Tính các giá trị lượng giác của góc alpha

     

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2altrộn = 1) ; (cot alpha = dfraccos alpha sin alpha , ã altrộn = dfraccos alpha sin alpha )


Lời giải của GV acsantangelo1907.com

Ta bao gồm (sin altrộn = dfrac35) suy ra (sin ^2altrộn = dfrac925), mà lại (sin ^2altrộn + cos ^2alpha = 1), do đó (cos ^2alpha = 1 - sin ^2altrộn = 1 - dfrac925 = dfrac1625), suy ra (cos alpha = dfrac45).

Bạn đang xem: Tính các giá trị lượng giác của góc alpha

Do đó ( ung alpha = dfracsin altrộn cos alpha = dfrac35:dfrac45 = dfrac35.dfrac54 = dfrac34)

(cot alpha = dfraccos altrộn sin alpha = dfrac45:dfrac35 = dfrac45.dfrac53 = dfrac43).

Vậy (cos alpha = dfrac45, ung alpha = dfrac34,cot altrộn = dfrac43.)

Đáp án nên chọn là: b


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tam giác $MNP$ vuông tại $M$. lúc đó $cos widehat MNP$ bằng


*

Cho $altrộn $ là góc nhọn ngẫu nhiên. Chọn xác minh đúng.


Cho $altrộn $ là góc nhọn ngẫu nhiên. Chọn khẳng định sai.


Cho $alpha $ và $eta $ là nhị góc nhọn bất kỳ vừa lòng $alpha + eta = 90^circ $. Khẳng định làm sao sau đó là đúng?


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $C$ gồm (BC = 1,2,centimet,,,AC = 0,9,centimet.) Tính các tỉ số lượng giác $sin B;cos B$ .


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ có (BC = 8,cm,,,AC = 6cm.) Tính tỉ con số giác $ ã C$ (có tác dụng tròn mang đến chữ số thập phân lắp thêm $2$ ).


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$, mặt đường cao $AH$ bao gồm (AB = 13,cm,,BH = 0,5,dm) Tính tỉ con số giác $sin C$ (làm cho tròn đến chữ số thập phân trang bị $2$ )


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$, mặt đường cao $AH$ gồm (CH = 4,centimet,,BH = 3,cm.) Tính tỉ con số giác $cos C$ (có tác dụng tròn cho chữ số thập phân máy $2$ )


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$. Hãy tính $ ung C$ hiểu được (cot B = 2).

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ có (AB = 5,cm,,,cot C = dfrac78) . Tính độ dài những đoạn thẳng $AC$ và $BC$ . (làm cho tròn mang đến chữ số thập phân thứ $2$ )


Cho $alpha$ là góc nhọn. Tính (sin altrộn,,cot alpha ) biết (cos alpha = dfrac25).


Không dùng bảng số với máy vi tính, hãy so sánh(sin 20^circ ) với (sin 70^circ )


Sắp xếp những tỉ số lượng giác ( ung 43^circ ,,,cot 71^circ ,,, an 38^circ ,,,cot 69^circ 15",,chảy 28^circ ) theo máy trường đoản cú tăng đột biến.


Tính quý hiếm biểu thức $A = sin ^21^circ + sin ^22^circ + ... + sin ^288^circ + sin ^289^circ + sin ^290^circ $


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Lúc kia $C = sin ^4altrộn + cos ^4alpha $ bằng


Cho $altrộn $ là góc nhọn bất kỳ. Rút gọn gàng $P. = left( 1 - sin ^2altrộn ight).cot ^2alpha + 1 - cot ^2alpha $ ta được


Cho $altrộn $ là góc nhọn bất kỳ. Biểu thức $Q = dfrac1 + sin ^2alpha 1 - sin ^2altrộn $ bằng


Cho $ an alpha = 2$. Tính quý giá của biểu thức $G = dfrac2sin alpha + cos alpha cos altrộn - 3sin alpha $


Cho tam giác nhọn (ABC) hai tuyến đường cao (AD) và (BE) cắt nhau trên (H). Biết (HD:HA = 1:2). lúc kia ( ã widehat ABC.chảy widehat ACB) bằng


Cho $ altrộn $ là góc nhọn. Tính (cot alpha ) biết (sin alpha = dfrac513).


Tính cực hiếm biểu thức $B = ã 1^circ .chảy 2^circ . ã 3^circ ..... an88^circ . an89^circ $


Chọn tóm lại đúng về giá trị biểu thức (B = dfraccos ^2alpha - 3sin ^2alpha 3 - sin ^2altrộn ) biết ( ã alpha = 3.)


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có (AB = AC = 13cm); (BC = 10cm). Tính (sinA).


Tính diện tích hình bình hành (ABCD) biết (AD = 12cm;DC = 15cm;angle ADC = 70^0).


Tính số đo góc nhọn (alpha ) biết (10sin ^2altrộn + 6cos ^2altrộn = 8).


Tính quý giá của những biểu thức sau:


Biết (0^0

Cho nhị tam giác vuông (OAB) cùng (OCD) nhỏng hình mẫu vẽ. Biết (OB = CD = a), (AB = OD = b.) Tính (cos angle AOC) theo (a) và (b).


Chuyên mục: Tổng hợp