Mảng 2 chiều trong pascal

Tài liệu cung ứng những bài tập của Pascal về mảng 2D bao hàm 8 bài xích tập với các ngôn từ nhỏng số lớn nhất của mảng, số lớn số 1 trong những cái của mảng, đường chéo thiết yếu của ma trận vuông, con đường chéo prúc của ma trận vuông, số lớn nhất trên đường chéo phụ của ma trận vuông, số nhỏ duy nhất trên phố chéo bao gồm của ma trận vuông, tìm số lớn nhất trên mỗi cái của ma trận vuông với đổi địa điểm ra đầu loại. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tư liệu nhằm nuốm cụ thể ngôn từ các bài tập.


*

những bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiềuBài 01 – Mảng 2 chiều(Mảng 2 chiều A: Array <1..10, 1..10> of Integer là mảng chứa về tối ña 10 chiếc, từng dòng tất cả về tối ña 10số nguim trường đoản cú A<1,1> ñến A<10,10> )Bạn hãy nhập một mảng số nguyên ổn và tính Tổng những số trong mảng ñó.Var A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n, Tong: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong cua mang"); ReadLn(m); WriteLn("Hay nhap so cot cua mang"); ReadLn(n); Nhập mảng 2 chiều For i:=1 khổng lồ n bởi For j:=1 lớn n bởi vì begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; In ra mảng 2 chiều For i:=1 to m bởi vì begin For j:=1 lớn n bởi vì Write(A:3); WriteLn; End; Tính tổng các phần tử của mảng Tong := 0; For i:=1 khổng lồ n do For j:=1 lớn m vày Tong := Tong + A; In ra Tổng những số vào mảng WriteLn("Tong cac so cua có la ", Tong); ReadLn;End.Bài 02 – Max : Số lớn số 1 của mảng(Mảng 1 4 7 5 2 9 8 1 3bao gồm Số lớn số 1 là 9, nằm ở phần dòng 2 cột 3)quý khách hãy nhập một mảng số nguim cùng search Số lớn nhất cùng rất địa điểm của chính nó trong mảng ñó.Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 1 Những bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiềuVar A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n, Max, VT_dong, VT_cot: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong cua mang"); ReadLn(m); WriteLn("Hay nhap so cot cua mang"); ReadLn(n); Nhập mảng 2 chiều For i:=1 lớn n vị For j:=1 lớn n vì chưng begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; In ra mảng 2 chiều For i:=1 khổng lồ m bởi vì begin For j:=1 khổng lồ n vì Write(A:3); WriteLn; End; Tìm Số lớn số 1 của mảng Max := A<1,1>; For i:=1 lớn n vị For j:=1 khổng lồ m vì If Max Những bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiềuVar A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n, Max, VT_dong, VT_cot: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong cua mang"); ReadLn(m); WriteLn("Hay nhap so cot cua mang"); ReadLn(n); Nhập mảng 2 chiều For i:=1 to n vì For j:=1 lớn n bởi begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; In ra mảng 2 chiều For i:=1 to lớn m bởi vì begin For j:=1 to n vì Write(A:3); WriteLn; End; Tìm Số lớn nhất từng chiếc của mảng For i:=1 lớn n vày begin Max := A; For j:=1 to lớn m do If Max bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiều i, j, m, n: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong, cot cua ma tran vuong"); ReadLn(n); Nhập ma trận vuông For i:=1 khổng lồ n bởi vì For j:=1 to n bởi begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; In ra ma trận vuông For i:=1 khổng lồ n bởi begin For j:=1 lớn n vì Write(A:3); WriteLn; End; Tìm những số trên ñường chéo chính WriteLn("Cac so tren duong cheo chinh la:"); For i:=1 lớn n vày For j:=1 to lớn n bởi vì If i = j then Write(A:3); WriteLn; ReadLn;End.Bài 05 – Đường chéo phú của Ma trận vuông(Mảng 1 4 7 5 2 9 8 1 3có các số bên trên ñường chéo prúc là 7, 2 cùng 8)quý khách hàng hãy nhập một ma trận vuông cùng kiếm tìm những số trên ñường chéo phụ.Var A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong, cot cua ma tran vuong"); ReadLn(n); Nhập ma trận vuông For i:=1 khổng lồ n doBiên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 4 Bài tập Pascal – Phần Mảng 2D For j:=1 khổng lồ n vị begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; In ra ma trận vuông For i:=1 khổng lồ n bởi vì begin For j:=1 to lớn n vày Write(A:3); WriteLn; End; Tìm các số bên trên ñường chéo cánh phụ WriteLn("Cac so tren duong cheo phu la:"); For i:=1 to lớn n vì For j:=1 lớn n bởi If i+j = n+1 then Write(A:3); WriteLn; ReadLn;End.Bài 06 – Số lớn số 1 bên trên ñường chéo phụ của ma trận vuông(Mảng 1 4 7 5 2 9 8 1 3có số lớn số 1 trên ñường chéo prúc là 8)quý khách hãy nhập một ma trận vuông cùng tra cứu số lớn nhất bên trên ñường chéo phú.Bài 07 – Số nhỏ dại tuyệt nhất bên trên ñường chéo chủ yếu của ma trận vuông(Mảng 2 4 7 5 1 9 8 1 3tất cả số bé dại độc nhất bên trên ñường chéo chính là 1)Quý Khách hãy nhập một ma trận vuông cùng tìm kiếm số bé dại độc nhất bên trên ñường chéo cánh chính.Bài 08 – Tìm Số lớn số 1 bên trên từng chiếc của ma trận vuông cùng ñổi địa điểm ra ñầu dòng(Mảng 2 4 7 7 4 2 5 1 9 => 9 1 5 8 1 3 8 1 3)quý khách hãy nhập một ma trận vuông cùng ñổi các số lớn số 1 ra ñầu mẫu.Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 5

Chuyên mục: Tổng hợp