Số oxi hóa của h2o2

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là :

A.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của h2o2

-2, -1, -2, -0,5

B. -2, -1, +2, -0, 5

C. -2, +1, +2, +0,5

D. -2, +1, -2, +0,5


*


Cho các hợp chất: H2O, Na2O, F2O, Cl2O. Số hợp chất chứa oxi có số oxi hóa +2 là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất H N O 3 , N O , N 2 O , N H 3 theo thứ tự là

A.-5, -2, +1, -3.

B.+5, +2, +1, -3

C.+5, +2, +1, +3.

D. +5, +2, -1, -3.


Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau:

SO2+ Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4(1)

SO2+ 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản ứng (1) : SO2là chất khử, Br2là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2) : SO2là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2) : SO2vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1) : Br2là chất oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là chất khử.


Cho các phát biểu dưới đây:

(1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hóa từ −1đến +7.

(2) Flo là chất chỉ có tính oxi hóa.

(3) F2đẩy được Cl2ra khỏi dung dịch muối NaCl.

(4) Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: HF

Các phát biểu luôn đúng là

A.(2), (3), (4).

B.(2).

C.(2), (4).

D.(1), (2), (4).


Cho các phản ứng sau:

( 1 ) H 2 O 2 + K N O 2 → H 2 O + K N O 3 ( 2 ) H 2 O 2 + 2 K I → I 2 + 2 K O H ( 3 ) H 2 O 2 + A g 2 O → 2 A g + H 2 O + O 2 ( 4 ) 5 H 2 O 2 + 2 K M n O 4 + 3 H 2 S O 4 → 5 O 2 + 8 H 2 O + 2 M n S O 4 + K 2 S O 4

Có bao nhiêu phản ứng trong đó H2O2 đóng vai trò chất oxi hóa ?

A. 1 phản ứng

B.

Xem thêm: Trường Đại Học Đông Á Daklak, Tin Tuyển Sinh Đại Học Đông Á Năm 2021

2 phản ứng

C. 3 phản ứng

D. cả 4 phản ứng


Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(2) Axit flohidric là axit yếu.

(3) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(4) Trong các hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa; -1 ; +1 ; +3 ; +5 và + 7.

(5) Tính khử của các ion halogen tăng dần theo thứ tự:

*

(6) Cho dung dịch AgNO3 vào các lọ đựng từng dung dịch loãng: NaF, NaCl, NaBr, NaI đều thấy có kết tủa tách ra.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.5

B.6

C.3

D.4


Lớp 10 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dung làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa : -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự F - , C l - , B r - , I - .

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5


Lớp 10 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Tổng hợp