Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự

     
Tin nhắn kí tự chúc ngủ ngon đẹp, dễ thương, độc đáo hay nhất,chúc ngủ ngon bằng những kí tự đặc biệt,Tin nhắn kí tự chúc ngủ ngon đẹp, dễ thương, độc đáo hay.


Bạn đang xem: Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự

*

1. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu.:!|!:._.:!|!:."::.Chuc.::"""-!|!-".:!|!:._.:!|!:.":::.Em..:::""-!|!-".:!|!:._.:!|!:."::.Ngu?.::""-!|!-".:!|!:._.:!|!:."::Ngon::""-!|!-".:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.":::.Good night::::"""-!|!-""-!|!-""™ ¶_ove ß
ßY ™«2. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu|""|\_/|""|: "* . *":| |ot _.-"|__|\_/|__| buoi toi¤:·.(¯`°´¯).vui.ve.·¤..。☆☆Va☆☆。....。☆☆....☆☆。..|""|__|""| :"* . *":| |anh_.-"|__|""|__| phuc"!»™ ¶_ove ß
ßY ™«3. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu|""\|""|:"* . *":| |gu?_.-"|__|\__|gon nha!\ \ / /:" * . * ": \ \ / / a"-. _ .-" \ \/ / co"|""\|""| :"* . *":| |hung_.-"|__|\__| giac" mo|"_"""_"|:"* . *": |_|uyet _.-" |_| voi !!!.»™ ¶_ove ß
ßY ™«4. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu☆.¸(`"•.¸*¤*¸.•"´)¸.☆».•º`•.NGU.•´º•.«☆•"(¸.•"´*¤*`"•.¸)`"•☆☆.¸(`"•.¸*¤*¸.•"´)¸.☆».•º`•.NGoN.•´º•.«☆•"(¸.•"´*¤*`"•.¸)`"•☆☆.¸(`"•.¸*¤*¸.•"´)¸.☆».•º`•.NHE!.•´º•.«☆•"(¸.•"´*¤*`"•.¸)`"•☆»™ ¶_ove ß
ßY ™«5. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu__:♥____:♥:____♥:__ ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ °☆ °☆°☆°|""\|""|:"* . *":°| |gu?_.-"♥°|__|\__|gon nha!,*""""*, ,*""""*,(0 " _ " ) ( "_ " * )=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!™ ¶_ove ß
ßY ™6. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu|""\|""|:"* . *":| | _.-"☆|__|\__|gày|""|\_/|""|:"* . *":| |oi" _.-" ☆|__|\_/|__|\""\ /""/ :" * . * ": \ \_/ / ;"-. _ .-" \__./ui ☆\""\ /""/:" * . * ": \ \_/ / "-. _ .-" \__./e?☆7. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu|""\|""|:"* . *":| |gu?_.-"|__|\__||""\|""|:"* . *":| |gon_.-"|__|\__||""\|""|:"* . *":| |ha!_.-"|__|\__|( ">( "º(" ) I love ( ,,)v)(v(,)\You |¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|☺8. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu. ..:Giấc Mơ Đẹp:.. .__:♥____:♥:____♥:__.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆.. .. .. .. .. .. ..°☆ °☆°|""\|""|:" *.* ":☆.| |gủ _.-"。°.|__| \__|gon nhé . .9. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu☆.¸0¸.☆».•º`•.NGU.•´º•.«☆•"0`"•☆☆.¸0¸.☆».•º`•.NGoN.•´º•.«☆•"0`"•☆☆.¸0¸.☆».•º`•.NHE!.•´º•.«☆•"0`"•☆»™ ¶_ove ß


Xem thêm: Mách Nhỏ Cách Ướp Thịt Rán, Mẹo Rán Thịt Thơm Ngon Giòn Giòn Nhà Nào Cũng Mê

ßY ™«10. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)0`•.¸.•´*ILOVEYOU*`•.¸.•´(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)`•.¸(¨`•.•´¨)..•´forever *`•.¸.•´*forever*****(¨`•.•´¨)********(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****0**`•.¸.•´GOODNIGHT`•.¸.•´****(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)*** *****`•.¸(¨`•.•´¨)..•´*******forever*`•.¸.•´*forever*11. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu__:♥____:♥:____♥:__.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆ .... .. .. .. .. ..°☆ °☆°☆°|""\|""|:"* . *":°| |gu?_.-"♥°|__|\__|gon nha!,*""""*, ,*""""*,(0 " _ " ) 0=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!™ ¶_ove ß
ßY ™12. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu____♥♥♥_____♥♥♥_______♥_____♥_♥_____♥_____♥______♥______♥______♥___Chuc___♥_________♥_______♥__ __________♥___♥_________________♥_________________♥___♥_____________♥_______♥_________♥_NGUNGON_♥______♥______♥______♥____♥_____♥_♥_____♥______♥♥♥_____♥♥♥____13. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu**********(¨`·.·´¨)*****************(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)*******(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)***`·.¸.·´*!-^GOOD NIGHT^-!*`·.¸.·´*********(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)***************`·.¸(¨`·.·´¨)..·´*************forever *`·.¸.·´*forever*****mO nHung giac Mo thaT Dep nHA!!!14. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu(¨`·.·´¨)(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)`·.¸.·´*!-I LOVE YOU-!*`·.¸.·´(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)`·.¸(¨`·.·´¨)..·´forever *`·.¸.·´*forever15. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu.-★-._.-☆-._.-☆-.‘★._ Chuc _.★’‘¤-.★.-¤ ‘.-☆-._.-★-._.-★-.‘☆._ be _.☆’‘¤-.☆.-+”.-★-._.-☆-._.-☆-.‘★._ NGU _.★’‘¤-.★.-+’.-☆-._.-★-._.-★-.‘☆._ NGON _.☆’‘¤-.☆.-+”-☆ gOod -☆-☆ NIGhT -☆*£^^/€ (^^’)*16. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII___IĐi tìm tình yêu- III ‘I”; ,___.I_…_…______===I=II_I__I…,.>“(
)>17. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu|”"”" |”"””| :” *.* “:| ‘| ”’| ‘| gu -”|__| ’___|:’*.,.*’|”"”" |”"””| :” *.* “:| ‘| ”’| ‘| gon -”|__| ’___|:’*.,.*’|”"”" |”"””| :” *.* “:| ‘| ”’| ‘| he -”|__| ’___|:’*.,.*’18. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu.:!|!:._.:!|!:.“::: chüc ::’”“-!|!-”.:!|!:._.:!|!:.“::: pan :::”“-!|!-”.:!|!:._.:!|!:.“::: ngu? ::”“-!|!-”.:!|!:._.:!|!:.“:: ng0n .::”“-!|!-”.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.“:: GoodNight ::”“‘-!|!-”"-!|!-’”19. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu. ..:Giấc Mơ Đẹp:.. .__:♥____:♥:____♥:__.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆.. .. .. .. .. .. ..°☆ °☆°|”"|”"|:” *.* “:☆.| |gủ _.-”。°.|__| __|gon nhé . .20. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu__:♥____:♥:____♥:__° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆°☆ °☆°☆°|”"|”"|:”* . *”:°| |gu?_.-”♥°|__|__|gon nha!,*”"”"*, ,*”"”"*,(0 ‘ _ ‘ ) ( ‘_ ‘ * )=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!21. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu|”"|”"|:”* . *”:| |gu?_.-”|__|__|gon nha!/ /:” * . * “:/ / a”-. _ .-”/ / co’|”"|”"| :”* . *”:| |hung_.-”|__|__| giac’ mo|”_”"”_”|:”* . *”:|_|uyet _.-”|_| voi !!!.»™ ¶_ove ß
ßY ™«22. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆».•º`•.NGU.•´º•.«☆•’(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆».•º`•.NGoN.•´º•.«☆•’(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆☆.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.☆».•º`•.NHE!.•´º•.«☆•’(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•☆»™ ¶_ove ß
ßY ™«23. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu☆ •.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.• ».•º`•.CHUC.•´º•.« ☆ .•’(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•.、、、、、、 ☆• .¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.• ».•º`•. EM.•´º•.« ☆ .•’(¸.•’´* ¤*`’•.¸)`’•. 、、、、、、 ☆• .¸ (`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.• ».•º`• .NGU.•´º•.« ☆ .•’(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•. 、、、、、、☆• .¸(`’•.¸*¤*¸.•’´) ¸.• ».•º`• .NGON.•´º•.« ☆ .•’(¸.•’´* ¤*`’•.¸)`’•.、、、、、、 。ーゞ 丷 My |0V3 ☆。 ღHAPPYღ。 ☆24. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêuDung yen !Gio tay len !,________________.%!!!!_ ”’_,====’/_”_/-’-’Cuop day !Nam len giuong!Nham mat lai…San sang chua ?25. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêuCCHCHUCHUCCHUC NCHUC NGCHUC NGUCHUC NGU NCHUC NGU NGCHUC NGU NGOCHUC NGU NGON26. Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự đặc biệt dành tặng người yêu。☆。*。☆。★。|/。★* 汇h凹C’几G凹 *★。Ng回几。★gj合c从o☆+)€p
Tổng hợp những stt hay , stt ngắn và những kí tự đặc biệt Facebook, Kí tự đặc biệt game Au, Kí tự đặc biệt cf  bá đao, những câu truyện cổ tích mp3 hay để đọc cho trẻ trước khi đi ngủ và các bài văn nghị luận xã hội
Từ khoá:Status HayStt chúc ngủ ngon bằng kí tựStt chúc ngủ ngon độcStt chúc ngủ ngon facebookStt chúc ngủ ngon hay

Status Hay

Stt chúc ngủ ngon bằng kí tự

Stt chúc ngủ ngon độc

Stt chúc ngủ ngon facebook

Stt chúc ngủ ngon hayChuyên mục: Thế giới Game