Công thức tính số cromatit

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1 loài sinh vật có bộ NST : 2n=20

a, Tính số NST đơn và số NST kép, số tâm động, số crômatit qua các kì của nguyên phân

b,Tính số NST đơn và số NST kép, số tâm động, số crômatit qua các kì của giảm phân


*

nstcromatittâm động
Trung gian NP2n = 20 (kép)2.2n = 402n = 20
đầu np2n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
giữa np2n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
sau np2.2n = 40 (đơn)02.2n = 40
cuối np2n = 20 (đơn)02n = 20
trung gian GP 12n = 20 (kép)2.2n=402n = 20
đầu gp 12n = 20 (kép)2.2n=402n = 20
giữa gp12n = 20 (kép)2.2n = 402n = 20
sau gp 12n = 20( kép)2.2n = 402n = 20
cuối gp 1n = 10 (kép)2n = 20n = 10
đầu gp 2n = 10 (kép)2n = 20n =10
giữa gp 2n = 10 (kép)2n = 20n = 10
sau gp 22n = 20 (đơn)02n = 20
cuối gp 2n =10 (đơn)0n = 10


*

Một tb có bộ nst 2n=40 nguyên phân 5 lần. Xác định: a) Số cromatit ở kì giữa của lần nguyên phân thứ nhất của các tế bào? b) Số cromatit ở kì giữa của lần nguyên phân lần 5 của các tế bào? c) Số NST kép ở kì giữa của lần nguyên phân thứ nhất của các ...

Bạn đang xem: Công thức tính số cromatit


a) Số cromatit ở kì giữa của lần NP thứ nhất của TB: Số cromatit=4n=80 (cromatit)

b) Số TB tham gia vào lần NP thứ 5: 24=16 (TB)

Số cromatit ở kì giữa của lần NP thứ 5 của các TB: 16. 4n= 16.2.2n=16.2.40= 1280(cromatit)

c) Số NST kép ở kì giữa của lần NP thứ nhất của TB: 2n NST kép= 40 (NST kép)


Cho một loài có bộ NST 2n=14 a, số NST ở kỳ đầu ,kỳ giữa ,kỳ sau nguyên phân , giảm phân , và hình thái NST của chúng.b, yinhs số cromatit,số tâm động ở kỳ đầu ,kỳ giữa ,kỳ sau nguyên phân, giảm phân.
nstcromatittâm động
đầu np2n = 14 nst kép2.2n = 282n = 14
giữa np2n = 14 nst kép2.2n = 282n = 14
sau np2.2n=28 nst kép02.2n = 28

đầu GP1

2n = 14 nst kép2.2n=282n = 14
giữa gp 12n= 14 nst kép2.2n =282n=14
sau gp 12n = 14 nst kép2.2n= 282n = 14
đầu gp 2n = 7 nst kép2.n = 14n = 7
giữa gp2n = 7 nst kép2.n = 14n = 7
sau gp22n = 14 nst đơn02n = 14


Cho các thông tin về nhiễm sắc thể như sau:

*

(1) NST tồn tại ở 2 trạng thái trong chu kì tế bào là NST đơn và NST kép.

(2) Ở kì giữa chu kì tế bào mỗi NST đơn chỉ có 1 cromatit.

(3) Mỗi NST thể kép bình thường có 1 tâm động vì chứa 2 cromatit còn NST đơn chỉ có 1 tâm động.

(4) Một cặp NST kép tương đồng có chứa 2 cromatit và trong mỗi cromatit có 1 phân tử ADN.

(5) Mỗi cromatit chứa một phân tử ADN giống phân tử ADN của NST ở trạng thái đơn tương ứng.

(6) Dựa vào chức năng chia NST thành 2 loại: NST thường và NST giới tính.

Số thông tin chính xác là:

A.1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

Ý 1: Trong chu kì tế bào NST có sự biến đổi trạng thái giữa kép và đơn, trong đó, NST kép gồm 2 cromomatit dính với nhau ở tâm động =>ĐÚNG.

Ý 2: Ở kì giữa của chu kì tế bào thì NST tồn tại ở trạng thái kép=>ĐÚNG.

Ý 3: Mỗi NST kép có 2 cromatit nhưng chỉ dính với nhau ở 1 tâm động duy nhất, còn mỗi NST cũng chỉ có 1 tâm động=>SAI.

Xem thêm: Trình Bày Cảm Nhận Về Bài Ngắm Trăng " Của Hồ Chí Minh, Cảm Nhận Về Bài Thơ Ngắm Trăng Của Hồ Chí Minh

Ý 4: Mỗi cặp NST kép tương đồng có 2 NST kép, mỗi NST kép có 2 cromatit do đó mỗi cặp NST kép phải chứa 4 cromatit, trong mỗi cromatit chứa 1 phân tử ADN=>SAI.

Ý 5: Cromatit khi tách nhau khỏi tâm động thì sẽ trở thành NST đơn, do đó ADN chứa trong cromatit giống như ADN chứa trong NST đơn=>ĐÚNG.

Ý 6: Dựa vào chức năng của các gen trên NST (chức năng của NST) người ta sẽ chia NST thành 2 loại là NST thường và NST giới tính=>ĐÚNG.

Vậy có 3 ý đúng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Ở lúa, 2n=24. Xác định số NST đơn, NST kép, số tâm động, số cromatit qua các kỳ của nguyên phân?


Lớp 9 Sinh học Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm củ...
1
0
Gửi Hủy

a) * Quá trình nguyên phân :

-Kì đầu : + Số NST:2n nst kép = 44 NST kép

+ Số tâm động : 2n=44 tâm động

+ Số cromatit : 2nx2=44x2=88 cromatit

-Kì giữa : Giống kì đầu

-Kì sau : + Số NST: 4n nst đơn = 88 nst đơn

+ số tâm động: 4n=88 nst đơn

+ số cromatit: 0 ( nst ở dạng đơn )

- kì cuối : + Số NST : 2n đơn=44 nst

+ số tâm động :2n=44 tâm động

+ số cromatit: 0 ( NST dạng đơn )

* Kì giữa I: + Số NST: 2n kép = 44 NST kép

+ số tâm động : 2n=44 tâm động

+ Số cromatit : 4n= 2n x2 = 88 cromatit

* kì sau II : + số NST : 2n đơn = 44 NST đơn

+ số tâm động : 2n = 44 tâm động

+ số cromatit : O ( NST ở dạng đơn )


Đúng 0

Bình luận (0)

Có 4 hợp tử của cùng một loại nguyên phân một số lần không bằng nhau

- Hợp tử A nguyên phân 1 số lần cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 56 NST đơn.

- Hợp tử B nguyên phân 1 số lần cho ra số tế bào con có số NST gấp 4 lần số NST của bộ 2n

- Hợp tử C và hợp tử D nguyên phân cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 16 NST đơn.

Tổng số NST trong tất cả các tế bào con là 128.

a) Xác định số NST lưỡng bội của loài

b) Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

c) Nếu các tế bào con sinh ra sau nguyên phân đang ở kỳ giữa của lần nguyên phân tiếp theo có tất cả bao nhiêu cromatit? Tâm động?


Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy
Ở lúa có bộ NST 2n=24.Hỏi ở kì giữa của nguyên phân có số lượng NST đơn, caromatit,tâm động là bao nhiêu?
Lớp 9 Sinh học Đề kiểm tra học kì I - Đề 1
3
1
Gửi Hủy

số nst đơn là :0

số cromatit là 48

số tâm động là 24


Đúng 1

Bình luận (0)

số nst đơn là :0

số cromatit là 48

số tâm động là 24


Đúng 0
Bình luận (0)

Lúa có bộ nst 2n=24:

ở kì giữa của nguyên phân có

số lượng NST đơn= 0

crômatit = 4n =48

tân động= 4n = 4


Đúng 0
Bình luận (0)

Ở lúa nước, bộ nst 2n=24,quan sát một nhóm tế bào đang nguyên phân, người ta đếm được tổng số nst kép tập trung ở mặt phẳng xích đao và các nst đơn đang phân li về hai cực của tế bào là 864. Số nst kép nhiều hơn số nst đơn là 96.

A)hãy cho biết nhóm tế bào đang ở kì nào của nguyên phân ?

B) hãy xác định số tế bào ở mỗi kì.


Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,...
1
0
Gửi Hủy

a) vì tb ở trạng thái kép và tập trung trên mặt phẳng xích đạo => tb đang ở kì giữa

Ngoài ra còn tb còn đang ở trạng thái đơn và đang phân li về 2 cực của tb .

gọi a là số nst của tb ở kì giữa

b là số nst của tb ở kì sau

theo bài ra , ta có hệ :

\(\begin{cases}a + b = 864 \\a - b = 96\end{cases}\)

=> a = 480 nst ; b = 384 nst

=> kì giữa có : 480 : 24 = 20 tb

=> kì sau có : 384 : 24 = 16 tb


Đúng 2

Bình luận (1)

Ở lợn 2n = 38 NST . Có 1 tinh bào bậc 1( Tế bào sinh tinh) của lợn đang giảm phân. Hãy xác định :

- Số NST kép.

- Số NST đơn

- Số tâm động.

- Số crômatit.

Trong tế bào ở từng kì của giảm phân I và giảm phân II?


Lớp 10 Sinh học Ôn tập học kì I
1
2
Gửi Hủy

Giảm phân I

Giảm phân II

Kì trung gian

Kì đầu I

Kì giữa I

Kì sau I

Kì cuối I

Kì đầu II

Kì giữa II

Kì sau II

Kì cuối II

Số NST đơn

0

0

0

0

0

0

0

2n = 38

n = 19

Sô NST kép

2n = 38

2n = 38

2n = 38

2n = 38

n = 19

n = 19

n = 19

0

0

Số crômatit

4n = 76

4n = 76

4n = 76

4n = 76

2n = 38

2n = 38

2n = 38

0

0

Số tâm động

2n = 38

2n = 38

2n = 38

2n = 38

n = 19

n = 19

n = 19

2n = 38

n = 19


Đúng 2

Bình luận (0)

Một tế bào của người (2n=46) thực hiện nguyên phân. Hãy xác định số lượng NSTđơn, NST kép ở các kỳ của nguyên phân.


Lớp 10 Sinh học Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào,...
2
0
Gửi Hủy

Kỳ đầu: 2n = 46 NST kép

Kỳ giữa : 2n=46 NST kép

Kỳ sau : 2n =92 NST đơn

Kỳ cuối : 2n= 46 kép


Đúng 0

Bình luận (1)

Kì đầu : 2n = 46 Nst kép

Kì giữa : 2n = 46 Nst kép

Kì sau : 4n = 92 Nst đơn

Kì cuối : 2n = 46 Nst đơn


Đúng 2
Bình luận (0)

Kỳ đầu: 2n = 46

Kỳ giữa : 2n=46

Kỳ sau : 2n =92

Kỳ cuối : 2n= 46


Đúng 0
Bình luận (0)
➰Trang
Chuyên mục: Tổng hợp