Bài tập về giảm phân

     
1.Hệ thống câu hỏi lí thuyếtCâu 1 : Tại sao nói bộ NST của mỗi loài có tính đặc trưng ỗn định ? Cơ chế đảm bảo cho các đặc tính đó ?


Bạn đang xem: Bài tập về giảm phân

*
tải xuống (3)
*
(m là số cặp NST đồng dạng xảy ra trao đổi chéo kép, m- Số loại giao tử mang k NST có nguồn gốc từ bố hay mẹ:………… - Số NST đơn mới tương đương môi trường phải cung cấp: 2n(2k-1)- Số cách sắp xếp có thể có của các NST kép ở kỳ giữa 1……2n-1- Số cách phân ly có thể có của các NST kép ở kỳ sau 1…….2n-1- Số kiểu tổ hợp có thể có của các NST kép ở kỳ cuối 1……..2n- Số kiểu tổ hợp có thể có của các NST đơn ở kỳ cuối 2………2n4.Một số bài tập mẫu tự giải:
Bài 1:Ở ruồi giấm 2n=8a)Một nhóm tế bào sinh dục đang thực hiện quá trình giảm phân có tất cả 28 NST kép.Hãy xác định:- Nhóm tế bào này đang ở thời điểm nào của quá trình giảm phân.- Số lượng tế bào ở thời điểm tương ứng.b)Một nhóm tế bào sinh dục khác có tất cả 512 NST đang phân li về 2 cực của tế bào.Hãy xác định:- Số lượng tế bào của nhóm.- Số tế bào con khi nhóm tế bào trên kết thúc phân bào.Biết rằng: Mọi diễn biến trong nhóm tế bào trên là như nhau và tế bào chất phân chia bình thường khi kết thúc kì cuối của mỗi lần phân bào.Giải:a)Thời điểmtrong giảm phân có NST kép là: + Lần phân bào I: Cuối kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối+ Lần phân bào II: Kì đầu, kì giữa- Số tế bào ở thời điểm tương ứng:+ 128 : 8 = 16+ Số tế bào con là là 16 khi ở các thời điểm của lần phân bào I Là kì trung gian, kì đầu, kì giữa kì sau + SốTế bào con là 32 khi ở kì cuối lần phân bào I va kì đầu kì giữa của lần phân bào II.b)Số lượng tế bào sinh dục cfó 512 NST đang phân li về 2 cực của tế bàoTế bào sinh dục trong giảm phân có NST đơn phân li về 2 cực tế bào là đang ở kì sau của lần phân bào II --> Mỗi tế bào con chứa 8 NST đơn . Số tế bào ở thời điểm này là 512 : 8 = 64- Số lượng tế bào con khi kết thúc phân bào là: 64 x 2 = 128Bi 2: Một tế bo sinh dục cĩ bọ NST ký hiệu l AaBbDd a, Nếu đó là tế bào sinh tinh thì thực tế cho bao nhiu loại tinh trng? Viết tổ hợp nhiễm sắc thể của các loại tinh trùng đó? Số lượng mỗi loại tinh trùng là bao nhiêu?b, Nếu đó là tế bào sinh trứng thì trn thực tế cho bao nhiu loại tế bo trứng? Bao nhiu loại thể định hướng? Viết tổ hợp NST các loại tế bào trứng và thể định hướng đó? Số lượng mỗi loại tế bào trứng và thể định hướng là bao nhiêu?c, Nếu trong giảm phân, mỗi NST đều giữ nguyên cấu trúc không đổi thì số lượng loại tinh trùng, số loại tế bào trứng đạt đến tố đa là bao nhiêu? Để đạt số loại tế bào tinh trùng, số loại tế bào trứng tối đa đó cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh tinh, bao nhiêu tế bào sinh trứng?Hướng dẫn:Số loại tinh trùng; Tổ hợp NST của tinh trùng ; số lượng mỗi loại tinh trùng-Số loại tinh trng: 1 tế bo sinh tinh ký hiệu bộ NST AaBbDd trn thực tế chỉ chỉ cho 2 loại tinh trng vì ở kỳ giữa I cc NST kp trong một tế bo chỉ cĩ thể sắp xếp theo một trong cc cch sau:
*
*
*
*
Cách 1: Cách 2: Cách 3: Cách 4:- Tổ hợp NST trong hai loại tinh trng thu được trên thực tế:+Với cách sắp xếp 1 thu được 2 loại tinh trùng ABD và abd.+Với cách sắp xếp 2 thu được 2 loại tinh trùng ABd và abD.+Với cách sắp xếp 3 thu được 2 loại tinh trùng AbD và aBd.+Với cách sắp xếp 4 thu được 2 loại tinh trùng Abd và aBD.- Số lượng mỗi tinh trùng đều là 2 ; Vì một tế bo sinh tinh khi giảm phn cho 4 tinh trng.b, Số loại tế bào trứng , số loại thể định hướng: 1 tế bo sinh trứng ký hiệu bộ NST AaBbDd trn thực tế chỉ chỉ cho 1 loại tế bo trứng v 2 loại thể định hướng vì một tế bo trứng khi giảm phn chỉ cho 1 tế bo trứng v 3 thể định hướng. Mặt khác ở kỳ giữa I các NST kép trong một tế bào chỉ có thể sắp xếp theo một trong các cách sau:
*
*
*
*
Cch 1: Cch 2: Cch 3: Cch 4:-Tổ hợp NST trong 1 loại tế bào trứng và 2 loại thể định hướng thu được trên thực tế :+Với cách sắp xếp 1 thu được 1 loại tế bào trứng là ABD hoặc abd và hai loại thể định hướng là ABD và abd.+Với cách sắp xếp 2 thu được 1 loại tế bào trứng là ABd hoặc abD và hai loại thể định hướng là ABd và abD.+Với cách sắp xếp 3 thu được 1 loại tế bào trứng là AbD hoặc aBd và hai loại thể định hướng là AbD và aBd.+Với cách sắp xếp 4 thu được 1 loại tế bào trứng là Abd hoặc aBD và hai loại thể định hướng là Abd và aBD.c, Số loại tinh trùng tối đa ( ĐK không trao đổi chéo)-Ta cĩ 2n = 23 = 8 loại -Muốn đạt số lọai tinh trùng tối đa nói trên cần tối thiểu 4 tế bào sinh tinhMuốn đạt số loại tế bào trưng tối đa nối trên cần tối thiểu 8 tế bào trứngBài 3: Ở gà 2n= 78. Một gà mái đẻ được 32 trứng, trong đó có 25 trứng được thụ tinh nhưng chỉ ấp nở được 23gà con.

Xem thêm:

Hỏi các trứng không nở có bộ NST là bao nhiêu? Bài 4: Ở gà bộ NST 2n = 28. Quan sát 1 nhóm tế bào sinh tinh phân bào ở thời điểm các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo và một nhóm tế bào sinh trứng phân bào ở thời điểm các NSTddown đang phân ly về 2 cực tế bào người ta nhận thấy tổng số NST đếm được từ 2 nhóm là 4680 . Trong đó số NST đơn ở nhóm tế bào sinh trứng nhiều gấp 2 lần số NST kép ở nhóm tế bào sinh tinh. Xác địnha, Các TB sinh tinh và TB sinh trứng đang phân bào ở kỳ nào? SL tế bào thuộc mỗi nhóm?b, Số tinh trùng, sô tế bào trứng, số thể định hướng được tạo ra khi kết thúc đợt phân bào?c, Tổng số NST đơn mới tương đương môi trương nội bào phải cung cấp cho cả 2 nhóm tế bào phân bào?

Chuyên mục: