Mảng 2 chiều trong pascal

     

Tài liệu cung cấp các bài tập của Pascal về mảng 2 chiều bao gồm 8 bài tập với các nội dung như số lớn nhất của mảng, số lớn nhất trong mỗi dòng của mảng, đường chéo chính của ma trận vuông, đường chéo phụ của ma trận vuông, số lớn nhất trên đường chéo phụ của ma trận vuông, số nhỏ nhất trên đường chéo chính của ma trận vuông, tìm số lớn nhất trên mỗi dòng của ma trận vuông và đổi vị trí ra đầu dòng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bài tập.
=====>>> tài liệu bải tập pascal cơ bản đến nâng cao
 

*

Bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiềuBài 01 – Mảng 2 chiều(Mảng 2 chiều A: Array <1..10, 1..10> of Integer là mảng chứa tối ña 10 dòng, mỗi dòng có tối ña 10số nguyên từ A<1,1> ñến A<10,10> )Bạn hãy nhập một mảng số nguyên và tính Tổng các số trong mảng ñó.Var A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n, Tong: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong cua mang"); ReadLn(m); WriteLn("Hay nhap so cot cua mang"); ReadLn(n); {Nhập mảng 2 chiều} For i:=1 to n do For j:=1 to n do begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; {In ra mảng 2 chiều} For i:=1 to m do begin For j:=1 to n do Write(A:3); WriteLn; End; {Tính tổng các phần tử của mảng} Tong := 0; For i:=1 to n do For j:=1 to m do Tong := Tong + A; {In ra Tổng các số trong mảng} WriteLn("Tong cac so cua mang la ", Tong); ReadLn;End.Bài 02 – Max : Số lớn nhất của mảng(Mảng 1 4 7 5 2 9 8 1 3có Số lớn nhất là 9, nằm ở vị trí dòng 2 cột 3)Bạn hãy nhập một mảng số nguyên và tìm Số lớn nhất cùng với vị trí của nó trong mảng ñó.Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 1 Bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiềuVar A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n, Max, VT_dong, VT_cot: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong cua mang"); ReadLn(m); WriteLn("Hay nhap so cot cua mang"); ReadLn(n); {Nhập mảng 2 chiều} For i:=1 to n do For j:=1 to n do begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; {In ra mảng 2 chiều} For i:=1 to m do begin For j:=1 to n do Write(A:3); WriteLn; End; {Tìm Số lớn nhất của mảng} Max := A<1,1>; For i:=1 to n do For j:=1 to m do If Max Bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiềuVar A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n, Max, VT_dong, VT_cot: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong cua mang"); ReadLn(m); WriteLn("Hay nhap so cot cua mang"); ReadLn(n); {Nhập mảng 2 chiều} For i:=1 to n do For j:=1 to n do begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; {In ra mảng 2 chiều} For i:=1 to m do begin For j:=1 to n do Write(A:3); WriteLn; End; {Tìm Số lớn nhất từng dòng của mảng} For i:=1 to n do begin Max := A; For j:=1 to m do If Max Bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiều i, j, m, n: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong, cot cua ma tran vuong"); ReadLn(n); {Nhập ma trận vuông} For i:=1 to n do For j:=1 to n do begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; {In ra ma trận vuông} For i:=1 to n do begin For j:=1 to n do Write(A:3); WriteLn; End; {Tìm các số trên ñường chéo chính} WriteLn("Cac so tren duong cheo chinh la:"); For i:=1 to n do For j:=1 to n do If i = j then Write(A:3); WriteLn; ReadLn;End.Bài 05 – Đường chéo phụ của Ma trận vuông(Mảng 1 4 7 5 2 9 8 1 3có các số trên ñường chéo phụ là 7, 2 và 8)Bạn hãy nhập một ma trận vuông và tìm các số trên ñường chéo phụ.Var A: Array <1..10> of Integer; i, j, m, n: Integer;Begin WriteLn("Hay nhap so dong, cot cua ma tran vuong"); ReadLn(n); {Nhập ma trận vuông} For i:=1 to n doBiên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 4 Bài tập Pascal – Phần Mảng 2 chiều For j:=1 to n do begin WriteLn("Hay nhap phan tu thu ", i, j); ReadLn(A); End; {In ra ma trận vuông} For i:=1 to n do begin For j:=1 to n do Write(A:3); WriteLn; End; {Tìm các số trên ñường chéo phụ} WriteLn("Cac so tren duong cheo phu la:"); For i:=1 to n do For j:=1 to n do If i+j = n+1 then Write(A:3); WriteLn; ReadLn;End.Bài 06 – Số lớn nhất trên ñường chéo phụ của ma trận vuông(Mảng 1 4 7 5 2 9 8 1 3có số lớn nhất trên ñường chéo phụ là 8)Bạn hãy nhập một ma trận vuông và tìm số lớn nhất trên ñường chéo phụ.Bài 07 – Số nhỏ nhất trên ñường chéo chính của ma trận vuông(Mảng 2 4 7 5 1 9 8 1 3có số nhỏ nhất trên ñường chéo chính là 1)Bạn hãy nhập một ma trận vuông và tìm số nhỏ nhất trên ñường chéo chính.Bài 08 – Tìm Số lớn nhất trên mỗi dòng của ma trận vuông và ñổi vị trí ra ñầu dòng(Mảng 2 4 7 7 4 2 5 1 9 => 9 1 5 8 1 3 8 1 3)Bạn hãy nhập một ma trận vuông và ñổi các số lớn nhất ra ñầu dòng.Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 5
Chuyên mục: Tổng hợp