Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao

     

Câu Trực tiếp – câu Gián tiếp là mộttrongcácdạng bài xích tập xuất hiện hơi nhiềudướingữ pháp giờ đồng hồ Anh. Hãy cùng acsantangelo1907.com tổng hợpcáckiến thức ngữ pháp cơ bạn dạng cùng nângcao vềmẫucâu này nhé.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao


I. Khái niệm Câu trực tiếp, Câu con gián tiếp vào giờ đồng hồ Anh

Câu tường thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

Lời nói trực tiếp (direct speech):là nói đúng đắn điềungười nàođó miêu tả (có cách gọi khác là trích dẫn). Lời của bạn nói sẽ tiến hành đặtdướivệt ngoặc kxay.

Ví dụ: She said, ”The exam is difficult”. “The exam is difficult” là khẩu ca thẳng tốt câu trực tiếp

Lời nói loại gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech):Là thuật lại khẩu ca của một người kháctrongdạng loại gián tiếp, khôngsử dụngvết ngoặc knghiền.

Ví dụ: Hoa said, ”I want to go home” -> Hoa said she wanted lớn go trang chính là câu loại gián tiếp (indirect speech)

II. Phân Biệt Câu Trực Tiếp – Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh


*
*
Cách đổi khác câu trực tiếp thành con gián tiếp vào giờ đồng hồ Anh

1. Quy tắc đưa từ lối nói trực tiếpsangcon gián tiếp:lùi một thời

Simple present –> simple pastPresent progressive sầu –> past progressivePresent perfect –> past perfectSimple past –> past perfectPast progressive sầu –> past perfect progressiveSimple future –> would + VCan/may/must –> could /might/had to

2. Các biến hóa khác:

Đại từ bỏ nhân xưng:

I –> he/sheWe –>theyYou –> I/ we(tân ngữ với tính từ mua đưa theo nhân xưng công ty ngữ)

Trạng tự chỉ vị trí chốn:

Here –>thereThis –> thatthese –> those

Trạng ngữ chỉ thời gian:

Today–> thatdayTomorrow –>thenextday/thefollowingdayYesterday–>thedaybefore/thepreviousdayLast week –>theweek before/theprevious weekthedayafter tomorrow –> in 2days’ timethedaybefore yesterday–> twodays before.Now –>thenAgo –> before

3. Các trường vừa lòng không đổi thì

Sự thật, vụ việc luôn luôn luôn đúng:

Theearth moves roundthesun” he said. –> He said thattheearth moves roundthesun.

Câu điều kiệnnhiều loại II và III:

“If I were you, I would leave here” he said. –> He said that if he were me, he would leavethere.

Wish + past simple/ past perfect:

“I wish I lived in Da Nang”, he said. –> He said he wished he lived in Da Nang.

Cấu trúc “it’s time sometoàn thân did something”:

“It’s time he woke up”, she said. –> She said it was time he woke up.

Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển:

“You’d better work hard” he said –> He said that I had better work hard.

4. Các phương pháp thay đổi cơ bản

Say that + a statement –> agree (đồng ý), refuse (trường đoản cú chối), offer (đề nghị), promise (hứa), threaten +theinfinitive (dọa)

“All right, I’ll help you” he said. –> He agreed to lớn help me.“ Oh, no, I won’t come to your party”, he said. –> He refused to come to lớn my tiệc nhỏ.“I’ll look forthecat for you tomorrow if you like” he said. –> He offered khổng lồ look afterthecát for methenextdayif I liked.“I’ll visit your parents when I arrivethere”, he said –> He promised to lớn visit my parents when he arrivedthere.“I’ll selltheTV set if you keep on watching it allday”, saidthefather –>thefather threatened to selltheTV mix if he kept on watching it allday

Say that + a statement –> accuse …of (buộc tội), admit (thừa nhận), apologise for (xin lỗi), deny (từ bỏ chối), insist on + V-ing (khăng khăng)

“You stolethejewels” saidtheinspector –>theinspector accused her of stealingthejewels.“I’ve madethewall dirty” said one student. –> One student admitted makingthewall dirty.“I’m sorry I’m late” she said. –> She apologized for being late.“No, we didn’t enterthegarden” saidtheboy. –>theboy denied entering my garden.“Certainly, I’ll buy that car for you”, said he. –> He insisted on buying me that car.

Say to sometoàn thân + a statement –> told sometoàn thân + that + clause

“I’ve finished all my homework”, he said to lớn me. –> He told me that he had finished all his homework.

Say + a statement –> said that + clause

“I’m going khổng lồ Hanoi tomorrow”, he said. –> He said that he was going to Hanoithenextday.

Statement with commvà, request, advice, invitation, offer –> advise, ask, beg, encourage, invite, order, tell, warn, remind…

“You’d better hurry”, he said. –> He advised me to lớn hurry.“Posttheletter for me, will you?”he said. –> He asked me khổng lồ posttheletter for him.“Make another try, please”, he said. –> He encouraged me to make another try“Don’t drive too fast”, he said. –> He warned me not to lớn drive too fast.“Remember to closethedoor”, he said. –> He reminded me to closethedoor.“Don’t forget khổng lồ come at 6 a.m tomorrow”, he said. –> He reminded lớn come at 6 a.mthenextday.

Questions in indirect speech

Thời, đại tự,tính từcài,trạng từchuyển như nghỉ ngơi câu tường thuật.– Yes-no questions –> asked/wanted to know if/whether

“Are you absent from your classes today?” he asked. –> He asked/wanted lớn know if I was absent from my classes thatday.

Wh-questions –> asked/wanted lớn know + question word + clause.

“Where vị you often meet your friends?” she said. –> She asked where I often met my friends.

Questions with “shall I…”

–> 4 nhiều loại sau:

About future event (sự khiếu nại vào tương lai)

“Shall we attendthemeeting tomorrow”, she said. –>She asked ifthey would attendthemeetingthenextday

Request for instruction or advice (Lời gợi ý hoặc lời khuyên)

“Shall I read it, mother?” ha said. –> He asked his mother if he should read it.

Offer lớn bởi something

“Shall we bring you some new books?” she said. –> She offered khổng lồ bring me some new books.

Suggest lớn bởi something

“Shall we go tothecinema tonight”, he said. –> He suggested going tothecinema that night.

Questions with “Will you, would you, could you…?” (trải đời, ý kiến đề xuất, mời)–> offer, invite, order, ask, told.

“ Will you come lớn my các buổi tiệc nhỏ tomorrow?” he said. –> He invited me to come to his partythenextday.“Could you get ready at 6p.m tonight?” he said. –> He told/asked me lớn get ready at 6p.m that night.“Would you like some cigarettes?” he said. –> He offered me some cigarettes.“Will you shut your mouth?” he said. –> He ordered me khổng lồ shut my mouth.

Let’s do…–> suggest + V-ing(giả dụ bao hàm cả người nói thực hiện hành động)Let’s do…–> suggest + that S should do…(rất có thể bao gồm hoặc không bao gồm tín đồ nói tiến hành hành động)

“Let’s go tothecinema tonight”, he said. –> He suggested going tothecinema that night. (anh ta cũng đi) –> He suggested thatthey should go tothecinema that night

Yes, let’s do…–> agreeNo, let’s not do… –> be againsttheidea.

“Let’s eat out tonight” saidthemother.“Yes, let’s” saidtheson.“No, let’s not” saidthefather. –>themother suggested eating out that night andtheson agreed butthefather was againsttheidea.

Xem thêm:

Must –> had to

“I must finish my work tomorrow”, he said. –> He said that he had lớn finish his workthenextday.“Must you go soon?” she said. –> He asked if I had lớn go soon.

Câu cảm thán trong tiếng nói con gián tiếp

What + a + noun/how + adj

–> said that + clause

–> gave an exclamation of delight (vui miệng, tán thưởng), disgust (tởm tởm), honor (sợ), surprise (ngạc nhiên)

“How beautifulthepicture is”, he said. –> He said thatthepicture was beautiful –> He gave sầu an exclamation of delight.“What a dirty kitchen!” she said. –> She said thatthekitchen was dirty. –> She gave sầu an exclamation of disgust.“How wonderful”, he said. –> He said that it was wonderful. –> He gave sầu an exclamation of surprise.

“Yes/no” –> subject + trợ hễ từ

“Have sầu you finished your homework?”he said“Yes”, she said –> He asked her if she had finished her homework và she said she had.“Are you ready fortheexam?” he said.“No”, she said. –> He asked if she was ready fortheexam & she said she wasn’t.

“Thank”–> subject + thanked

“Would you lượt thích to lớn have dinner with me tonight?”, he said. “thank you, I’d love to” she said. –> He invited her to lớn have sầu dinner with hyên ổn that night. She thanked hyên ổn and said she would love khổng lồ.“Good luck”, he said –> he wished me luchồng.“Congratulation!”, he said –> he congratulated me.

GỢI Ý: Một số bài viết hoàn toàn có thể bạn sẽ quan tâm

V. Bài Tập Về Câu Trưc Tiếp với Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

Bài 1: Chuyển những câu sau sang câu loại gián tiếp

He said, “I lượt thích this tuy nhiên.”“Where is your sister?” she asked me.“I don’t speak Italian,” she said.“Say hello khổng lồ Jyên,” they said.“The film began at seven o’clochồng,” he said.“Don’t play on the grass, boys,” she said.“Where have you spent your money?” she asked him​.“I never make mistakes,” he said.“Does she know Robert?” he wanted khổng lồ know.“Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.“I often have sầu a big hamburger.”, Benjamin says.“If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run,” I said.Frank: “How much pocket money does Lisa get?”“Don’t touch that wire, will you,” said the mother.Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”“I’m sorry I’m late,” he said.“Shall I vị the cleaning up for you?” he said.“If I were you, I would buy that book ”, she said.“Why don’t we go lớn the cinema tonight?” he said.“Would you like to come khổng lồ my birthday các buổi party next Saturday?” she said.“Let’s go swimming this Sunday”, he said.“ Shall I carry the bag for you?” he said.“What a beautiful dress!” she said.“How ugly!” he said.“Rethành viên to lớn lock the door” she said.Đáp ánHe said he liked that song.She asked me where my sister was.She said that she didn’t speak Italian.They asked me khổng lồ say hello lớn Jim.He said the film had began at seven o’cloông chồng.She told the boys not to lớn play on the grass.She asked hyên where he had spent his money.He said he never made mistakes.He wanted lớn know if she knew Robert.The stuntman advised the audience not khổng lồ try that at trang chủ.Benjamin says that he often has a big hamburger.I advised her to lớn stop taking tranquillizers và explained that they wouldn’t be good for her health in the long run.Frank asked how much pocket money Lisa got.The mother warned the child not khổng lồ touch the wire.Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekover.He apologized for being late.He offered to lớn bởi the cleaning up for me.She advised me to lớn buy that book.He suggested going lớn the cinema that night.She invited me khổng lồ come khổng lồ her birthday buổi tiệc ngọt the following Saturday.He suggested going swimming that Sunday.He offered lớn carry the bag for me.She complimented me on my beautiful dress.He said/exclaimed that it was ugly.She reminded me to lớn lochồng the door.

Bài 2: Viết lại những câu sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

She asked……………………………………… ………………….

2. “How are you?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………… ……………….

3. He asked, “Do I have khổng lồ vày it?”

He asked……………………………………… ………………….

4. “Where have sầu you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter…………………………………… …………………….

5. “Which dress vì you lượt thích best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to lớn know………………………………………. …………………

7. “Are you going to lớn the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………. …………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………. …………………

9. “How vì chưng you know that?” she asked me.

She asked me………………………………………… ……………….

10. “Has Caron talked lớn Kevin?” my friover asked me.

My friover asked me………………………………………… ……………….

Đáp án She asked where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vày it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfrikết thúc which dress he liked best.She wanted lớn know what they were doing.He wanted to lớn know if I was going khổng lồ the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friover asked me if Caron had talked to Kevin.

Chúc bàn sinh hoạt tập xuất sắc cùng ôn luyện thi TOEIC hiệu quả.


Chuyên mục: