Chuỗi phản ứng hóa học

     

các bài luyện tập chuỗi phản ứng Hóa học tập lớp 9 bao gồm đáp án 

acsantangelo1907.com biên soạn gửi tới chúng ta Chuỗi phản ứng Hóa học tập vô sinh lớp 9, văn bản tư liệu bao hàm những bài tập dượt viết phương thơm trình hóa học đề bài theo chuỗi phản bội ứng Hóa học lớp 9. Giúp các em ghi lưu giữ kiến thức và kỹ năng, đặc điểm hóa học của những hóa học đôi khi nâng cap năng lực tư duy.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học

CHUYÊN ĐỀ: CÁC CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 9

Bản quyền trực thuộc về acsantangelo1907.com nghiêm cấm phần đông hành vi xào nấu vày mục tiêu thương thơm mại


Câu 1.  Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

1) 4Na + O2

*
 2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 2. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Câu 3. Txuất xắc những vần âm bằng các CTHH thích hợp và chấm dứt các phản bội ứng sau: 

A + H2SO4 → B + SO2 + H2O 

B + NaOH → C + Na2SO4 

C

*
D + H2O 

D + H2

*
 A + H2O 

A + E → Cu(NO3)2 + Ag 

Đáp án 

A: Cu B: CuSO4 C: Cu(OH)2 D: CuO E: AgNO3

Câu 4. Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → Cu

Đáp án:

1) 2Cu + O2

*
2CuO

2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

3) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2

4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

5) 3Cu(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Cu(NO3)2 + 2Fe(OH)3

6) Cu(NO3)2 + Zn → Zn(NO3)2 + Cu

Câu 5.

 

Câu 6. Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Đáp án:

1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) NaAlO2 + 2H2O → NaOH + Al(OH)3

4) 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl

Câu 7. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO → Zn

Đáp án:

1) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2) 2SO2 + O2 → 2SO3

3) SO3 + H2O → H2SO4

4) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

5) ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4

6) Zn(OH)2 → ZnO + H2O

Câu 8.

Đáp án:

1) S + O2 → SO2

2) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

3) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

4) SO2 + KOH → K2SO3 + H2O


Câu 9.

Câu 10. Bổ túc và dứt pmùi hương trình phản bội ứng:

A → B + CO2 

B + H2O → C

C + CO2 → A + H2O

A + H2O + CO2 → D

D

*
A + H2O + CO2

Đáp án:

A: CaCO3B: CaOC: Ca(OH)2D: Ca(HCO3)2Câu 11. Bổ túc và chấm dứt phương thơm trình phản ứng:

1) ? + ? → CaCO3 ↓ + ?

2) Al2O3 + KHSO4 → ? + ? + ?

3) NaCl + ? → ? + ? + NaOH

4) KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Đáp án:

1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

2) NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

3) Al2O3 + 6KHSO4 → Al2(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2O

4) KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2KOH + H2O

Câu 12. Bổ túc các phản ứng sau:

FeS2 + O2

*
A↑ + B

A + H2S → C↓ + D

C + E → F

G + NaOH → H↓ + I

J

*
B + D

B + L

*
E + D

F + HCl → G + H2S

H + O2 + D → J↓

Đáp án:

A: SO2 B: Fe2O3 C: S D: H2O E: Fe
H: Fe(OH)2 J: Fe(OH)3 L: H2 F: FeS G: FeCl2

Câu 13. 

Câu 14. 

Câu 15.

Xem thêm: Tư Vấn Tuyển Sinh Trực Tuyến, Trực Tuyến Tư Vấn Tuyển Sinh Năm 2021

Đáp án:

A: CaO C: Ca(OH)2 E: CaCl2 P: CO2 Q: NaHCO3 R: NaKCO3
B: H2O D: HCl F: Na2CO3 X: NaOH Y: KOH Z: Ca(NO3)2

Câu 16.

Câu 17.

Na → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3 → NaOH → NaCl → NaOH → Na → NaH → NaOH → NaCl + NaOCl

Đáp án:

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

3) Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

4) 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH + 2H2O

5) NaOH + HCl → NaCl + H2O

6) 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

7) 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

8) 2Na + H2 → 2NaH

9) NaH + H2O → NaOH + H2

10) 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O

Câu 18.

Al → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Na → Al(OH)3 → Al2O3 → Na → Al2(SO4)3 → KAl(SO4)2.12H2O

Đáp án:

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

3) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

4) Al(OH)3 + NaOH → Na

5) K + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3

6) 2Al(OH)3 → 2Al2O3 + 3H2O

7) Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na

8) 2K + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O

9) Al2(SO4)3 + K2SO4 + 24H2O → 2KAl(SO4)2.12H2O

Câu 19.

N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuCl2

Đáp án

N2 + 3H2

*
2NH3

4NH3 + 5O2

*
4NO + 6H2O

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

Cu(NO3)2 + Cu + HCl → 4H2O + 2NO + 4CuCl2

CuCl2 + NaOH → NaCl + Cu(OH)2

Cu(OH)2

*
CuO +H2O

CuO + CO

*
Cu + CO2

Cu + Cl2 → CuCl2 

Câu đôi mươi.

X2On → X → Ca(XO2)2n-4 → X(OH)n → XCln → X(NO3)n → X

Câu 21. 

sắt

*
Fe2O3
*
FeCl3
*
Fe(OH)3
*
Fe2O3
*
FeO
*
FeSO4
*
Fe

(1) 4FeS2 + 11O2

*
2Fe2O3 + 8SO2 ↑

(2) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

(3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) 2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + H2

*
2FeO + H2O

(6) FeO + H2SO4(l) → FeSO4 + H2O


(7) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe

Câu 22.

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl3.

Đáp án

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 

4Fe(OH)3

*
Fe2O3 + H2O 

Fe2O3 + 3H2 

*
2sắt + 3H2O

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Câu 23. 

Al

*
X
*
Y
*
Z
*
T
*
Y
*
 Z
*
E

Đáp án

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O

NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

2Al(OH)3

*
Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

H2O + NaAlO2 + HCl → Al(OH)3 + NaCl

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Câu 24. Hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng sau:

Cho biết: A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là: 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi klặng B có thông số kỹ thuật electron làm việc lớp vỏ bên cạnh thuộc là 2s22p2

Đáp án

Số năng lượng điện phân tử nhân của A = (3,2.10-18)/(1,6.10-19) = 20 (Ca)

Vậy A1 là CaO.

B sinh sống chu kì 2, team IV A ⇒ (B là cacbon). Vậy Bmột là CO2

Các làm phản ứng:

(1) CaCO3

*
CaO + CO2 

M A1 B1 

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2 

D1 A2

(3) Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 

D2 A3 

(4) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl 

D3 M 

(5) 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 

E1 (B2)

(6) Ba(HCO3)2 + 2KOH → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O

E2 B3 

(7) CO3 + CaS → CaCO3 + K2S 

E3

Câu 25. Hoàn thành sơ đồ dùng phản nghịch ứng sau:

Đáp án 

(1) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O 

(2) NaCl + H2O

*
NaClO + H2 (không có màng ngăn) 

cũng có thể mang đến khí Cl2 công dụng vứi hỗn hợp NaOH)

(3) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH 

(4) 2NaCl lạnh chảy

*
2Na + Cl2 

(5) NaOH nóng chảy

*
4Na + O2 + 2H2O 

(6) 2Na + H2O → 2NaOH + H2 

(7) NaOH + CO2 dư → NaHCO3 

(8) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 

..............................................

Chuỗi phản bội ứng Hóa học vô sinh lớp 9 được acsantangelo1907.com soạn nằm trong siêng đề ôn thi học viên giỏi Hóa học tập 9. Nội dung tư liệu nhắm đến chúng ta học sinh ôn học viên giỏi với chúng ta ước muốn thi vào các ngôi trường Chuyên ổn môn Hóa, góp chúng ta rèn luyện, khả năng bốn duy bên cạnh đó khiến cho bạn khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức tính chất Hóa học tập của những chất.


Trên đây acsantangelo1907.com vẫn đưa tới chúng ta bộ tài liệu khôn cùng có lợi Chuỗi phản bội ứng Hóa học tập vô sinh lớp 9. Để gồm hiệu quả cao hơn trong học tập, acsantangelo1907.com xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu Chulặng đề Toán thù 9, Chulặng đề Vật Lí 9, Lý tngày tiết Sinc học 9, Giải bài bác tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 cơ mà acsantangelo1907.com tổng hòa hợp cùng đăng cài đặt.Chuyên mục: Tổng hợp