Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều cao

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, acsantangelo1907.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều caoMột thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m,đáybé bằng2/3 đáy lớn . Đáybé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc . Hỏi trên thửa rộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.
Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kg thóc

=48,375 tạ thócĐáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kg thóc

=48,375 tạ thóc

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 99 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

tích nha

*
*
*Đúng,chuẩn không cần chinh1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%luôn


Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120 x

*
= 80 (m).

Xem thêm:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 -5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là :

*
= 7500 (m2)

1m2 thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số:4837,5 (kg) thóc.


Đáy bé dài: 120 x

*
= 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

*
= 7500 (cm2)

7500cm2thì so với 100cm2thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1 thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu được 64,5kg thóc. Tính số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó?

Đọc tiếp...


đáy bé là : 120x2/3=80 m

chieu cao là :80-5=75 m

dien h thua ruong hình thang là : (120+80)x75:2=7500m²

7500m² gấp 100m² số lần là ; 7500:100=75(lần)

số thóc thu hoạch tren thua ruộng là : 64.5 x 75 = 4837.5 kg

ủng hộ mình nha


Đáy bé là : 120 x\(\frac{2}{3}\)= 80 (m)

Chiều cao là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : ( 120 + 80 ) x 75 = 15 000 ( m2)

Số thóc thu hoạcđược trên thửa ruộng là : 15 000 : 100 x 64,5 = 9675 ( kg)


Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m^2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Đọc tiếp...

Đáybé của thửa ruộng là : 120 x 2/3 = 80 (m)

Chiều cao thửa ruộng là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : (120+ 80) x 75 : 2 = 7500 (m2)

7500m2 gấp 100m2 số lần là : 7500 : 100 = 75 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là : 64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số : 4837,5kg thóc

Đáp số :


đáy bé thửa ruộng hình thang là

120 : 3 x 2 = 80m

chiều cao thửaruộng là

80 - 5 =75m

diện tích thửa ruộng là

( 120 + 80 ) x 75 : 2 = 7500m2

thửa ruộng đó thu hoạch được

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 kg thóc


Đáy bé là:

120:x2:3=80(m)​

Chiều cao là:

80-5=75(m)

diện tích thửa ruộng hình thang là:

(120+80)x75:2=7500(m2)

1m2thu hoạch được số thóc là:

100:64,5=0,645(m)

Số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

7500x0,645=4837,5 kg thóc

Đ/S:4837,5 kg thóc


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Chuyên mục: Tổng hợp