Thiên thần sa ngã tiếng anh

     
Hắn đã cố gắng ăn cắp cuốn grimoire của Beelzebub, nhưng không thành công và trở thành một thiên thần sa ngã.

Bạn đang xem: Thiên thần sa ngã tiếng anh


Trong cốt truyện của trò chơi, một thiên thần sa ngã đã trở thành Quỷ vương Angra, có đội quân ma quỷ xâm chiếm thế giới.
In the game"s backstory, a fallen angel became the Demon King Angra, whose demonic army invade the world.
Jason Lewis trong vai Joe Strong, một thiên thần sa ngã với lời tiên tri rằng bóng tối sẽ tiến đến Midnight, là chồng của Chuy -người nhắc nhở anh không được tiết lộ thân phận thiên thần của mình cho người khác.
Jason Lewis as Joe Strong, a fallen angel who has prophesied darkness heading towards Midnight and husband of Chuy, who admonishes him for revealing his angelhood to others.
Trong nghệ thuật, theo Dictionnaire Infernal, Astaroth được miêu tả như một thiên thần sa ngã khỏa thân với đôi cánh lông vũ, đội một chiếc vương miện, cầm một con rắn trên tay; thú cưỡi là một con rồng có cái đuôi giống như con rắn.
In art, in the Dictionnaire Infernal, Astaroth is depicted as a nude man with feathered wings, wearing a crown, holding a serpent in one hand, and riding a beast with dragon-like wings and a serpent-like tail.

Xem thêm: Đáp Án Game Qua Sông Iq Mới Nhất (32 Câu), Đáp Án Game Qua Sông Iq Mới Nhất


Anh ấy nói về nhân vật của mình không hoàn toàn tựa như ‘Hannibal kẻ ăn thịt người tâm thần’, nhưng như Satan – Thiên thần sa ngã (Fallen Angel) người đã say mê với nhân loại và đã có một sự đồng cảm cho loài người chúng ta, nhưng chắc chắn không phải ở giữa chúng tôi – anh ấy khác.
He talked about the character not so much as "Hannibal Lecter the cannibal psychiatrist", but as Satan – this fallen angel who"s enamoured with mankind and had an affinity for who we are as people, but was definitely not among us – he was other.
Và khi đó, Michael, tổng thiên thần đã được phái đến để đuổi Lucifer khỏi thiên đường, cùng các thiên sứ sa ngã khác.
And when he did, Michael, the archangel, was sent to kick him out of heaven along with the other fallen angels.
8 Ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ là sự phòng thủ xung quanh cư dân Giê-ru-sa-lem;+ ngày ấy, người vấp ngã* giữa họ sẽ như Đa-vít, còn nhà Đa-vít sẽ như vị thần, như thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ.
8 In that day Jehovah will be a defense around the inhabitants of Jerusalem;+ in that day the one who stumbles* among them will be like David, and the house of David like God, like Jehovah’s angel who goes before them.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Thế giới Game