Bài tập câu gián tiếp lớp 9

     

CÂU TƯỜNG THUẬTCâu trần thuật (câu loại gián tiếp) là câu dùng để thuật lại văn bản của khẩu ca trực tiếp


a.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 9

Nếu động từ bỏ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì Lúc đảo sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không thay đổi thì của cồn từ bỏ cùng trạng từ bỏ.

b. Nếu rượu cồn từ bỏ của mệnh đề trần thuật dùng ở thì vượt khứ thì khi đưa quý phái câu loại gián tiếp ta đổi ngôi, thì của rượu cồn từ bỏ, trạng từ chỉ thời gian cùng nơi chốn.


I. Txuất xắc thay đổi ngôi (Đại tự nhân xưng, Đại trường đoản cú thiết lập cùng Tính từ bỏ sở hữu)

1. Ngôi đồ vật nhất: phụ thuộc chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đảo qua ngôi trang bị ba

I → He / She me → hyên / her my → his / her


Ex: He said: “I learned English.”

→ He said that he had learnt English.

Ex: She said lớn me, “My mother gives me a present.”

→ She told me that her mother gave her a present.

2. Ngôi máy hai: (You, your)

– Xét ý nghĩa sâu sắc của câu và đổi mang đến phù hợp, thường đổi phụ thuộc túc từ của mệnh đề tường thuật

Ex: Mary said: “You are late again.”


Ex: “I will meet you at the airport”, he said to me.

→ He told me that he would meet me at the airport.


DIRECT

INDIRECT

Simple presentV1 /Vs(es)Simple pastV2/ V-ed
Present progressiveam/ is/ are + V-ingPast progressivewas/ were + V-ing
Present perfecthave / has + P..PPast perfecthad + Phường.P
Present perfect progressivehave / has been +V-ingPast perfect progressivehad been + V-ing
Simple pastV2 / -edPast perfecthad + P..P
Past progressivewas / were + V-ingPast perfect progressivehad been + V-ing
Simple futurewill + V1Future in the pastwould + V1
Future progressivewill be + V-ingFuture progressive sầu in the pastwould be + V-ing
Modal Verb

canMayMusthave/has to

Modal Verb in the Past

couldMightHad toHad to


III. Tgiỏi đổi những trạng trường đoản cú chỉ thời gian và chỗ chốn:


DIRECTINDIRECT
Now/ Here/ ThisThen/ There/ That
TheseThose
TodayThat day
YesterdayThe day before / the previous day
Last yearThe year before / the previous year

Tonight

That night
TomorrowThe following day / the next day/ the day after
Next monthThe following month / the next month
Agobefore
The day before yesterdayTwo day before
The day before tomorrowTwo day after

CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

1. COMMANDS / REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)


 – Mệnh lệnh khẳng định:

Direct: S + V + O: “V1 + O …”

Indirect: S + asked / told + O + to-inf + ….

Ex: He said lớn her: “Keep silent, please.”

→ He told her khổng lồ keep silent.

“Wash your hands before having dinner, Lan.” the mother said.

→ The mother told Lan lớn wash her hands before having dinner.

 

– Mệnh lệnh che định:

Direct: S + V + O: “Don’t + V1 + …”

Indirect: S + asked / told + O + not + to-inf ….

Ex: “Don’t forget lớn phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me to phone hlặng that afternoon.

The teacher said khổng lồ the students: “Don’t talk in the class.”

→ The teacher told the students not khổng lồ talk in the class.

 

Tùy theo ngữ chình họa vào lời nói đụng từ tường thuật said hoặc said to hoàn toàn có thể biến đổi told, asked, advised, persuaded, directed, begged, encouraged, remind

Ex: The doctor said khổng lồ his patient: “Do exercise regularly.”

→ The doctor advised his patient khổng lồ vị exercise regularly.


2. STATEMENT (Câu nai lưng thuật)

Direct: S + V + (O) : “clause”

Indirect: S + told / said + (O) + (that) + clause

Note: said lớn → told

Ex: Tom said, “I want to lớn visit my friend this weekend.”

→ Tom said (that) he wanted lớn visit his friend that weekend.

She said to lớn me, “I am going lớn Dalat next summer.”

→ She told me (that) she was goingto Dalat the following summer.


3. QUESTIONS (Câu hỏi)

a. Yes – No question

Direct: S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + ….?”

Indirect: S + asked + O + if / whether + S + V + ….

Ex: He asked: “Have sầu you ever been to nhật bản, Mary?”

→ He asked Mary if / whether she had ever been khổng lồ nhật bản.

“Did you go out last night, Tan?” I asked

→ I asked Tan if / whether he had gone out the night before.


b. Wh – question

Direct: S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 + …?”


Indirect: S + asked + O + Wh- + S + V + ….

Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.

→ He asked me how long I was waiting for the bus.

4. DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

khi lời nói thẳng là lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ bỏ trần thuật cùng rất danh cồn tự (V-ing) theo sau nó hay được dùng làm đưa cài đặt câu chữ lời nói trên.


a. Reporting Verb + V-ing + ….

Deny (đậy nhận), admit (quá nhận), suggest (đề nghị), regret (nuối tiếc), appreciate (Reviews cao, cảm kích)

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

→ Peter denied stealing the painting.

“Why don’t we go out for a walk?” said the boy.


→ The boy suggested going out for a walk.

b. Reporting Verb + (Someone) + Preposition + V-ing + ….

– thank someone for (cám ơn ai về ….)

– accuse someone of (buộc tội ai về …)

– congratulate someone on (chúc mừng ai về ….)

– warn someone against (lưu ý ai về ….)

– dream of (mơ về …)

– object to (kháng đối về ….)

– apologize someone for (xin lỗi ai về …)

– insist on (nhất quyết dòi …)

– complain about (phàn nàn về ….)

Ex: “I’m happy khổng lồ know that you win the game. Congratulations!”, Jlặng said khổng lồ Mary.

→ Jim congratulated Mary on winning the game.

Daisy said: “Thank you for helping me”

→ Daisy thanked me for helping her.

Note:

1. Why don’t you / Why not / How about  suggested + (someone) + V-ing …

Ex: “Why don’t you sover her some flowers?” he said.

→ He suggested me sending her some flowers.


2. Let’s  →  suggested + V-ing …

Let’s not  suggested + not + V-ing …

Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said.

→ He suggested meeting outside the cinema.

She said: “Let’s not talk about that problem again.”

→ She suggested not talking about that problem again.


3. Shall we / It’s a good idea suggested + V-ing …

Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekkết thúc,” she said.

→ She suggested going for a picnic that weekover.


5. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Lúc khẩu ca loại gián tiếp là một trong lời ý kiến đề nghị, trách nhiệm, ý muốn, lời hứa, nhu cầu, …rượu cồn trường đoản cú trần thuật cùng rất động từ nguyên mẫu mã theo sau nó thường xuyên được dùng để đưa cài nội dung khẩu ca này.

a. Reporting Verb + To-inf …

– agree demand (đòi hỏi) guarantee (bảo đảm)


– hope promise swear (thề)

– threaten (bắt nạt dọa) volunteer offer (giới thiệu đề nghị)

– refuse consent (bằng lòng) decide

Ex: “I will give you my book if you need it,” said my frikết thúc.


→ My frikết thúc offered to give me her book if I needed it.

b. Reporting Verb + Object + To-inf …

– ask (bảo, yêu cầu) advise (khuyên) comm& (ra lệnh)


– expect (mong mỏi đợi) instruct (hướng dẫn) invite (mời)
– order (ra lệnh) persuade (thuyết phục) recommend (khuyên)
– remind (đề cập nhở) encourage (cổ vũ) tell (bảo)
– urge (thúc giục) warn (chình ảnh báo) want (ao ước, mong muốn)

Ex: “Don’t forget khổng lồ lochồng the door,” I said to lớn my sister.

 I reminded my sister to lớn lock the door.

Ann said: “Come to my place whenever you are free.”

Ann invited me khổng lồ come to her place whenever I was miễn phí.


Note:

1. Lời đề nghị:Would you / Could you / Will you / Can you  → asked + someone + to-infWould you mind / Do you mind + V-ing  → asked + someone + to-inf

Ex: “Can you read the instructions again?” she said.


→ She asked me to read the instructions again.

He said: “Would you mind opening the door, please?”


→ He asked me to lớn open the door.

===========================

Các trường vừa lòng không thay đổi thì


– Sự thật, vụ việc luôn luôn đúng:


“The earth moves round the sun” he said.

–> He said that the earth moves round the sun.

They said: “Sai Gon is busier than Hanoi ”

–>They said Sai Gon is busier than Hanoi.

Lưu ý:không sử dụng say + somebody cơ mà sử dụng tell + sometoàn thân tuyệt say something khổng lồ sometoàn thân.


Câu điều kiện một số loại II và III:

“If I were you, I would leave sầu here” he said.

–> He said that if he were me, he would leave sầu there.


– Wish + past simple/ past perfect:


“I wish I lived in Da Nang”, he said.

–> He said he wished he lived in Da Nang.


– Cấu trúc “it’s time sometoàn thân did something”:


“It’s time he woke up”, she said.

–> She said it was time he woke up.


– Would/ should/ ought to/ had better/ used lớn ko chuyển:


“ You’d better work hard” he said

–> He said that I had better work hard.


Các giải pháp thay đổi cơ bản

A. Say that + a statement–> agree (đồng ý), refuse (từ bỏ chối), offer (đề nghị), promise (hứa), threaten (dọa) + the infinitive


“All right, I’ll help you” he said.

–> He agreed khổng lồ help me.

“ Oh, no, I won’t come khổng lồ your party”, he said.

–> He refused khổng lồ come khổng lồ my party.

“I’ll look for the cat for you tomorrow if you like” he said.

–> He offered lớn look after the cat for me the next day if I liked.

“I’ll visit your parents when I arrive sầu there”, he said

–> He promised khổng lồ visit my parents when he arrived there.

“I’ll sell the TV phối if you keep on watching it all day”, said the father

–> The father threatened lớn sell the TV mix if he kept on watching it all day


B. Say that + a statement–> accuse …of (buộc tội), admit (vượt nhận), apologise for (xin lỗi), deny (trường đoản cú chối), insist on + V-ing (khăng khăng)


“You stole the jewels” said the inspector

–> The inspector accused her of stealing the jewels.

“I’ve sầu made the wall dirty” said one student.

–> One student admitted making the wall dirty.

“I’m sorry I’m late” she said.

–> She apologized for being late.

“No, we didn’t enter the garden” said the boy.

–> The boy denied entering my garden.

“Certainly, I’ll buy that oto for you”, said he.

–> He insisted on buying me that oto.


C. Say to lớn somebody + a statement –> told sometoàn thân + that + clause


“I’ve sầu finished all my homework”, he said lớn me.

–> He told me that he had finished all his homework.


D. Say + a statement –> said that + clause


“I’m going to lớn Hanoi tomorrow”, he said.

Xem thêm: "Phạm Vi Tiểu Khu Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ TiểU Khu

–> He said that he was going to lớn Hanoi the next day.


E. Statement with command, request, advice, invitation, offer –> advise, ask, beg, encourage, invite, order, tell, warn, remind…


“You’d better hurry”, he said.

–> He advised me lớn hurry.

“Post the letter for me, will you?”he said.

–> He asked me to lớn post the letter for hyên.

“Make another try, please”, he said.

–> He encouraged me lớn make another try

“Don’t drive too fast”, he said.

–> He warned me not lớn drive sầu too fast.

“Remember lớn cthảm bại the door”, he said.

–> He reminded me to cthua thảm the door.

“Don’t forget to come at 6 a.m tomorrow”, he said.

–> He reminded lớn come at 6 a.m the next day.


F. Questions in indirect speech


– Thời, đại tự, tính từ cài, trạng từ bỏ chuyển như ngơi nghỉ câu trần thuật.

– Yes-no questions –> asked/wanted (lớn know) if/whether


“Are you absent from your classes today?” he asked.

–> He asked/wanted khổng lồ know if I was absent from my classes that day.


– Wh-questions –> asked/wanted (lớn know) + question word + clause.


“Where bởi vì you often meet your friends?” she said.

–> She asked where I often met my friends.


G. Questions with “shall I…”–> 4 nhiều loại sau:


• About future sự kiện (sự khiếu nại trong tương lai)


“Shall we attover the meeting tomorrow”, she said.

–>She asked if they would attover the meeting the next day


• Request for instruction or advice (Lời chỉ dẫn hoặc lời khuyên)


“Shall I read it, mother?” he said.

–> He asked his mother if he should read it.


• Offer to bởi something


“Shall we bring you some new books?” she said.

–> She offered khổng lồ bring me some new books.


• Suggest to vày something


“Shall we go to the cinema tonight”, he said.

–> He suggested going to the cinema that night.


H. Questions with “Will you, would you, could you…?” (yên cầu, ý kiến đề xuất, mời)–> offer, invite, order, ask, told.


“ Will you come lớn my các buổi tiệc nhỏ tomorrow?” he said.

–> He invited me khổng lồ come lớn his buổi tiệc nhỏ the next day.

“Could you get ready at 6p.m tonight?” he said.

–> He told/asked me to lớn get ready at 6p.m that night.

“Would you lượt thích some cigarettes?” he said.

–> He offered me some cigarettes.

“Will you shut your mouth?” he said.

–> He ordered me to lớn shut my mouth.


I. Let’s do…–> suggest + V-ing(trường hợp bao gồm khắp cơ thể nói tiến hành hành động)

Let’s do…–> suggest + that Subject should do…(hoàn toàn có thể bao hàm hoặc không bao gồm fan nói thựchiện tại hành động)


“Let’s go to lớn the cinema tonight”, he said.

–> He suggested going khổng lồ the cinema that night. (anh ta cũng đi)

–> He suggested that they should go to the cinema that night


J. Yes, let’s do…–> agree

No, let’s not do… –> be against the idea.


“Let’s eat out tonight” said the mother.

“Yes, let’s” said the son.

“No, let’s not” said the father.

–> The mother suggested eating out that night and the son agreed but the father was against the idea.


K. Must –> had to


“I must finish my work tomorrow”, he said.

–> He said that he had to finish his work the next day.

“Must you go soon?” she said.

–> He asked if I had to lớn go soon.


L. Câu cảm thán trong lời nói loại gián tiếp


• What + a + noun! /how + adj

–> said that + clause

–> gave sầu an exclamation of delight (vui vẻ, tán thưởng), disgust (gớm tởm), honor (sợ), surprise (ngạc nhiên)


“How beautiful the picture is”, he said.

–> He said that the picture was beautiful

–> He gave sầu an exclamation of delight.

“What a dirty kitchen!” she said.

–> She said that the kitchen was dirty.

–> She gave sầu an exclamation of disgust.

“How wonderful”, he said.

–> He said that it was wonderful.

–> He gave an exclamation of surprise.


N. “Yes/no” –> subject + trợ đụng từ


“Have sầu you finished your homework?”he said

“Yes”, she said

–> He asked her if she had finished her homework & she said she had.

“Are you ready for the exam?” he said.

“No”, she said.

–> He asked if she was ready for the exam và she said she wasn’t.


M. “Thank”–> subject + thanked


“Would you lượt thích lớn have dinner with me tonight?”, he said. “thank you, I’d love to” she said.

–> He invited her khổng lồ have sầu dinner with him that night. She thanked hlặng and said she would love sầu lớn.

“Good luck”, he said –> he wished me luông chồng.

“Congratulation!”, he said –> he congratulated me.


———————–

Bài tập: Chuyển các câu sau lịch sự gián tiếp.

1. “Shall I help you with the exercises?” he said.

2. “Shall we give hlặng a birthday cake?” he said.

3. “Could I leave sầu early on Friday?” he said.

4. “Where shall we meet tonight?” she said.

5. “Will you have sầu a drink?” he said.

6. “How far is it from here khổng lồ college?” he said.

7. “Do you often have sầu breakfast at 6.30 a.m?” he said

8. “Don’t swim too far, boys” she said.

9. “Do come in and have a drink” he said.

10. “Rethành viên lớn wake me up” she said.

11. “If I were you, I would learn English”, she said.

12. “Why don’t we go camping this Sunday?” he said.

13. “Would you like lớn come khổng lồ my birthday các buổi party next Sunday?” she said.

14. “Let’s have sầu a talk on the new film”, he said.

15. “ Shall I vì chưng the cleaning up for you?” he said.

16. “What a clever boy!” she said.

17. “How ugly!” he said.

18. “Did you prepare your meal?” he said. “No” I said.

19. “Happy birthday”, he said.

trăng tròn. “Take your seat”, he said. “thank”, I said.


*

About the author: adminacsantangelo1907.com


Post navigation


MODAL VERBS WITH ‘IF’ (ĐỘNG TỪ HÌNH THÁI DÙNG VỚI ‘IF’)
TAG QUESTIONS – CÂU HỎI ĐUÔI

GRAMMAR LỚPhường 9Chuyên mục: Tổng hợp