Chính đáng tiếng anh là gì

     
Nhưng đâu là ranh giới giữa kế hoạch hợp lý, thực tế và nỗi lo lắng thái quá, không có lý do xác đáng?
Kinh-thánh cho một lý do xác đáng là tại sao giáo lý này rất phổ biến trong các cộng đồng tôn giáo của thế gian.

Bạn đang xem: Chính đáng tiếng anh là gì


The Scriptures offer a sound reason why this teaching is so prevalent in the religious communities of this world.
Tương tự như thế, lớp người canh giữ đã loan báo khi những hoàn cảnh cho họ thấy là có lý do xác đáng để làm như vậy.
Chúng ta có lý do xác đáng để chấp nhận “cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn”, trong đó có bốn sách Phúc âm.—2 Ti-mô-thê 3:14-17.
We have solid reason to accept that “all Scripture is inspired of God” —including the four Gospels. —2 Timothy 3:14-17.
Vậy chúng ta có lý do xác đáng để xem xét và lý luận dựa trên những bằng cớ có sẵn hầu khỏi bị lường gạt một cách tinh vi như vậy.
That is why we have good reason to examine the available evidence, reasoning on it, to be sure that we have not fallen victim to a masterful deception.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Về Bố Mẹ Ý Nghĩa Nhất, Hình Ảnh Cha Mẹ


Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn quy trình báo cáo nội dung mà bạn cho là có lý do xác đáng để xóa khỏi dịch vụ của Google dựa vào luật hiện hành.
This tool will guide you through the process of reporting content that you believe warrants removal from Google"s services based on applicable laws.
Rồi, thêm vào đó, sự sắp đặt đầy thương xót của Đức Chúa Trời về các thành ẩn náu hẳn khiến chúng ta cảm thấy cần bày tỏ lòng thương xót khi có lý do xác đáng (Gia-cơ 2:13).
Then, too, God’s merciful arrangement for cities of refuge ought to move us to show mercy when doing so is warranted. —James 2:13.
Có nhiều lý do xác đáng cho việc trang web của bạn có thể có nhiều URL khác nhau trỏ đến cùng một trang hoặc có các trang trùng lặp hoặc rất giống nhau tại các URL khác nhau.
There are valid reasons why your site might have different URLs that point to the same page, or have duplicate or very similar pages at different URLs.
13 Surely there could have been no stronger reason for using a sword than protecting the Son of God himself!
Ông giải thích: “Sau khi suy nghĩ thấu đáo và nghiên cứu Kinh Thánh... tôi đã tìm ra lý do xác đáng... để thay đổi cái nhìn của mình liên quan đến quan niệm phổ biến bấy lâu về thuyết Chúa Ba Ngôi”.
He explained: “After much serious thought, and study of the holy Scriptures, . . . I found great reason . . . to alter my judgment, in relation to formerly received opinions of the Trinity.”

Chuyên mục: