Học sinh thi khoa học kỹ thuật: “hãy dừng lại càng sớm càng tốt”!

*
*

Trung vai trung phong Sáng tạo Khoa học–nghệ thuật (TSK)

Center for Scientific & Technical Creativity (acsantangelo1907.com)

Phòng 31, Lầu 3, Nhà B, 227 Nguyễn Văn Cừ, P..4, Q5, TP.. Hồ Chí Minh

*
*BTSK s? 1/2017 (73) ra th�ng 3 n?m 2017

*
To�n b?

+ Tin TSK - Tin th? gi?i

+ Th? gi?i t? g�c nh�n s�ng t?o: 10 ph�t minc "kh�ng t??ng" c?a Nicola Tesla

+ ?a d?ng: B�n trong trung t�m d? li?u c?a Facebook

+ S?n ph?m s�ng t?o


*
PGS. TSKH. Phan D?ng, ng??i s�ng l?p TSK c� nh� � t?ng t?t c? m?i ng??i tía quy?n s�ch:

*

1. "??i m?i gi�o d?c v� ?�o t?o: x�y d?ng nh?ng ng??i h?nh ph�c nh? s�ng t?o (m?t s? k?t qu? ??t ???c trong h?n 40 n?m qua)"

?? nh?n ???c s�ch, xin m?i c�c b?n nh?n v�o ?�y.

Bạn đang xem: Học sinh thi khoa học kỹ thuật: “hãy dừng lại càng sớm càng tốt”!

Th�nh ph? H? Ch� Minh: Anh ch? n�o mu?n download s�ch gi?y xin m?i ??n C?a h�ng s�ch c?a Nh� xu?t b?n Tr?, 161B L� Ch�nh Th?ng, P7, Q.3. ?i?n tho?i: (028) 39311433; C?a h�ng s�ch c?a Nh� xu?t b?n Tr? ? ???ng s�ch Nguy?n V?n B�nh, Qu?n 1. ?i?n tho?i: (028) 39141579. C�c anh ch? c� th? g?i ?i?n tho?i tr??c h?i v? s�ch v� c�c h�nh th?c giao h�ng t?n nh�. S?p t?i, s�ch c� b�n theo c�c k�nh ph�n ph?i Fahasa v� Tiki.

H� N?i: Chi nh�nh Nh� xu?t b?n Tr?, 21 D�y A11, Khu d�n c? ??m Tr?u, Ph??ng B?ch ??ng, Qu?n Hai B� Tr?ng. ?T: (024) 37734544.

?� N?ng:Chi nh�nh Nh� xu?t b?n Tr?,280D Tr?ng N? V??ng, Qu?n H?i Ch�u. ?T: (0236) 3539885; (0236) 3539887.

*

2. "Suy ngh? v? t? duy"

?? nh?n ???c s�ch, xin m?i c�c b?n nh?n v�o ?�y.

Xem thêm: "Phạm Vi Tiểu Khu Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ TiểU Khu

*

3. "?? c� th?t nhi?u h�nh ??ng t?t trong x� h?i"

?? nh?n ???c s�ch, xin m?i c�c b?n nh?n v�o ?�y.

Mong c�c b?n lúc s? d?ng s�ch tu�n th? lu?t v? b?n quy?n t�c gi?.

C�c � ki?n ph?n h?i xin g?i v? Địa chỉ gmail này đã được đảm bảo an toàn từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để thấy nó.
*
B? s�ch "S�ng t?o v� ??i m?i" g?m 10 quy?n c?a PGS. TSKH. Phan D?ng (nh?n v�o ?�y) hi?n ?ang ???c b�y b�n t?i Qu?y gi�o tr�nh v� t�i li?u tyêu thích kh?o c?a Tr??ng ??i h?c khoa h?c t? nhi�n, 227 Nguy?n V?n C?, Q5. ?i?n tho?i: (028) 38353405.


Kh�a h?c PPLSTV?M ??u ti�n TSK th?c hi?n ? n??c ngo�i l� d�nh mang đến c�c quan lại ch?c B? gi�o d?c Malaysia, theo l?i m?i c?a Vi?n qu?c gia qu?n l� gi�o d?c (National Institute of Educational Management), Malaysia, th�ng 12 n?m 1996.

Xem thêm: Cách Vẽ Trang Trí Hình Vuông Đẹp, Các Bước Trang Trí Hình Vuông Đẹp, Đơn Giản Nhất


B?y quy?n s�ch ??u c?a b? s�ch "S�ng t?o v� ??i m?i" (g?m m??i quy?n) ???c C�ng ty H?nh Ph�c v� Nh� xu?t b?n Tr? li�n k?t xu?t b?n l?n ??u ti�n n?m 2010.
To�n b? B? s�ch S�ng t?o v� ??i m?i g?m 10 quy?n ?� ???c Nh� xu?t b?n ??i h?c qu?c gia Tp. H? Ch� Minc in v� ph�t h�nh n?m 2012

Chuyên mục: Tổng hợp