Cho 9 2 gam hỗn hợp x gồm mg fe

Lời giải:

Số mol SO2 nhận được là:

*
Tính khử: Mg > sắt Tính oxi hóa:
*
*
Rắn Y có cha kim loại là Ag, Cu và Fe dư. Sơ vật làm phản ứng:
*
*
*
*
*Xét quy trình X chức năng cùng với dung dịch có AgNO3, Cu(NO3)2 nhận được Y, sau đó Y tính năng cùng với H2SO4 quánh nóng:
*
*
*
*


Chuyên mục: Tổng hợp