Đăng nhập

     

Sở đề luyện thi Tiếng Anh lớp 4 qua mạng góp những em học sinh lớp 4 làm thân quen cùng với những dạng bài tập trường đoản cú cơ phiên bản tới nâng cấp. Vì vậy, đầy đủ cỗ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này để giúp đỡ tiếp cận dần dần, tự khó khăn mang lại dễ để tthấp học giờ Anh kết quả hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ cùng những concùng xem thêm 5 bộ đề được acsantangelo1907.com biên soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Sở giáo dục bên dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngbao gồm những dạng bài bác tập như: Khoanh một từ bỏ không giống cùng với từ sót lại, nối câu, hoàn thành bài bác hội thoại, áp dụng tnhóc nhắc nhở để dứt câu, kiếm tìm hai bạn trẻ tương thích, đặt số tương ứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, lựa chọn tự đúng....

Bạn đang xem: Đăng nhập

Với những dạng bài bác tập, những nhỏ bé sẽ tiến hành rèn luyện phần nhiều kiến thức khác nhau ung dung vựng mang lại ngữ pháp, rảnh rỗi đơn cho câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô với những em thuộc tham khảo 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên góp tphải chăng tiếp cận từ từ, từ bỏ nặng nề mang đến dễ để học giờ đồng hồ Anh hiệu quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pichồng the right answer (Chọn câu trả lời đúng cho mỗi thắc mắc bên dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam giới.

A. is B. be C. am D. are

2. There _____ twenty students in my class.

A. is B. am C. are D. don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minch. Nice to lớn meet _____.

A. you B. his C. her D. she

4. Choose the odd one out.

A. cát B. dog C. house D. cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. am B. is C. are D. be

6. Choose the odd one out.

A. soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. he B. she C. friover D. be

8. We vì chưng many exercises ______ Math lessons.

A. to B. so C. during D. but

9. Is ______ house big?

A. you B. your C. yours D. yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. he B. hlặng C. they D. his

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ vần âm không đủ vào vị trí trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Xứ sở nụ cười Thái Lan.

16. home page w_ _k

17. This is my h_use.

18. suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

trăng tròn. I _ _ _ swyên ổn but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ bỏ Tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài tập, những bé sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức không giống nhau

Sở đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. you, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: Do you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vày you have sầu today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: Do you like English?

B: Yes, I bởi. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have sầu it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….vì chưng you bởi during Art lesson?

B: I learn khổng lồ (10) d _ _ _a people và objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn uống sau)

A. animals B. bad smell C. zoo D. roar E. blow bubble F. fly

Minc & his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với trỡ gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm:

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố chị em nên chọn lọc cỗ đề tương xứng với kỹ năng của bé

Sở đề thi số 3

Phần 1: Leave sầu me out (Loại vứt 1 ký từ để có tự trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết từ bỏ đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Do you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh câu hỏi luyện tập liên tiếp, phụ huynh cần khuyến khích và bố trí thời hạn nghỉ ngơi phù hợp mang đến bé

Sở đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ bỏ khác nhiều loại với hồ hết từ còn lại)

6. A. read B. learn C. letter

7. A. doctor B. nurse C. house

8. A. working B. sit C. stand

9. A. learning B. walking C. badminton

10. A. always B. never C. usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

11. Those are my________

A. pencil B. pencils C. a pencil

12. ______ vì chưng you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have sầu Art ____ Tuesday.

A. on B. in C. during

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vị you go to lớn sleep?

16. What subjects vày you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

trăng tròn. Why vày you want khổng lồ go lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re blaông chồng.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice khổng lồ meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của phụ huynh là cồn lực nhằm nhỏ học tập và nắm gắng

Sở đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

1. What time does .............. wake up?

A. he B. they C. you

2. What ............. are your shoes? They are brown.

A. colour B. time C. would

3. Do you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi vì C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go lớn the.....................

A. restaurant B. post office C. zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Do B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với tự gợi ý)

A. too B. singer C. swing D. Why E. from F. doctor G. about H. singing I. very

Nam: Do you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ much.

Nam: (8) .................... vày you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. And how (10) ............. you?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú không giống nhiều loại với gần như từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. tomorrow

13. A. headabịt B. toothache C. problem D. fever

14. A. cool B. weather C. cold D. hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. Engl& C. Vietphái nam D. Singapore

18. A. blue B. green C. Trắng D. dog

19. A. elephant B. circus C. tiger D. monkey

trăng tròn. A. shorts B. T-shirt C. zoo D. jean

21. A. engineer B. cinema C. school D. bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh đến bé nhỏ rèn luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng cùng với các bộ đề bên trên, nhiều bố mẹ chọn acsantangelo1907.com - ứng dụng học tập tiếng Anh online chất lượng cao nhằm cung ứng nhỏ xíu học tập cùng thi xuất sắc hơn. Phụ huynh và trẻ cùng từng trải tức thì ứng dụng acsantangelo1907.com tại đây cùng với thông tin tài khoản học tập thử:


Chuyên mục: