Giải toán bằng tiếng anh lớp 3

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 3 gồm đáp án

Các em có thể xem thêm Tổng phù hợp Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 tất cả những vòng CÓ ĐÁP ÁN (2) này nhằm luyện tập phần đông kĩ năng có tác dụng bài, tập luyện kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh nhằm chuẩn bị thiệt giỏi cho những kì thi Violympic Tiếng Anh tới đây. Chúc các em thành công xuất sắc.

Bạn đang xem: Giải toán bằng tiếng anh lớp 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm năm ngoái - năm nhâm thìn trực tuyến

Tổng phù hợp Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 tất cả những vòng CÓ ĐÁP ÁN (1)

Đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value to remove sầu them from the table. (Sắp xếp)


Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Find x such that x + 34 = 99

Question 2: Write the missing number in the blank

Question 3: Calculate: 123 + 456

Question 4: Write in numbers "Nine hundred & twenty – two"

Question 5: Each box has 12 color pencils. How many pencils are in 3 of these boxes?

Question 6: Two apples weight 100 gram. Then ten apples weight ....gram.

Question 7: Write the missing number in the blank

Question 8: Write the missing number in the blank

Question 9: There are 56 students lining up in rows, there 7 students in each row. How many rows are there?

Question 10: The perimeter of rectangle ABCD is 20cm & the length of segment AB is 6cm. What is the length of segment BC?

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: Which number makes the equation true?

163 + 100 = ........... + 102

a. 161 b. 262 c. 165 d. 365


Question 2: Find the value of x is ......

a. 2 b. 8 c. 4 d. 6

Question 3: Which number is smallest?

123 132 321 231

a. 321 b. 123 c. 231 d. 123

Question 4: What time will it be in 30 minutes?

a. 10:00 b. 2:trăng tròn c. 10:40 d. 1:20

Question 5: What is the perimeter?

a. 28centimet b. 25centimet c. 24cm d. 49cm

Đáp án đề thi Violympic Toán thù giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value lớn remove sầu them from the table

(15)

Exam number 3: Vượt vật cản vật

Question 1: a Question 2: d Question 3: b

Question 4: b Question 5: c

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: Multiply 9 x 5 = .............

a. 48 b. 40 c. 47 d. 45

Question 2: Multiply: 9 x 7 = ...........

a. 62 b. 65 c. 61 d. 63

Question 3: Multiply 9 x 2 = .............

a. 18 b. 14 c. 19 d. 16

Question 4: Multiply 9 x 9 = ..............

a. 81 b. 84 c. 83 d. 82

Question 5: Calculate: 9 x 10 - 34 = .............

a. 65 b. 56 c. 64 d. 46

Question 6: .........g x 4 = 860g

The missing number is:

a. 205 b. 225 c. 215 d. 235

Question 7: ......... of the below circle is not colored.

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 8: ........... of the figure below is colored.

Xem thêm: Xem Phim Sinh Ra Để Tự Vệ Hd Vietsub Full Hd, Xem Phim Sinh Ra Để Tự Vệ Hd Vietsub

a. 1/3 b. 1 tháng 5 c. 1/4 d. 1/6

Question 9: Mary has five sầu packs of pencils. There are 9 pencils in each pack. John has 16 pencils. How many pencils bởi they have sầu in all?a. 51 b. 66 c. 56 d. 61

Question 10: The hàng hóa of y và 9 is a two-digit number that has the digit 8 in the tens place. When y is divided by 9, the remainder is ................

a. 0 b. 1 c. 9 d. 8

Exam number 2: Choose 2 consecutive sầu cells which have the same or equal value.

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36 : .......... = 9

Question 2: 18 : 9 = .............

Question 3: .......... : 9 = 3

Question 4: 63 : 9 = ...............

Question 5: Follow the arrows and find the result:

Question 6: 01/05 of 45g is ................g.

Question 7: 1/N of 54g is 9g. The value of N is ................

Question 8: 1/M of 72g is 9g. The value of M is ..................

Question 9: The product of x & 9 is the greademo 2-digit number. The value of x is ...............

Question 10: Adding 35 to lớn the smallest two-digit number and dividing the sum by the biggest one-digit number we get ..................

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2017, Điểm Chuẩn 2017: Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: d Question 2: d Question 3: a

Question 4: a Question 5: b Question 6: c

Question 7: c Question 8: a Question 9: d Question 10: c

Exam number 2: Choose 2 consecutive sầu cells which have sầu the same or equal value.

(1) = (13); (2) = (14); (3) = (5); (4) = (8); (6) = (11); (7) = (19); (9) = (10); (12) = (18); (15) = (20); (16) = (17)


Chuyên mục: Tổng hợp