Tiếng anh chuyên ngành giáo dục

     

Ngày công ty giáo Việt Nam 20/11 đã sắp tới rồi. Hôm nay hãy thuộc FreeTalk English mày mò nhữngtrường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành dạy dỗ nhé!

Bạn cũng rất có thể dựa vàotừ vựng giờ Anh siêng ngành giáo dụctiếp sau đây đểreviews về nhà giáo bằng tiếng Anh, haykể cho một fan chúng ta nước ngoài nào đó về thầy giáo tốt ngôi ngôi trường mà chúng ta đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ vựng hiếm hoi về giáo dục, bài viết này sẽ cung ứng nhữngcụm từ giờ Anh về dạy dỗ.

Cụm từ giờ đồng hồ Anh về giáo dụccũng cónhững cụm tự đồng nghĩa tương quan kháccó thể sửa chữa thay thế. Cùng tìm hiểu nhé!

*

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến đường. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận đánh giá chuyên môn miễn chi phí tại:https://acsantangelo1907.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: thầy giáo đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinc viênPupil /ˈpjuːpl/: học sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và huấn luyện giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: giảng dạy trường đoản cú xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành quản lý lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bởi, triệu chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

căn bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:trở nên tân tiến chăm mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:phòng giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng ngủ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:snghỉ ngơi giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:thanh tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:rất nhiều các mối cung cấp bốn liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: chu chỉnh hóa học lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một hàng những tứ liệu giữ trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:xóm hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :vấp ngã túc vnạp năng lượng hóaRetìm kiếm report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: report khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: ngã túc văn hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu và phân tích sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài bác họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài xích tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học viên quăng quật họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chnóng bài bác, chnóng thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl.


Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành giáo dục


Xem thêm:

syllabuses)
: công tác (chi tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): lịch trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

cỗ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)Request for leave sầu (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: 1-1 xin nghỉ (học, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy dỗ họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến đường. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí dấn chất vấn trình độ miễn phí tổn tại:https://acsantangelo1907.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

gia sư thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài xích tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy knhì sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmicăng thẳng /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học tập lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học kỳ

Teacher training worksiêu thị /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo chiến lược giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /kiểm tra /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

cam kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (thân giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːnchạy thử /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinch ĐH, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệpObjective demo /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective sầu kiểm tra /səbˈdʒektɪv test/: thi trường đoản cú luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tiểu học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường buôn bán trúState school /steɪt skuːl/: ngôi trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: ngôi trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: trường đoản cú chọnElective /ɪˈlektɪv/: trường đoản cú chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối cùng với kết quả học tập tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: vừa phải khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm cho vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học tập được bố trí theo hướng dẫn

Mong rằng từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục giúp đỡ bạn phát âm hơn vềngành giáo dụccũng tương tự bao gồm thêm cho mìnhhầu hết tự vựng, cụm tự giờ Anh về dạy dỗ nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến đường. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dìm đánh giá trình độ chuyên môn miễn chi phí tại:https://acsantangelo1907.com


Chuyên mục: