Mẫu sổ kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học

     
*

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
*

*

*

*

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯỚNG HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯỚNG PHÙNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
*
 
*
 Tải về!

  Hướng Phùng, ngày .tháng  năm 201

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Hồ sơ giáo viên: .....................................................................:Lớp................

Bạn đang xem: Mẫu sổ kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học

 

Tên loại

Tiêu chí

Điểm

tối đa

Điểm

đạt được

I. Giáo án

(40 điểm)

1.1. Trình bày sạch, đẹp, đúng yêu cầu.

1.2. Soạn đầy đủ, đúng chương trình, thời khoá biểu.

1.3. Xác định đúng mục tiêu, sự chuẩn bị của GV và HS.

1.4. Nội dung bài soạn đầy đủ, chính xác, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, có tích hợp các nội dung giáo dục.

1.5. Xác định đúng phương pháp và hình thức dạy học phù hợp đối tượng học sinh.

5

5

10

 

10

 

 

10

 

II. Sổ đánh giá kết quả học tập của học sinh. (15 điểm)

2.1. Trình bày sạch, đẹp.

 

2.2. Vào điểm đúng tiến độ, đúng quy chế.

5

 

10

 

III. Sổ chương trình,

báo giảng.

(15 điểm)

3.1. Trình bày sạch, đẹp.

Xem thêm:

 

3.2. Thực hiện đầy đủ, đúng chương trình, thời khoá biểu.

5

 

10

 

IV. Sổ dự giờ.

(15 điểm)

4.1. Trình bày sạch, đẹp.

4.2. Dự đủ 1 tiết / tuần.

4.3. Có nhận xét, xếp loại cụ thể từng tiết.

5

5

5

 

V. Sổ chủ nhiệm, Hội

họp, TLCM và hồ sơ BDTX. (15 điểm)

5.1. Trình bày sạch, đẹp.

 

5.2. Cập nhật đầy đủ nội dung thông tin theo yêu cầu.

 

5

 

10

 

Tổng điểm:

100

 

Xếp loại:

 

( Loại A: Từ 90 - 100 điểm; B: Từ 70 -

*Nhận xét và đề xuất:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GV được kiểm tra    Người kiểm tra

 

 

..

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Chuyên mục: