Công tắc chuyển mạch 2 vị trí

     
Thiết bị điện công nghiệp CHINT.Công tắc luân chuyển chuyển mạch 2 địa điểm – 3 địa điểm.Hoạt động: AC-15: 220V /4.5A; DC-13: 110V /0.6A.Tay gạt nên ngắn (ED) với tay gạt đề xuất dài (EJ).Tùy chọn: 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 1NO+1NC.Tiêu chuẩn: IEC 60947-5-1
45,000₫ 27,700₫","sku":"NP2-ED25","variation_description":"","variation_id":4119,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_so-vi-tri":"2-vi-tri","attribute_pa_tiep-diem":"2no","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27700,"display_regular_price":45000,"image":"title":"cu00f4ng tu1eafc luân chuyển cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","caption":"","url":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","alt":"cu00f4ng tu1eafc xoay cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg","srcset":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg 600w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg 300w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-150x150.jpg 150w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-768x768.jpg 768w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-100x100.jpg 100w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-140x175.jpg","gallery_thumbnail_src_w":140,"gallery_thumbnail_src_h":175,"thumb_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6607,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫ 27,700₫","sku":"NP2-ED23","variation_description":"","variation_id":4121,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_so-vi-tri":"3-vi-tri","attribute_pa_tiep-diem":"1no","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":19000,"display_regular_price":30900,"image":"title":"cu00f4ng tu1eafc chuyển phiên cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","caption":"","url":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","alt":"cu00f4ng tu1eafc luân phiên cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg","srcset":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg 600w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg 300w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-150x150.jpg 150w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-768x768.jpg 768w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-100x100.jpg 100w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-140x175.jpg","gallery_thumbnail_src_w":140,"gallery_thumbnail_src_h":175,"thumb_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6607,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"30,900₫ 19,000₫","sku":"NP2-ED31","variation_description":"","variation_id":4123,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_so-vi-tri":"3-vi-tri","attribute_pa_tiep-diem":"1no1nc","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27700,"display_regular_price":45000,"image":"title":"cu00f4ng tu1eafc luân phiên cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","caption":"","url":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","alt":"cu00f4ng tu1eafc luân chuyển cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg","srcset":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg 600w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg 300w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-150x150.jpg 150w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-768x768.jpg 768w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-100x100.jpg 100w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-140x175.jpg","gallery_thumbnail_src_w":140,"gallery_thumbnail_src_h":175,"thumb_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6607,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫ 27,700₫","sku":"NP2-ED35","variation_description":"","variation_id":4125,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_so-vi-tri":"3-vi-tri","attribute_pa_tiep-diem":"2no","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27700,"display_regular_price":45000,"image":"title":"cu00f4ng tu1eafc xoay cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","caption":"","url":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","alt":"cu00f4ng tu1eafc luân chuyển cu1ea7n ngu1eafn chint np2-ej","src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg","srcset":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-600x600.jpg 600w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg 300w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-150x150.jpg 150w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-768x768.jpg 768w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-100x100.jpg 100w, https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg 1000w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej.jpg","full_src_w":1000,"full_src_h":1000,"gallery_thumbnail_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-140x175.jpg","gallery_thumbnail_src_w":140,"gallery_thumbnail_src_h":175,"thumb_src":"https://acsantangelo1907.com/wp-content/uploads/2019/10/cong-tac-xoay-can-ngan-chint-np2-ej-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":6607,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"45,000₫ 27,700₫","sku":"NP2-ED33","variation_description":"","variation_id":4127,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Lựa chọn Số vị tríChọn một tùy chọn2 vị trí3 vị trí
Lựa lựa chọn Tiếp điểmChọn một tùy chọn1NO1NO+1NC2NOXóa


Chuyên mục: Tổng hợp