Số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5 và chia a cho 1/3/7

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 1.5 và chia a cho 3.2 ta đều đc kết quả là số tự nhiên


*

Giải:Ta có:\(a⋮1,5\Rightarrow10a⋮15\)

\(a⋮3,2\Rightarrow10a⋮32\)

\(\Rightarrow10a\in BC\left(15;32\right)\)

Mà a là số nhỏ nhất nên 10a cũng là số nhỏ nhất

\(\Rightarrow10a=BCNN\left(15;32\right)=480\)

\(\Rightarrow10a=480\)

\(\Rightarrow a=48\)

Vậy a = 48số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 1,5 và chia a cho 3,2 ta đều được kết quả là số tự nhiên. số tự nhiên a là...

Bạn đang xem: Số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5 và chia a cho 1/3/7


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 6 7 và chia a cho 10 11 ta đều được kết quả là số tự nhiên.


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5 và chia a cho 10/7 ta đều dc kết quả là số tự nhiên. Tìm số tự nhiên a


a chia 3/5 thuộc N=)3a chia hết cho 5=)30a chia hết cho 50

a chia 10/7 thuộc N=)10a chia hết cho 7=)30a chia hết cho 21

=)30a chia hết cho BCNN(50,21)

=)30a chia hết cho 1050

=)a chia hết cho 350

mà a nhỏ nhất =)a=350


Tìm sốtự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3/5và chia a cho 1 3/7 ta đều được kết quả là một số tự nhiên. Số tự nhiên a là ...


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 6/7 và chia a cho 10/11 ta đều được kết quả là số tự nhiên


Theo bài ra, ta có:

+a :\(\frac{6}{7}\)=\(\frac{7a}{6}\)thuộc N => 7a chia hết cho 6

Mà UCLN(7,6)=1 => a chia hết cho 6(1)

+a :\(\frac{10}{11}\)=\(\frac{11a}{10}\)thuộc N => 11a chia hết cho 10

Mà UCLN(11, 10) =1 => a chia hết cho 10(2)

Từ(1)và(2)=> a thuộc BC(10,6)

Mà a nhỏ nhất => a =BCNN(10,6) => a =30

Vậy số cần tìm là 30

k cho mình nha


Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 6/7 và chia a cho 10/11 ta đều được kết quả là số tự nhiên


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 6/7 và chia a cho 10/11 ta đều được kết quả là số tự nhiên.

Xem thêm: Nhiệt Độ Nóng Chảy Của Kẽm, Top 7 Kim Loại Có Nhiệt Độ Nóng Chảy Thấp Nhất


a/(6/7) = 7a/6;

a/(10/11) = 11a/10;

vì 7 không chia hết cho 6 nên a phải chia hết cho 6

vì 11 không chia hết cho 10 nên a phải chia hết cho 10

mà a nhỏ nhất

=> a là bcnn(6,10) => a=60


Theo đề bài a :6/7 = a . 7/6 thuộc N nên 7a chia hết cho 6 nên suy ra a chia hết cho 6 (vì 7 và 6 nguyên tố cùng nhau): a : 10/11 = a. 11/10 thuộc N nên 11a chia hết cho 10 suy ra a chia hết cho 10 ( vì 11 và 10 nguyên tố cùng nhau). Như vậy a là bội chung của 6 và 10.

Để a nhỏ nhất thì a = BCNN (6 ;10) = 30

Vậy số phải tìm là 30


Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 6/7 và chia cho 10/11 ta đều được kết quả là số tự nhiên.


Số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho \(\frac{3}{5}\)và chia a cho 1\(\frac{3}{7}\)ta đều đượckết quả là số tự nhiên. Số tự nhiên a là...............


Ta có:\(1\frac{3}{7}=\frac{10}{7}\)

\(\Rightarrow a⋮\frac{10}{7}\)và\(a⋮\frac{3}{5}\)

\(\Rightarrow a=5.10=50\)Chuyên mục: Tổng hợp