

A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.

B. bậc của cacbon links với nhóm -OH.

C. số team chức bao gồm trong phân tử.

D. số cacbon có vào phân tử ancol.

Câu 22. Dãy gồm các chất phần đông tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

B. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 23. CH3CHO hoàn toàn có thể tạo ra thành thẳng từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả hầu hết đúng.

Câu 24. Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là

A. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic.

B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.

C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic.

D. tên thường gọi khác.

Câu 25. Cho sơ đồ dùng phản bội ứng sau:

CH ≡CH

*
butin-1,4-điol 
*
*
Z

Y với Z thứu tự là

A. HOCH2CH2CH2CH3; CH2=CHCH=CH2.

B. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH2CH3.

C. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH = CH2.

D. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH3CH2CH2CH3.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP. 11

Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 1một năm 20đôi mươi - Đề số 3

Câu 1.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Một Buổi Sáng Trong Vườn Cây Hay Nhất Tiếng Việt Lớp 5

Thành phần của khí vạn vật thiên nhiên là:

A. etan

B. propan

C. metan

D. butan

Câu 2. Chất dùng làm pha chế ancol bằng phương pháp sinh hóa là:

A. Andehitt axetic

B. Etylclorua

C. Etilen

D. Tinch bột

Câu 3. Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon ta chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) với 2,7 gam H2O thì thể tích O2 vẫn tđắm say gia bội nghịch ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.

B. 2,8 lkhông nhiều.

C. 4,48 lít.

D. 3,92 lít

Câu 4. X là các thành phần hỗn hợp tất cả 2 anken (sống thể khí sinh sống điều kiện thường). Hiđrat hóa 2 anken chế tạo ra thành 4 ancol (không tồn tại ancol bậc III). Hai anken đó là:

A. propen và but-1-en


B. propen cùng but-2-en

C. etilen cùng propen

D. Propen và 2-metylpropen

Câu 5. Dẫn các thành phần hỗn hợp khí A có propan cùng xiclopropan đi vào hỗn hợp brom đã quan lại gần cạnh được hiện tượng nào sau đây:

A. Màu của dung dịch nhạt dần, không tồn tại khí bay ra.

B. Màu của dung dịch nhạt dần, và tất cả khí thoát ra.

C. Màu của dung dịch mất hẳn, không thể khí bay ra.

D. Màu của dung dịch ko đổi.

Câu 6. Cho những hóa học sau: CH3CH2CHO(1), CH2=CHCHO(2), CH3COCH3(3), CH2=CHCH2OH (4). Những chất chức năng hoàn toàn với H2 dư (Ni, to) đến cùng một sản phẩm là:

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 7. Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 mang tên là

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-metylbut-3-en.

C. 2-metylbut-1-en.

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 8. Cho 0,1 mol anđehit X tính năng cùng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, nấu nóng nhận được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X được Y, biết 0,1 mol Y bội phản ứng toàn diện với 4,6 gam Na. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

A. HCHO.

B. CH3CH(OH)CHO

C. OHC-CHO.

D. CH3CHO.

Câu 9. Đốt cháy một vài mol tương đồng cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO2 hệt nhau cùng tỉ lệ thành phần số mol nước cùng CO2 so với số mol của K, L, M khớp ứng là 0,5:1:1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo đồ vật từ tương ứng):

A. C2H4, C2H6, C3H4.

B. C3H8, C3H4, C2H4.

C. C3H4, C3H6, C3H8.

D. C2H2, C2H4, C2H6.

Câu 10. Hiđrocacbon làm mất màu sắc hỗn hợp KMnO4 là

A. Butung.

B. Metan.

C. Etilen.

D. Erã.

Câu 11. Đốt cháy một tất cả hổn hợp gồm nhiều hiđrocacbon vào cùng một hàng đồng đẳng trường hợp ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT thông thường của hàng là:

A. CnHn, n ≥ 2.

B. CnH2n+2, n ≥1 (những giá trị n phần nhiều nguyên).

C. CnH2n-2, n≥ 2.

D. Tất cả đều không nên.

Câu 12. Cho các hóa học sau: phenol, etung, etanol cùng propan - 1- ol. Chất tất cả ánh sáng sôi phải chăng độc nhất vô nhị là

A. phenol.

B. erã.

C. etanol.

D. propan - 1 - ol.

Câu 13. Cho dung dịch chứa 4,4 gam CH3CHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư). Sau phản ứng nhận được m gam bạc. Giá trị m là .

A. 10,8 gam.

B. 21,6 gam.

C. 32,4 gam.

D. 43,2 gam

Câu 14. Hỗn đúng theo khí A có etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A nhận được khí CO2 và tương đối H2O theo tỉ trọng thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của các thành phần hỗn hợp là:

A. 18,52%; 81,48%.

B. 45%; 55%.

C. 28,13%; 71,87%.

D. 25%; 75%.

Câu 15. Chất trùng hòa hợp tạo nên cao su thiên nhiên Bumãng cầu là

A. Buta-1,4-dien.

B. Buta-1,3-dien.

C. Penta-1,3-dien.

D. Isopren.

Câu 16. lúc cracgớm trọn vẹn một ankan X nhận được các thành phần hỗn hợp Y (các thể tích khí đo nghỉ ngơi thuộc ĐK ánh sáng với áp suất); tỉ kăn năn của Y đối với H2 bằng 29. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Câu 17. Lúc đun nóng ancol no, đơn chức, mạch hlàm việc Y cùng với H2SO4 sệt nghỉ ngơi 140oC chiếm được ete Z. Tỉ khối của Z đối với Y là một trong,4357. X là


A. C2H5OH.

B. C4H9OH.

C. CH3OH.

D. C3H7OH.

Câu 18. lúc triển khai craking 22,4 lkhông nhiều khí C4H10 (đktc) nhận được các thành phần hỗn hợp A bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 với C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A chiếm được x gam CO2 cùng y gam H2O. Giá trị của x và y tương xứng là:

A. 176 cùng 180.

B. 44 với 18.

C. 44 với 72.

D. 176 với 90.

Câu 19. CH3CHO hoàn toàn có thể chế tác thành trực tiếp từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả rất nhiều đúng.

Câu trăng tròn. Có từng nào đồng phân ankin C5H8 tác dụng được cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 sinh sản kết tủa

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 21. Dãy bao gồm những hóa học số đông công dụng cùng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 22. Cho chuỗi bội phản ứng: C2H6O → X → axit axetic Y.

CTCT của X, Y theo lần lượt là

A. CH3CHO, CH3CH2COOH.

B. CH3CHO, CH3COOCH3.

C. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO.

D. CH3CHO, HCOOCH2CH3.

Câu 23. Cho hàng những chất: HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất vào hàng tđam mê gia phản ứng tnuốm gương là

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 24. Hòa tan 26,8 gam các thành phần hỗn hợp nhị axit cacboxylic no, solo chức, mạch hsống vào nước được hỗn hợp X. Chia X thành nhị phần bằng nhau. Cho phần 1 phản nghịch ứng trọn vẹn cùng với dung dịch AgNO3/NH3 dư nhận được 21,6 gam bạc kim loại. Để trung hòa trọn vẹn phần 2 buộc phải 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Công thức của nhị axit kia là

A. HCOOH, C3H7COOH.

B. CH3COOH, C2H5COOH.

C. CH3COOH, C3H7COOH.

D. HCOOH, C2H5COOH.

Câu 25. Chất tạo nên kết tủa đỏ gạch ốp Khi đun nóng cùng với Cu(OH)2 là

A. HCHO.

B. HCOOCH3.

C. HCOOH.

D. Tất cả hầu như đúng.

Mời các bạn tìm hiểu thêm lời giải đề thi học tập kì 2 lớp 11 năm 20trăng tròn tại: Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 3

........................................

Xem thêm: Top 100+ Bài Hát Karaoke Nhạc Trẻ Remix Cực Mạnh, Karaoke Chơi Vơi

acsantangelo1907.com đã giới thiệu Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 1một năm 2021 - Đề số 2, được biên soạn bao hàm 25 thắc mắc trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 giúp các em review mức độ học hành môn Hóa học tập cũng giống như củng nạm định hướng, ôn tập Hóa học 11 học tập kì 2 rất tốt. 

Trên đây acsantangelo1907.com đã reviews cho tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 20trăng tròn - Đề số 2. Để có thể nâng cao công dụng trong tiếp thu kiến thức, acsantangelo1907.com xin trình làng tới các bạn học viên tài liệu Giải bài xích tập Toán thù 11, Chuyên ổn đề Hóa học tập 11, Giải SBT Tân oán 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 mà lại acsantangelo1907.com tổng đúng theo và đăng cài.Chuyên mục: Giáo dục