Thể tích nước brom 3

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cho anilin công dụng cùng với hỗn hợp nước brom 3% (cân nặng riêng rẽ là một trong những,3 g . m l - 1 ). Thể tích nước brom về tối tgọi cần để pha trộn 33 gam 2,4,6-tribromanilin là:

A. 1,32 lít

B. 1,03 lít

C. 1,23 lít

D. 1,30 lít


Cho anilin chức năng với hỗn hợp nước brom 3% (cân nặng riêng biệt là một,3 g.ml–1). Thể tích nước brom tối thiểu cần để pha chế 33 gam 2,4,6–tribromanilin là:

A. 1,32 lít

B. 1,03 lít

C. 1,23 lít

D. 1,30 lít


Cho hỗn hợp anilin tính năng vừa đủ cùng với nước brom, nhận được 4,4 gam kết tủa tribromanilin với hỗn hợp X. Để hòa hợp X buộc phải hoàn toản V mL hỗn hợp NaOH 0,4M. Giá trị của V là

A. 100

B. 40

C. 80

D. 20


Để pha trộn được 4,29 gam hóa học 2,4,6-tribromanilin thì nên cần sử dụng ít nhất bao nhiêu gam dung dịchbrom 3% ?

A. 104 gam

B. 155 gam

C. 160 gam

D. 165 gam


Cho dung dịch anilin chức năng hoàn toản với V mL nước brom 2% (D = 1,2 g/mL), thu được 1,32 gam kết tủa white tribromanilin. Giá trị của V là

A. 96

B. 80

C. 48

D. 40.

Bạn đang xem: Thể tích nước brom 3


Tính lượng P phải dùng làm rất có thể pha trộn được 100ml dung dịch H3PO4 31,36% (d=1,25 gam/ml). Biết công suất bội nghịch ứng đạt 100%

A. 3,1 gam

B. 6,2 gam

C.

Xem thêm: 3 Bài Văn Tả Cảnh Trường Em, Ngắn Gọn, Đặc Sắc, Tả Cảnh Trường Em Trong Giờ Học

9,3 gam

D. 12,4 gam


Từ 3,12 gam phenylamoni nitrat, thực hiện điều chế 2,4,6-tribromanilin theo sơ đồ vật tiếp sau đây.

*

Giả thiết năng suất của toàn bộ quá trình điều chế là 100%, khối lượng 2,4,6-tribromanilin thu được là

A. 3,3 gam.

B. 13,2 gam

C. 9,9 gam

D. 6,60 gam


Cho nước brom vào dung dịch anilin, thu được 165 gam kết tủa 2,4,6-tribromanilin. Tính khối lượng anilin tham mê gia làm phản ứng, biết H = 80%

A. 58,125 gam

B. 37,200 gam

C. 42,600 gam

D. 46,500 gam


Người ta sử dụng 1 tấn khoách chứa 75% bột và bột này còn có đựng đôi mươi % nước để làm rượu. khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml. Tính thể tích rượu 950 điều chế được.


Chuyên mục: Tổng hợp