Bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 có đáp án

     

Lớp 9 là bậc học tập sau cuối và cũng chính là tối đa sinh hoạt cấp Trung học các đại lý. Do kia, kiến thức và kỹ năng giờ Anh nghỉ ngơi giai đoạn này được cho là quan trọng đặc biệt tốt nhất, không chỉ có được cải thiện hơn Hơn nữa trọn vẹn rộng Khi tổng vừa lòng kỹ năng và kiến thức làm việc toàn bộ những lớp dưới để vận dụng các bài xích tập giờ Anh lớp 9. Bài viết dưới đây đang điểm lại mọi phần ngữ pháp chủ quản mặt khác đưa đến một trong những đề minh họa về bài tập giờ Anh lớp 9 giúp chúng ta học viên củng cố gắng thật kiên cố kỹ năng của chính mình.

Bạn đang xem: Bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9 có đáp án

Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 9

Ôn tập lại các thì: Lúc Này đơn, Lúc Này tiếp diễn, Lúc Này xong, Quá khđọng 1-1, Quá khứ tiếp diễn, Tương lai đối kháng, Tương lai ngay gần. Một số thì mới

Lúc Này kết thúc tiếp diễn: diễn đạt hành vi đang xẩy ra trong quá khđọng tuy nhiên vẫn tồn tại thường xuyên làm việc bây chừ cùng có thể vẫn tiếp nối trong tương lai.

S + have/ has + been + Ving …

Quá khđọng hoàn thành: mô tả hành vi đang xẩy ra và hoàn toàn trước một hành vi không giống hoặc một thời điểm xác minh trong thừa khđọng.

S + had + Ved/ PII…

Tương lai tiếp diễn: diễn đạt hành vi đã xảy ra sống 1 thời điểm nào đó sau này.

S + will/ shall + be + Ving…

Danh rượu cồn từ bỏ (Ving): thường được thực hiện cai quản ngữ hoặc ngã ngữ cho công ty ngữ, làm cho tân ngữ trực tiếp theo sau một trong những đụng từ (deny, delay, suggest, avoid, consider, recommend, complete…) hoặc giới tự. Ngoài ra nó cũng nhập vai trò là bửa ngữ cho tân ngữ Lúc tân ngữ đó che khuất một trong những rượu cồn từ bỏ (catch, find, hear, get, see, watch…) Động tự ngulặng thể cùng với “to” (lớn V): được dùng thống trị ngữ, chỉ mục tiêu, hiệu quả. Nó thường xuyên đứng sau những trường đoản cú để hỏi (what, how, where, who, when…) hoặc trong các cấu tạo nhỏng “for + O + khổng lồ V” hoặc “of + O + lớn V”. Động từ bỏ nguim mẫu không “to” (V): che khuất các động từ khi hữu khuyết (can, could, may, might, should, must…) hoặc sau một số trong những cụm tự (had better, would rather…). Dường như, nó cũng đi sau một số trong những đụng trường đoản cú chỉ giác quan tiền (feel, hear, notice, see, watch…) hoặc sau “let” và “make”.

Một số đề ôn tập bài tập giờ Anh lớp 9

Đề 1: các bài luyện tập tiếng Anh lớp 9 cơ bản

I. Put the verbs in the brackets in the right form

I hate (see)……………….. a child crying. I finish (read) ……………….. the book và went lớn bed. They prefer (play) ……………….. in a swimming pool all day. She suggested (go)……………….. to lớn the cinema. He tried lớn avoid (answer)……………….. my question. If you practise ( speak)……………….. English every day, you will improve your English. Be quiet! The baby (sleep)……………….. If Tom (go)……………….. to lớn bed earlier, he would not be so tired. If he (try)……………….. hard, he’ll pass the examination. I wish someone (give)……………….. me a job next month.

II. Choose và circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. out B. round C. about D. would A. chair B. cheông xã C. machine D. child A. too B. soon C. good D. food A. though B. enough C. cough D. rough A. happy B. hour C. high D. hotel A. equal B. fashion C. champagne D. match A. only B. cotton C. cross D. economic A. baggy B. minority C. style D. symbol A. thing B. ghost C. clothing D. strong A. casual B. sale C. sleeveless D. slit

III. Complete the passage with the given words, then answer the questions below

from as which several them because of


Everyone wants khổng lồ reduce pollution. But pollution problem is ________ (1) complicated as it is serious. It is complicated ________ (2) much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust ________ (3) automobiles causes a large percentage of all air pollution. But automobiles provide transportation for millions of people. Factories discharge much of the material ________ (4) pollutes the air & water, but factories give employment lớn a large number ________ (5) people. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticide are important aids lớn the growing of crops. Thus, to kết thúc or reduce pollution immediately, people would have khổng lồ stop using many things that benefit ________ (6). Most people vì not want to lớn vì chưng that, of course. But pollution can be gradually reduced in ________ (7) ways.

Why is the pollution problem complicated?

→ ………………………………………………………………………………….

Do factories discharge a lot of the material that pollutes the water?

→ ………………………………………………………………………………….

What would people have to vị if they want khổng lồ reduce pollution?

→ ………………………………………………………………………………….

IV. Complete the second sentence so that it has the similar meaning lớn the first

The author has written a special edition for children.

→ A special edition ………………………………………………………………

She went to bed early because of her sickness.

→ Because she ……………………………………………………………………

Mrs. Brown has just bought a oto. The car is very fast và modern.

→ Mrs. Brown has just …………………………………………………………..

“What about changing the date of the meeting again?” Mr. Niông xã said.

→ Mr. Nick suggested ……………………………………………………………

My nephew enjoys feeding fish every morning.

→ My nephew is interested ………………………………………………………

“Listen to lớn me and don’t make a noise”, said the teacher to lớn his students.

→ The teacher asked his students ………………………………………………..

My friend said: “Are you going to lớn leave sầu tomorrow?”

→ My frikết thúc asked me …………………………………………………………..

8. You got inkhổng lồ so much trouble because you didn’t listen lớn me.

→ If ……………………………………………………………………………….

He is busy right now so he can’t help them.

→ If ……………………………………………………………………………….

He is tired this morning because he didn’t go lớn bed early last night.

→ If ……………………………………………………………………………….

V. Fill in the blank space with the correct from of the words in parentheses

The chiến dịch against air pollution was organized by a famous environment ……………. . (act) Bob was …………….. He gave sầu a sum of money to lớn charity. (generosity) After graduation, my ……………. is to lớn earn enough money khổng lồ support my family. (prior) That actor is an amusing one. TV audiences like his sense of …………….. (humorous) She isn’t satisfied with her ……………. for Tet. (prepare) We often go khổng lồ the town ……………. house. (culture) He often takes part in many ……………. charity ……………. . (difference/ act) She has been ……………. as the president of our company. (nomination) That is a good ……………. for your future. (choose) There are many ……………. throughout the year. (celebrate)

Đề 2: bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9

I. Choose the best answer

His mother is short ………….. his sister is so tall.

A. although B. but C. & D. despite

2. Environmental ………….. is a serious problem facing mankind today.

A. polluted B. pollute C. pollution D. polluting

3. In order khổng lồ save money, we should use public transport ………….. motorbikes.

A. instead of B. except C. besides D. along with

4. I’m really ………….. that people have spoiled the environment by littering garbage everywhere.

A. disappointing B. disappointed C. disappoint D. disappointment

5. Lan suggested ………….. khổng lồ the cinema tonight.

A. go B. to go C. went D. going

6. I’m ………….. that you are working hard.

A. pleasant B. pleased C. pleasure D. pleasing

7. If the rice paddies ………….. polluted, the rice plants will die.

A. is B. was C. are D. were

8. Lan visited London last summer. She stayed in a khách sạn & her friend, Mary came lớn piông xã her ………….. to lớn go sightseeing.

A. up B. over C. out D. of

9. The boy ………….. put up the Christmas decoration is my brother.

A. who B. whose C. whom D. which

10. She has never learned ………….. lớn play the violin.

A. how B. what C. why D. whether

*

11. Owning a car is too costly, ………….. I traveled by bus instead.

A. so that B. so C. that D. since

12. The details should ………….. carefully.

A. is checked B. check C. was checked D. be checked

13. If Mary doesn’t improve in math, we ………….. have sầu lớn find a tutor for her.

A. will B. can C. should D. would

14. The journey lớn the village is very ………….. .

A. interested B. interesting C. disinterested D. interest

15. I don’t like using the internet because it has some …………..

A. benefits B. advantages C. limitations D. disadvantages

II. Read the following passage, then vì chưng the tasks below

The ao dai, the traditional dress of Vietnamese women, has been mentioned in many poems, novels and songs. It is a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Vietnamese women usually wear it, especially on special occasions such as Tet, Vietnamese Teachers’ Day, or Wedding Anniversary. Nowadays, some fashion designers have made it more & more beautiful by changing the traditional ao dai. Some of them print lines of poetry on it, or they add the patterns such as sun, stars, crosses, and stripes khổng lồ the ao dẻo. The ao dai becomes the national clothing, just lượt thích Kimono in nhật bản. Every morning, thousands of schoolgirls in White ao dai make the streets look nicer. Vietnamese women continue khổng lồ wear this unique & fashionable dress.

*Choose True (T) or False (F)

The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. Vietnamese women never wear the ao dẻo on special occasions.

* Answer the questions

What is the traditional dress of Vietnamese women?

………………………………………………………………………………….

Do Vietnamese women usually wear the ao dai on special occasions?

………………………………………………………………………………….

What occasions is the ao dai worn on?

………………………………………………………………………………….

III. Write complete sentences using the suggested words

She / be / tired / so / go / trang chủ / yesterday.

→ …………………………………………………………………………………

He / study / English / for / four years.

→ ………………………………………………………………………………….

Children / have / special day / express / feelings, memories & love / their parents.

→ ………………………………………………………………………………….

We have / opportunity / enhance / family traditions.

→ ………………………………………………………………………………….

Sunday / a day off / so everytoàn thân / không tính tiền / work / study.

→ ………………………………………………………………………………….

IV. Choose và circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. comprise B. divide C. primary D. religion A. attended B. started C. persuaded D. learned A. campus B. access C. pagodomain authority D. blanket A. A invention B. question C. information D. protection A. garbage B. standard C. solar D. lunar

V. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

Would people be able to fly if they have feathers instead of hair?

A B C D

What about use public buses instead of motorbikes to lớn reduce exhaust fume?

A B C D

We were young and inexperienced. However, we made a lot of mistakes.

A B C D

Alfalfa is a nutritious crop rich in proteins, minerals, and with vitamins.

A B C D

5. The deadbolt is the best lochồng for entry doors because it is not only inexpensive sầu but installation is easy.

A B C D

Đề 3: Những bài tập giờ Anh lớp 9 nâng cao

I. Give the correct size of the words given in brackets

Tet or Lunar New Year holiday is the most important ……………. for Vietnamese people. (celebrate) Follow the instructions on the bachồng of the packet ……………. . (care) Tsunamis, earthquakes và typhoons are ……………. disasters. (nature) ……………., the meat associated with Easter is lamb. (tradition) He used all his ……………. to lớn force the door open. (strong) She received a lot of ……………. from her mother. (courage) ……………. is a serious problem in many countries. (employ) In ……………. with most other countries, Britain has a very high rate of heart attacks. (compare) There are very few ……………. places left on earth. Man has been nearly everywhere. (explore) They caught hyên by the wrist và let hyên away; he went without ……………. (resist)

II. Rearrange the word or phrase in the right order lớn have meaningful sentences

she / would not / I / make / so / wish / much / noise /.

→ ………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Soạn Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới Siêu Ngắn, Soạn Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới

using / bulbs / energy-saving / about / instead of / 100-watt light bulbs / What /?

→ ………………………………………………………………………………….

Last summer, / with / went / Nha Trang / Liz / parents / to / her /.

→ ………………………………………………………………………………….

should / playing / not / much / of / không lấy phí / Children / time / spkết thúc / electronic / games / their /.

→ ………………………………………………………………………………….

isn’t / , / most / Britney Spears / she / year / singer / this / famous / is / the?

→ ………………………………………………………………………………….

III. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others

A. nuclear B. plumber C. consumer D. reduce A. label B. plumber C. bulb D. bill A. mother B. then C. weatherman D. anything A. refilled B. walked C. reduced D. dropped A. dream B. team C. spread D. teacher

IV. Choose the best answer

This is Mr Smith, ……………. son I’m studying with.

A. who B. whom C. whose D. that

2. Tet is the most important ……………. for Vietnamese people.

A. invention B. decoration C. celebration D. preparation

3. John hasn’t finished ……………. yet.

A. worked B. working C. works D. khổng lồ work

4. The notebook you are using is made of used paper. The paper has been …………….

A. wasted B. produced C. recycled D. used

5. On the first và second nights of Passover, Jewish families eat a special ……………. called the Seder.

A. gift B. meal C. drink D. cake

6. The teacher suggests that we ……………. harder on pronunciation.

A. worked B. working C. should work D. to work

7. The train couldn’t run ……………. snow.

A. because B. because of C. since D. for

8. What songs vì people often sing ……………. Christmas?

A. at B. on C. in D. of

9. You should get a ……………. kiểm tra the pipes in your bathroom.

A .electrician B. carpenter C. mechanic D. plumber

10. She is very kind. She’s always ……………. towards her employees.

A. distinguished B. proud C. considerate D. happy

V. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

The earth is the only planet with a large number of oxygen in its atmosphere.

A B C D

Venus approaches the Earth more closely than any other planet is.

A B C D

Robert Frost was not well known as a poet until he reached the forties.

A B C D

The amount of oxyren và nitroren in the air almost always remain stable, but the amount of water vapor vary

A B C D

considerably.

5. The American frontiersman, politician, and soldier Davy Crockett is one of the most popular of American hero.

A B C D

A five-thousand-dollars reward was offered for the capture of the escaped criminals.

A B C D

A desert area that has been without water for six years will still bloom when rain will come.

A B C D

The word “shore” can be used rather of “coast” to mean the lvà bordering the sea.

A B C D

The development of transistors made possible it khổng lồ reduce the size of many electronic devices.

A B C D

The bus was plenty of people who had spent many a happy hour in the stores doing their Christmas shopping.

A B C D

Hi vọng hầu hết kỹ năng và kiến thức và đề ôn tập mà lại bài viết vẫn tổng hòa hợp với cung ứng bên trên đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đến chúng ta học sinh. Chúc chúng ta học tập tốt!

Đáp án cụ thể bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Đề 1: bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 9

I. 1. seeing 6. speaking

2. reading 7. is sleeping

3. lớn play 8. went

4. going 9. tries

5. answering 10. would give

II. 1-D 2-C 3-C 4-A 5-B 6-A 7-A 8-C 9-B 10-A

III. 1. as 2. because 3. from 4. which 5. of 6. them 7. several

Because much pollution is caused by things that benefit people. Yes, they vày. They would have sầu lớn stop using many things that benefit them.

IV. 1. A special edition has been written for children by the author.

2. Because she was siông chồng, she went to lớn bed early.

3. Mrs. Brown has just bought a very fast và modern car.

4. Mr. Nick suggested changing the date of the meeting again.

5. My nephew is interested in feeding fish every morning.

6. The teacher asked his students to lớn listen khổng lồ hlặng and not lớn make a noise.

7. My frikết thúc asked me whether I were going to lớn leave sầu the following day.

8. If you had listened lớn me, you wouldn’t have sầu got inlớn so much trouble.

9. If he weren’t busy right now, he could help them.

10. If he had gone to lớn bed early last night, he wouldn’t have sầu been tired this morning.

V. 1. activist 6. cultural

2. generous 7. different – activities

3. priority 8. nominated

4. humor 9. choice

5. preparation 10. celebrations

Đề 2

I. 1-B 2-C 3-A 4-B 5-D 6-B 7-C 8-A

9-A 10-A 11-B 12-D 13-A 14-B 15-D

II. 1. T 2. F

3. It is a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants.

4. Yes, they vày.

5. It is worn on special occasions such as Tet, Vietnamese Teachers’ Day or Wedding Anniversary.

III. 1. She was tired so she went trang chủ yesterday.

2. He has studied English for four years.

3. Children should have a special day to express their feelings, memories & love to lớn their parents.


Chuyên mục: Tổng hợp