Game of thrones

     

Note: nội dung bài viết mang tính chất spoiler, nhắc lể là thiết yếu với đã lẫn lộn giờ đồng hồ Anh cùng với giờ Việt ạ