Làm bài tập tiếng anh lớp 8

     
... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁPhường ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have sầu learned English for three years Susan asked Hanh if many tourists ... Quang Tri province -ĐÁPhường. ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu cho 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu mang đến 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng mang đến 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu đến ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 8

a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult lớn learn two languages at the same time ĐÁPhường. ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...
*

*

... invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to lớn live sầu _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotlvà His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds và speech In 187 0 the Bells decided ... because he doesn’t have sầu an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to spend two weeks in Thành Phố New York last month? A B C D 19 She took...
*

... 1 18 TEST 1 18 TEST 121 TEST 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 TEST 1 28 Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp ... day but how much you know about 18 Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp năm it? The telephone was invented by Alexander Bell in 187 6 Bell was born in Scotl& in 184 7 But later he went lớn live sầu in ... 16 Sở đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp năm V Read the following passage and choose the chiến thắng (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it Alexander Građam mê Bell was born in 184 7...
*

... (adj.): ý sẵn sàng, tất cả ý đam mê, bao gồm ý chủ yếu về, bao gồm xu hướng, tất cả chiều hướng - institution (n.): quan lại, trụ snghỉ ngơi quan; thể chế; Thành lập - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; đáng chú ý, xứng đáng ý ... phía nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sinch viên năm sản phẩm nhị đại học - associate (adj.): kết hòa hợp, công tác - junior (n.): sinch viên ĐH học lớp ngay tức khắc lớp cuối cấp cho - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh khô to lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
*

... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 1đôi mươi C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Tkhô hanh Mừng ) I turned down ... coming tomorrow D she is going khổng lồ come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 trăng tròn 21 KEY ĐÁPhường ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁPhường. ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C đôi mươi D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11. C...
... Would you please + V1 … ? 12 SUBJECT AND VERB AGREEMENT (Hòa hợp công ty ngữ động từ) Chủ ngữ số + cồn trường đoản cú số Chủ ngữ số các + rượu cồn trường đoản cú số những  Notes: a Danh tự số ít:Là danh trường đoản cú ko đếm được: ... - Trước danh trường đoản cú trừu tượng: happiness, freedom, … Dùng the danh tự bao gồm nghĩa riêng lẻ - Trước mơn thể dục - Trước danh tự bữa ăn ngày Cách cần sử dụng the cùng với tên riêng số xứ sở địa điểm a The ... khuyết) (gồm thể) (khơng phải) ( phải) ( khơng được) (nên) (phải) + V1 COMPARISONS (So sánh) So sánh bằng: So sánh khơng bằng: 22 as / so + adj / adv + as not + so/ as +adj/ adv+ as So sánh a Tính...

Xem thêm: Mở Bài Vợ Nhặt Hay - 9+ Những Của Kim Lân


... mang đến mu sc 26 What kích cỡ : hi cho kớch c 27 How heavy : hi đến cõn nng 28 How + +S+ come ? : hi đến phng tin does go get travel The kết thúc Tóm tắt ngữ pháp giờ đồng hồ anh Present Simple và Present Progressive sầu ... c.can d.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to lớn the dentists a.to lớn go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ Hes 1 .70 meters a.high ... NOUNS (So sỏnh danh t) a Comparative sầu of superiority (So sỏnh nhiu hn) S + V + MORE + noun + THAN b Comparative of inferiority (So sỏnh ớt hn) - Danh t m c: S + V + FEWER + Ns - Danh t khụng m c:...
... (adj.): tất cả ý chuẩn bị sẵn sàng, ý ưng ý, ý chủ yếu về, bao gồm xu thế, chiều hướng - institution (n.): quan lại, trụ ssinh hoạt quan; thể chế; Thành lập - notable (adj.): bao gồm giờ, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... as both a creative và a destructive (10) _ New vocabulary: - khổng lồ be derived from: tất cả nguồn gốc tự - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): ý tưởng sáng tạo, thay đổi - geometrical (adj.): trực thuộc ... _her 9/ It’s unusual for Kkhô giòn lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English and Math Is your school small? 7. _ g I live sầu in Giang Tkhô nóng What we have today? 8. _ h Yes, it is ... there by motorbike On Sundays, my sister và I (6) _ games and listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu vấn đáp ... …………….pictures in the album 16 He would lượt thích …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... d.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to lớn the dentist’s a.khổng lồ go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... as you like provided you show them lớn .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII TEST I Choose the correct answer: (3m) Would you like tennis, Nam? ... interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog và …………… a Nam is ,too b is Nam ,too c.So does Nam d a và c are correct 78 .The doctor...
... TRẮC NGHIỆM MÔN : Tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Thứ ………, ngày ……….mon … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : Tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky Thời gian có tác dụng bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Thứ ………, ngày ……….mon … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) Mỗi ý lựa chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) Mỗi ý lựa chọn ghi...
... past my house Page 12 D stand diendantienghen tuông.net 11 I"m very tired now because more than 800 kilometers today A I"m driving B I"ve driven C I drive sầu D I"ve sầu been driving 12 When she returned ... I"ve driven C I drive D I"ve sầu been driving 12 When she returned home from work, she a bath A takes Page 17 B took C has taken D was taking diendantienghen tuông.net 13 Your oto is quite old It"s the ... up early to lớn prepare breakfast so that her children can come khổng lồ school on time Page diendantienghen.net A Despite her getting up early to lớn prepare breakfast, her children cannot come to school...
... VÀNG Sở đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh năm lớp bao gồm đáp án CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS) (Unit 1- Unit 3) I/ marks: each sentence is 0,25 m 1/ C THƯ VIỆN SEN VÀNG 7/ C Bộ đề kiểm tra giờ Anh năm lớp tất cả đáp ... doesn"t Lan goes fishing with her father THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh năm lớp tất cả đáp án ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is ... ………………………………………………………………………………… - END - THƯ VIỆN SEN VÀNG 24 Bộ đề kiểm tra giờ Anh năm lớp bao gồm đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: Tiếng Anh - Lớp I/ (2,5 điểm): Học sinh lựa chọn câu vấn đáp theo...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng tạo cv xin bài toán cunghocvui search tìm giao thương mua bán nhà khu đất Giỏi tin học tập Documenlớn Dokument nắm tắt văn uống phiên bản trong trái tim mẹ hành động cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình trong Dịp lễ đầu năm điểm lưu ý phổ biến với phương châm của ngành ruột vùng tngày tiết minch về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 cthị trấn cũ vào đậy chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc biên soạn bài cô bé bỏng phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve nhỏ trau củ

Chuyên mục: Tổng hợp