Bài tập đảo ngữ trong tiếng anh trắc nghiệm

     
Luyện thi online miễn chi phí, luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn tổn phí https://acsantangelo1907.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập đảo ngữ trong tiếng anh trắc nghiệm

Tài liệu đảo ngữ trong tiếng Anh, bài tập câu đảo ngữ, Những bài tập hòn đảo ngữ trắc nghiệm, những bài tập hòn đảo ngữ PDF, Câu hòn đảo ngữ nâng cấp, các bài luyện tập đảo ngữ bao gồm đáp an violet, các bài tập luyện đảo ngữ câu điều kiện, các bài tập luyện inversion nâng cao.


Xem thêm: Nhiệt Độ Trung Bình Của Con Người Thay Đổi, Nhiệt Độ Trung Bình Cơ Thể Người Thay Đổi

*
tiếng anh, ôn giờ đồng hồ anh online, trắc nghiệm tiếng anh online


Xem thêm: Cách Làm Nộm Cà Rốt Đơn Giản — Tối Nay Ăn Gì, Cách Nộm Su Hào Cà Rốt Đơn Giản — Tối Nay Ăn Gì

Tài liệu đảo ngữ vào tiếng Anh, bài tập câu đảo ngữ, bài tập hòn đảo ngữ trắc nghiệm, các bài tập luyện hòn đảo ngữ PDF, Câu đảo ngữ cải thiện, Bài tập đảo ngữ gồm đáp an violet, các bài luyện tập đảo ngữ câu điều kiện, những bài tập inversion nâng caobài tập trắc nghiệm câu hòn đảo ngữ bao gồm đáp an, Những bài tập đảo ngữ PDF, bài tập câu hòn đảo ngữ lớp 11, bài tập hòn đảo ngữ gồm đáp an violet, bài tập hòn đảo ngữ câu ĐK, Tài liệu đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh, Câu đảo ngữ cải thiện, bài tập hòn đảo ngữ câu ĐK nâng cao

Chủ đề 9. Đảo ngữ trong Tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI1. Định nghĩa, chức năngĐảo ngữ là dạng câu đặt trợ cồn từ bỏ (hoặc hễ trường đoản cú TOBE) hoặc trạng trường đoản cú lên đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề nguyên tố đặc biệt ý muốn đề cập trong câu. 2. Các dạng đảo ngữ thường xuyên gặp*Đảo ngữ với trạng từ phủ định:Một số trạng từ bỏ bao phủ định như:- Seldom, rarely, scarcely (thi thoảng khi)- Never (ko bao giờ)- Hardly (số đông không)- Little (hiếm khi, hi hữu khi)- Hardly ever (hầu hết không bao giờ)Cấu trúc:Trạng tự lấp định + trợ động từ + S + VVí dụ: Rarely does Jane go khổng lồ the library. (Jane hãn hữu khi tới thư viện). Chú ý: Việc phân tách thì của trợ cồn tự nhờ vào vào thì của câu. *Đảo ngữ cùng với nhóm tự chứa “no”:Các đội từ cất “no”:- at no time: ko bao giờ- on no condition: cảm thấy không được điều kiện, dù thế nào- on no account: chẳng thể vị nguyên do nào- under/ in no circumstances: ko bao giờ- for no searson: không có nguyên do gì- in no way: tất yêu làm sao, không thể- no longer: không. . . . . . . . . . nữa- nowhere: không nơi nàoCấu trúc:Trạng trường đoản cú đựng “no” + trợ hễ từ + S + VVí dụ: For no reason bởi vì we give up. (Không bao gồm lý do gì nhằm chúng ta vứt cuộc). *Đảo ngữ cùng với So:Cấu trúc:- So + adj (tính từ) + tobe + S + that + clause (mệnh đề)- So + adv (trạng từ) + trợ đụng tự + S + V + that + clauseví dụ như 1: So beautiful is she that she can become The Miss World. lấy ví dụ như 2: So quickly did he drive that the police couldn’t catch hlặng. *Đảo ngữ với Such:Cấu trúc:- Such + tobe + (a/an) + adj + N + that + clause- Such + (a/an) + adj + N + tobe + that + clauseVí dụ: Such is a beautiful dress that I want to lớn buy it. (Cái đầm đẹp mắt cho tới nỗi tôi ước ao tải nó). *Đảo ngữ với team từ bỏ đựng “only”:- Cấu trúc 1 vận dụng cùng với những cụm:+ only once: chỉ 1 lần+ only later: chỉ sau đó+ only in this/ that way: chỉ bằng cách này/ biện pháp đó+ only after + V. ing/N : chỉ với sau khi+ only by + V. ing/N: chỉ bằng cách, bởi việc+ only with + N: chỉ với+ only then: chỉ sau đó+ only + giới từ + thời gian: chỉ vào lúcCác các trường đoản cú cất “only” trên + trạng từ bỏ + trợ động từ bỏ + S + VVí dụ: Only by working hard can you make a lot of money. - Cấu trúc 2 vận dụng cùng với các cụm:+ only when: chỉ khi+ only after: chỉ với sau khi+ only if: chỉ nếu như màCác các trường đoản cú đựng “only” trên + S1 + V1 (+O1) + trợ rượu cồn từ + S2 + V2Ví dụ: Only when they broke up did he understvà his love for her. - Cấu trúc 3 với “not only…but also” (không những… nhưng còn):Not only + trợ hễ từ + S + V1 + but + S + also + V2Ví dụ: Not only does he play football well, but he also study well. *Cấu trúc đảo ngữ cùng với các team từ kết hợp:- No sooner … than … (vừa new … thì)- Hardly … when… (vừa mới … thì)No sooner/ Hardly + had + S + VP2 + than/ when + S + V-vượt khđọng đơnVí dụ: No sooner had I studied than it cut off the power. *Đảo ngữ cùng với trạng từ chỉ địa điểm:Các trạng trường đoản cú chỉ địa điểm:+ here: ngơi nghỉ đây+ there: sống đó+ giới từ (on/in/at/…) + địa điểmCấu trúc:Các trạng từ bỏ chỉ địa điểm + V + SVí dụ: Here had an accident. (Ở phía trên đang có một vụ tai nạn). Lưu ý: Trường đúng theo nhà ngữ là các đại từ nhân xưng như I, you, we, they, he, she, it, kết cấu sẽ như sau: Trạng từ chỉ địa điểm + S + VVí dụ: There they are. (Họ sinh hoạt đó).

Chủ đề 9. Đảo ngữ trong Tiếng Anh

B. BÀI TẬPhường. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Hãy chuyển lịch sự dạng hòn đảo ngữ đông đảo câu sau1. He is so intelligent that he always scores high. ⇒ So…. . . . . . . 2. He hardly bought an insurance when he had an accident. (1) ⇒ Hardly. . . . . . . (2) ⇒ No sooner. . . . . . . 3. The thief ran away. ⇒ Away. . . . . . . 4. I could drive motorbike only when I reached 18. ⇒ Only when. . . . . . . 5. He had hardly left the office when the telephone rang. ⇒ No sooner . . . . . . . 6. He is both intelligent and handsome. ⇒ Not only. . . . . . . 7. She will never accept his proposal. ⇒ At no time. . . . . . . 8. Mr. Bean rarely showed his intelligence. ⇒ Rarely. . . . . . . 9. I phone him as soon as I went trang chủ. (1) ⇒ No sooner. . . . . . . (2) ⇒ Scarcely. . . . . . . 10. He only thought about having a holiday abroad after he retired. ⇒ Only after. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. So intelligent is he that he always scores high. 2. (1) ⇒ Hardly had he bought an insurance when he had an accident. (2) ⇒ No sooner had he bought an insurance xe đạp than he had an accident. 3. Away ran the thief. 4. Only when I reached 18 could I drive sầu motorxe đạp. 5. He had hardly left the office when the telephone rang. 6. Not only is he intelligent but also handsome. 7. At no time will she accept his proposal. 8. Rarely did Mr. Bean show his intelligence. 9. (1) ⇒ No sooner had I gone trang chính than I phoned hyên ổn. (2) ⇒ Scarcely had I gone home when I phoned hyên ổn. 10. Only after he retired did he think about having a holiday abroad. Task 2. Hãy chuyển sang trọng dạng đảo ngữ đông đảo câu sau1. He dived inkhổng lồ the sea. ⇒ Into. . . . . . . 2. He is such a lazy boy that no one likes him⇒ Such. . . . . . . 3. She is such a gentle girl that she speaks very softly. ⇒ Such. . . . . . . 4. The girl lay on the bed. ⇒ On. . . . . . . 5. It was not until she was 18 that she went abroad. ⇒ Not until. . . . . . . 6. We can only improve sầu our skills by training hard. ⇒ Only. . . . . . . 7. We are here. ⇒ Here. . . . . . . 8. He no longer drinks coffee. ⇒ No longer. . . . . . . 9. He stood outside the door. ⇒ Outside. . . . . . . 10. It was not until they were robbed of money that they became more careful. ⇒ Not until. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Into lớn the sea he dived. 2. Such a lazy boy is he that no one likes him. 3. Such is a gentle girl that she speaks very softly. hoặc: Such a gentle girl is she that she speaks very softly. 4. On the bed lay the girl5. Not until she was 18 did she go abroad. 6. Only by training hard can we improve sầu our skills. 7. Here we are. 8. No longer does he drink coffee. 9. Outside the door he stood. 10. Not until they were robbed of money did they become more careful. Task 3. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it. 1. He had hardly left the office when the telephone rang. ⇒ No sooner. . . . . . . . 2. I had only just put the phone down when the trùm rang bachồng. ⇒ Hardly. . . . . . . . 3. He didn’t finish his work until the bell rang. ⇒ Not until. . . . . . . . 4. We only began to lớn see the symptoms of the disease after several months. ⇒ Only. . . . . . . . 5. A sleeping dog was lying under the table. ⇒ Under the table. . . . . . . . 6. His brother had rarely been more excited. ⇒ Rarely. . . . . . . . 7. The facts were not all made public until later. ⇒ Only. . . . . . . . 8. If I had realized what would happen, I wouldn’t have sầu accepted the job. ⇒ Had. . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. No sooner had he left the office than the telephone rang. 2. Hardly had I just put the phone down when the trùm rang bachồng. 3. Not until the bell rang did he finish his work. 4. Only after several months did we begin khổng lồ see the symptoms of the disease. 5. Under the table was lying a sleeping dog. 6. Rarely had his brother been more excited. 7. Only until later were the facts all made public8. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job. Task 4. Dùng NEVER viết lại câu cùng với hiệ tượng hòn đảo ngữ1. She had never been so happy before. ⇒ Never before. . . . . . . 2. I have sầu never heard such nonsense!⇒ Never. . . . . . . . . 3. I have never seen such a mess in my life. ⇒ Never in my life. . . . . . . 4. Our profits have sầu never been higher than they are this year. ⇒ Never. . . . . . . 5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration. ⇒ Never. . . . . . . 6. I've never come across such a horrifying film. ⇒ Never. . . . . . . 7. I've sầu never been so moved by a Shakespeare production. ⇒ Never. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Never before had she been so happy. 2. Never have I heard such nonsense3. Never in my life have I seen such a mess in my life4. Never have our profits been higher than they are this year5. Never before had the film laid on such a sumptuous celebration. 6. Never have sầu I come across such a horrifying film. 7. I've sầu never been so moved by a Shakespeare production. Task 5. Rewrite these sentences, using inversion with NOT. 1. He is my frikết thúc as well as yours. ⇒ Not only. . . . . . . 2. He not only spent all his money but also borrowed some from me. ⇒ Not only. . . . . . . 3. Harry not only broke his leg but also injured his shoulder. ⇒ Not only. . . . . . . 4. He is both intelligent và handsome. ⇒ Not only. . . . . . . 5. She is impatient and dishonest. ⇒ Not only. . . . . . . 6. The bus not only crashed into a tree, but it also ran over a cat. ⇒ Not. . . . . . . 7. She not only wrote the text but also selected the illustrations. ⇒ Not. . . . . . . 8. She is not only beautiful but also attractive sầu. ⇒ Not. . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Not only is he my frikết thúc but also yours2. Not only did he spover all his money but also borrowed some from me3. Not only did Harry break his leg but also injured his shoulder4. Not only is he intelligent but also handsome5. Not only is she impatient but dishonest as well6. Not only did the bus crash into lớn a tree but it also ran over a cat. 7. Not only did she write the text but also selected the illustrations. 8. Not only is she beautiful but also attractive sầu. Task 6. Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức hòn đảo ngữ1. One rarely finds good service these days. ⇒ Rarely. . . . . . . 2. She has rarely travelled more than fifty miles from her village. ⇒ Rarely. . . . . . . 3. Public borrowing has seldom been so high. ⇒ Seldom. . . . . . . 4. They had seldom participated in such a fascinating ceremony. ⇒ Seldom. . . . . . . 5. They little suspected that the musical was going khổng lồ be a runaway success. ⇒ Little. . . . . . . 6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent⇒ Little. . . . . . . 8. He has seldom seen anything stranger⇒ Seldom. . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Rarely does one find good service these days2. Rarely has she traveled more than fifty miles from her village3. Seldom public borrowing has been so high4. Seldom had they participated in such a fascinating ceremony. 5. Little did they suspect that the musical was going lớn be a runaway success. 6. Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent7. Little did she realize what would happen to lớn her next. 8. Seldom has he seldom seen anything stranger. Task 7. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above sầu it. 1. He spent all his money. He even borrowed some from me. ⇒ Not only. . . . . . . . 2. He had hardly left the office when the telephone rang. ⇒ No sooner . . . . . . . . 3. I had only just put the phone down when the trùm rang baông chồng. ⇒ Hardly . . . . . . . . 4. He didn’t finish his work until the bell rang. ⇒ Not until . . . . . . . . 5. We only began khổng lồ see the symptoms of the disease after several months. ⇒ Only . . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Not only did he spover all his money but she also borrowed some from me. 2. No sooner had I left the office than the phone rang. 3. Hardly had I put the phone down when the trùm rang baông xã. 4. Not until the bell rang did he finish his work. 5. Only after several months did we begin to see the symptoms of the disease. Task 8. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above sầu it. 1. The response to lớn our appeal was so great that we has lớn take on more staff. ⇒ Such. . . . . . . . 2. Harry broke his leg, & also injured his shoulder. ⇒ Not only . . . . . . . . 3. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer. ⇒ Little . . . . . . . . 4. If you vị happen to see Helen, could you ask her lớn Hotline me?⇒ Should. . . . . . . . 5. The bus driver cannot be blamed for the accident in any way. ⇒ In . . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Such was the responsible lớn our appeal that we has lớn take on more staff2. Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder. 3. Little did the police suspect that the judgment was the murderer. 4. Should you see Helen, could you ask her lớn call me?5. In no way can the bus be blamed for the accident.

Chuyên mục: