Các kiểu so sánh trong tiếng anh

     

Câu So sánh là điểm ngữ pháp khôn cùng thông dụngdướitiếng Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng chỉ nước ngoài, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp đỡ bạn tăng điểm với tạo thành ấn tượng về tài năng ngôn từ của công ty so với giám khảo giỏi người hội thoại.

Bạn đang xem: Các kiểu so sánh trong tiếng anh

So sánh là 1 phần ngữ pháp đượcdùngrất phổ cập cùng quan lại trọngdướigiờ Anh giao tiếp cũng nhưdướimột sốkỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu So sánh đượcdùngrất nhiều cùng thịnh hành. Cùng acsantangelo1907.comkhám phácáckỹ năng về dạng câu này nhé.

Trước khi đi vàođi khám phácách làm của câu So sánh thì chúng ta nên biệt lập tính/ trạng tự nlắp với tính/ trạng từ nhiều năm. Hãy cùng acsantangelo1907.comkiếm tìm hiểutoàn bộmột sốdạng của câu So sánh nhé!


Nội dung chính


I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính trường đoản cú ngắn:Các loạitính trường đoản cú có một âm huyết (VD: short, tall, long, etc.)Tính tự có 2 âm ngày tiết đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính từ dài:nhữngtính từ bao gồm 2 âm tiết không bao gồmnhữngtự bao gồm đuôi đề cập bên trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính tự tất cả 3 âm tiết trsinh hoạt lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)Tính từ bỏ quánh biệt:nhữngtính từchnóng dứtbởi đuôiedkhi gửi sangnhữngdạng so sánh rộng, tốt nhất, ta thêmmore, mostnhư tính trường đoản cú nhiều năm (VD: pleased – more pleased – most pleased)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta đối chiếu Lúc 2 trang bị, 2 người, 2 team đối tượng người sử dụng có cùng tính chất.

VD: chiều cao, chiều dai, độ dễ thương, tuổi tác, v…v…

1. So sánh bằng (Equality)

So sánh ngang bằng đượcdùnglúc so sánh thân nhì người, nhì thứ, hai việc hoặc nhị nhóm đối tượng người sử dụng cùng tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. as

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:

My car is as new as your oto.My oto is not as new as your oto.

Lưu ý: sauasnên là một đại từ bỏ nhân xưng nhà ngữ, ko được là một trong tân ngữ,vị đónhữngbạnchẳng thểnói là

My car is as new as you.

Mà đề nghị là:


*
*
*
Công thức đối chiếu bội số
So sánh bội số là so sánh: bởi nửa (half), gấp hai (twice), vội bố (three times),…Không được thực hiện đối chiếu rộng kỉm mà sử dụng đối chiếu bằng, lúc đối chiếu phải xác định danh từ là đếm được hay là không đếm được, bởi vì đằng trước bọn chúng gồm many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa giá bán đắt hơn vội 2 lần đối với những sách khác.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred đã ăn uống sò vội 3 lần so với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1. So sánh dạng vội nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), vội bố (three times)…

Tại dạng đối chiếu này, bọn họ đang thực hiện đối chiếu bởi cùng buộc phải xác định được danh từ bỏ là đếm được hay là không đếm được.

Xem thêm: Tổng Hợp 0 6 Phương Thức Biểu Đạt Trong Văn Bản, Phương Thức Biểu Đạt

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I bởi.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp đôi nngay sát ấy…chỉ được sử dụng trong văn nói,ko được dùng trong vnạp năng lượng viết.

Ví dụ:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh knghiền (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với 1 tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + and + adj + erLong adj:S + V + more và more + adjVí dụ:

The weather gets colder & colder

3. So Sánh hơn kém ko cần sử dụng “than”

Phải có“the” trdự trù từ bỏ hoặc trạng từ bỏ so sánh. Chụ ý biệt lập cùng với đối chiếu rộng tốt nhất. Thường trong câu sẽ có các từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng đối chiếu đúng của động từ vào ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair to lớn the other one. It’s ………………(comfortable)

bài tập 2: Viết lại các câu sau ban đầu bằng từ mang lại trước làm thế nào cho nghĩa không chuyển đổi.

This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve…………………………..I’ve sầu never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anybody toàn thân as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

Bài tập 3: Chọn giải đáp đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. good B. well C. better D. best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. so B. as C. than D. more3. Sam is the ……………………..student in my class.A. tall B. most all C. taller D. tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. as/as B. more/as C. as/than D. the/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by oto.A. so B. as C. more D. A và B are correct6. The thử nghiệm is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. as/as B. so/as C. more/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. more fast B. fast than C. faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. well B. more good C. better D. more well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. most B. less C. as D. so

10. My salary is ……………………..his salary.A. high B. more high C. higher than D. more higher than11. He works ……………………..we do.A. harder B. as hard as C. more harder D. so hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than14. I know hyên ổn …………………….than you bởi vì.A. better B. more well C. good D. the best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. more/as B. so/so C. so/as D. the/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. good B. best C. well D. the best17. I ran ……………………. than Tom.A. more fast B. faster C. fast D. the fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. more well B. best than C. better than D. better

19. Ann is 18 years old. Sue is 20 years old. Ann is ……………………..Sue.A. older than B. younger than C. older D. youngerđôi mươi. Nobody toàn thân can cook as ……………………..as my mother.A. well B. best C. good D. better

những bài tập 4: Viết lại câu với từ bỏ cho sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger …………………………………………………………………2. We phối off soon. We will arrive sầu soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants lớn travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet hlặng much. I hate him much→ The more …………………………………………………………………….9. My trùm works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants lớn spover much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have sầu much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much and people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………


Chuyên mục: Tổng hợp