Đề thi đại học môn anh khối a1 năm 2014

     

Trước kỳ thi giờ Anh, các các bạn sẽ đề xuất chuẩn bị không hề ít kiến thức và kỹ năng với xem xét lại hầu như dạng bài xích tập xuất xắc dùng để gia công bài đạt điểm số tối đa, acsantangelo1907.com xin ra mắt đến các bạn đề thi ĐH giờ đồng hồ Anh kăn năn A1 năm 2014 đương nhiên câu trả lời để giúp đỡ bạn ôn thi ĐH kân hận D cùng A1 công dụng tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn anh khối a1 năm 2014

Đề thi ĐH bằng lòng môn Tiếng Anh kăn năn A1 năm 2014

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Question 1: The higher the nội dung of carbon dioxide in the air is, ______.   A. more heat it retains B. it retains the more heat C. the heat it retains more D. the more heat it retains


Question 2: We received a Điện thoại tư vấn from the teacher ______ charge of our course. A. at B. in C. on D. to

Question 3: Tom hasn"t completed the work yet & Maria hasn"t ______. A. neither B. either C. too D. also

Question 4: ______ was the tea that we couldn’t drink it. A. No longer B. So strong C. Hardly ever D. How strong

Question 5: We could have caught the last train, but we ______ five sầu minutes late. A. were B. would be C. have sầu been D. are

Question 6: Do you remember ______ lớn help us when we were in difficulty? A. you offer B. being offered C.

Xem thêm: Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

once offering D. khổng lồ offer

Question 7: In our team, no person ______ John could finish this tough task in such a short time. A. including B. rather than C. outside D. other than


Question 8: ______ he got top marks at high school, he never went to lớn university. A. Nevertheless B. Despite C. Although D. Meanwhile

Question 9: The superstar, accompanied by the other members of the band, ______ khổng lồ visit our school next week. A. are going B. is going C. are D. has had

Question 10: Be sure not khổng lồ rely too ______ on your mother tongue when you are learning a foreign language. A. abundantly B. severely C. numerously D. heavily

Question 11: Communities in remote areas are extremely _____ to famine if crops fail. A. vulnerable B. helpless C. disappointed D. defenseless

Question 12: I could hear voices but I couldn’t ______ what they were saying. A. try out B. turn up C. make out D. bring about


Đánh giá bán bài viết
2 2.243
Chia sẻ bài viết
Tải về Bản in
Tđắm say khảo thêm
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới độc nhất vô nhị Cũ tuyệt nhất
*
Tiếng Anh rộng lớn
Giới thiệu Chính sách Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi Tải áp dụng Chứng nhấn
*

meta.vn. Giấy phép số 366/GP-BTTTT vị Sở TTTT cấp cho.

Chuyên mục: